СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина III, брой 3, май 2006

Безизкопно полагане на тръби

Безизкопно полагане на тръби

Необходимостта от подмяна и ремонт на старите тръби и поставяне на нови, обикновено се свързва с разкопани улици и кал до ушите. Всичко това може да бъде избегнато, ако се спрете на метода за безизкопно полагане на тръби.

Както знаем, стандартният начин за поставяне на ВиК-тръби под почвата включва изкопаването на ров, полагането на тръбата вътре в него и заравянето й там. Въпреки че този подход не създава особени проблеми и трудности в провинциалните или слабо населените райони, той е способен да причини доста неприятности, ако бъде прилаган в индустриалните комплекси, големите градове и др.
Били сме свидетели как проекти, предвиждащи подмяна на стара или изграждане на нова ВиК- инсталация, се проточват по-дълго от очакваното и водят до редица затруднения в ежедневните функции на района, където текат ремонтните дейности. Освен всичко друго, тези затруднения са придружени от икономически разходи, унищожаване на животински и растителни видове (когато подобни ремонтни дейности се провеждат в паркове, например), а понякога дори и