СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина II, брой 4, юли 2005

Дренажна система на вилни сгради

Дренажна система на вилни сгради

По настоящем в европейските страни нито едно строителство не се извършва без монтаж на система от дренажни тръбопроводи. Алтернатива на дренажната система няма. Тя се използва навсякъде, както в жилищното, така и в ландшафтното и парково строителство, при провеждане на комплекс от мелиоративни и озеленителни дейности, изграждане на футболни и лекоатлетически площадки, пътно строителство, селско стопанство и т.н.

В повечето страни при многоетажно и малоетажно строителство се поставя дренажна система независимо от хидрогеоложките и атмосферни условия. Особено внимание трябва да се обърне на въпросът за устройството на дренажа при строителството на вилни построики.
Необходимостта от водоотвеждащи мероприятия в голяма част от случаите се обуславя от високото ниво на подпочвените води по отношение на земната повърхност и избиващите възходящи потоци на подземната вода: естествено избиване на подпочвената вода, извори и повърхностни блата, а също така поройни и снежни води. В случай, че част от терена е запълнена с вода, то е необходимо монтирането на дренажна система. Традиционни методи за отводняване на земния участък са:
Канавки
Грънчарски дренаж
Тухлен дренаж
Къртичeн дренаж
Канавки
Най-евтиният начин за отводняване се явява използването на канавки, изкопани с цел отвеждане на излишната вода от обработваемата почва в дренажен кладенец, ручей или малка река. Канавките имат определено преимущество на равнинна, низинна местност, където е трудно да се създадат, необходимите изисквания за грънчарския дренаж - ъгъл на наклона или “пад”.
Събраната в канавките вода постепенно се изпарява или се отвежда в водосборен канал.
Ако местността е полегата, канавката се изкопава на върха, напречно на склона, за понижаване на нивото на подпочвените води и предотвратяване на възможността за насищане на по-долните слоеве. За прихващане и събиране на водата, стичаща се от самия склон, в неговата основа се изкопава още една канавка, успоредна на първата. Горната и долна канавка се съединяват с допълнителен канал или система за грънчарски дренаж. От долната канавка водата постъпва в дренажен кладенец или ручей. С помощта на багер или ръчно се изкопават канавки с дълбочина 1-1,2 м, като за по-голяма якост стените се скосяват под ъгъл 20-30°. В глинести почви стените са по-устойчиви в сравнение с песъчливите, поради което се изработват по-стръмни. Канавките ежегодно се прочистват от плевели и малки издънки, а също така и от различен боклук, задържащ потока вода. С цел безопасност и ефективност на работата този тип канали се ограждат.
Грънчарски дренаж
Грънчарският дренаж представлява сам по себе си къси глинени и дълги пластмасови секции от тръби, които се монтират плътно, обичайно по схема “ела”, и се засипват в траншеи, предназначени за събиране и отвеждане на дренажна вода. Пластмасовите тръби са перфорирани и еластични, поради това при необходимост могат да бъдат извити. В много случаи се използват евтини бетонни дренажни тръби. Траншеите се изкопават с дебелина от 0,5-1м и ширина 0,3м, като по възможност се поставят на горния и подпочвения земен слой поотделно. За обезпечаване на ефективността на оттичане на водата, наклонът се изпълнява проектно - 1:40. Разположението на страничните дренажни тръби (отправящи се към централната тръба) зависят от характера на почвата. На тежки глинести почви се монтират на по-близки разстояния отколкото на леки. Ориентировъчно тръбите се разполагат на разстояние 4,5 м в глинеста, 7,5 м в песъчливо-глинеста и на 12 м в песъчлива почва. Диаметърът на тръбите, съставящи централния клон на системата – 10м, странични - 7,5м. Дъното на изкопа се постила с 5 см слой едър чакъл или трошляк, след което положените тръби се засипват с ломен камък или дребен чакъл, по повърхността на който се поставя горен слой почва (подпочвения слой се изхвърля). Тръбите се поставят плътно, така че да позволяват на излишната вода да се просмуква в процепа между тях. Страничните тръби се съединяват с централната под ъгъл 60°. За предотвратяване на запушвания, местата на свръзка се покриват с керамични плочи.
Тухлен дренаж
За участъци с малка площ, където канавките и грънчарският дренаж не са практични, се прибягва към тухлен дренаж. През участъка се прокопава канавка, направлявана към дренажния кладенец. Размерите и ъгъла на траншеята съответстват на параметрите на грънчарската дренажна система.
Каналът се запълва наполовина с трошени тухли или ломен камък, след което този слой се покрива с чакъл и преобърнати чимове, а накрая се засипва с повърхностен слой почва. Такава система е подходяща за отводняване на участък със средни размери.
Грънчарските и тухлени дренажни системи и канавки отвеждат водата към дренажен кладенец, в случай, че не е налице друг по-удобен водосбор за оттичане на водата. За целта се изкопава яма с диаметър 1-2 м и дълбочина не по-малка от 2 м (общият размер на дренажния кладенец се определя от размерите на отводнявания участък). За укрепване и предотвратяване на затлачвания стените на дренажния кладенец се облицоват с тухли без циментов разтвор, за да може водата да се просмуква през тях. Кладенецът се засипва с трошени тухли или ломен камък, а на повърхността за предотвратяване на затлачвания се поставя чим.
Къртичен дренаж
Системата за дренаж “къртица” се постига чрез прорязване на подпочвения слой на избрана дълбочина с цилиндър от стомана, преминаващ в конус, теглен от трактор. По този начин се образува непрекъснат дренаж в подпочвения слой за отвеждане на излишната влага. Системата е ефективна само за участъци с глинести подпочвени слоеве. Нейното действие се съхранява в течение на няколко години. Къртичият дренаж се нарязва по схемата на грънчарския. При дренажните системи е много важно да се следи за дълбочината, на която се извършват мелиоративни мероприятия в почвата. Дълбокото прекопаване или оран могат да ги повредят или да предизвикат заблатяване.
Отводняване на твърди изкуствени повърхности
Вътрешните дворове и пътеки са непроходими след всеки дъжд, ако в тяхната конструкция не е предвидено оттичане на водата. За асфалтирана или бетонна площ е удачно да се предвиди не-голям наклон за водния оток. Наклон от порядъка 1:40 обезпечава достатъчно бързо оттичане на водата към граничещия с почвата край, където тя може да се използва от растенията или към плитка водосточна канавка, водеща към водосбор или дренажен кладенец. Водосточната канавка се изгражда от полуцилиндрични керамични тръби, потопени в цимент или изработени от бетон, придавайки му аналогична форма. По желание във вътрешния двор или под пътеката се прокарва скрито водооттичане. Полуцилиндричните керамични тръби се монтират с малко припокриване на краищата им под центъра на участъка, придавайки наклон на повърхността към водосбора. В центъра се оставя цепнатина - 1,5 см, обезпечаваща оттичането на водата към водосточния канал.
Следващият опит за намиране на решение на проблемите с водоотвеждането е използването на траншеи с поставяне на филтър от чакъл и трошляк по дължина на траншеята. В последствие голямо приложение придобива използването за целите на дренажа на грънчарски, азбестоциментни и керамични тръби. Всички тези системи притежават доста сериозни недостатъци.
Ситуацията с водоотвеждането и устройството на дренажни тръби рязко се измени с появата на тръбопроводи от полимерни материали, на пазара на строителни изделия.
Първоначално за дренажната система се изготвят тръби от полиетилен (PE). Въпреки това те все още не са решили всички проблеми в миналото. Основен недостатък на подобни тръби се явява фактът, че количеството отвори за поемане на вода, разположени на 1пог. м на изделието, са малко и твърде големи в сравнение с пренасяните тинести частици. Ето защо системата от PE е необходимо до се промива не по-рядко, в сравнение с дренажа от азбестоциментни и керамични тръби. Максималната дълбочина на залагане на тези тръбопроводи представлява около 1,5-2 м (по данни на заводите-производители), което за руските условия не винаги е достатъчно. Остава открит и проблемът със засипването на полиетиленовите тръби с трошен камък, тъй като те нямат голяма носеща способност.
Положителен момент се явява фактът, че механическите повреди, следствие на незначителни движения на почвата и допълнително възникващите натоварвания от страна на земната повърхност, застрашават в по-малка степен този тип продукция. Гофрираната тръба от PE се поставя както в песъчливи и торфени почви, така и в глинеси, глинесто-песъчливи почви. Такъв подход, свързан с решението на проблема за отвеждане на излишните и понижаване на нивото на подпочвените води, по настоящем е неприемлив за устройство на дренажна система. Ето защо в замяна на полиетиленовите изделия се прилагат гофрирани перфорирани тръби от поливенилхлорид (PVC) с филтри за различни типове почви.
Тези тръби, с голямо количество малки отвори, притежават цял набор от преимущества в сравнение с полиетеленовите аналози.
Якостните ребра позволяват равномерно да се разпределят натоварванията по цялата тръба и в съвкупност с подобрените физико-механични свойства на материала правят практически неограничен срока на тяхната експлоатация. Дренажът от PVC превъзхожда в голяма степен аналогичната продукция от PE със своите якостни характеристики. Увеличеното количество на отворите на 1 пог. м на изделието способства за по бързото пропускане, събиране и отвеждане на излишната вода от участъка.
Европейските и национални производители произвеждат тръби, както без филтър, както и с филтър от геотъкан и кокосови влакна.
Тръба без филтър се поставя, там където отсъства опасност от попадане в отворите на пясък и тиня. Тръбите с филтър от геотъкан са предназначени за песъчливи и субпесъчливи почви. Тръби с филтър от кокосови влакна се поставят в торфени, глинести и песъчливо-глинести почви. Наличието на филтър предпазва дренажната система от затлачване и способства за безпрепятственото проникване на излишната вода в тръбата. Дренажният тръбопровод от PVC може да се поставя на дълбочина до 6-8 м.Реклама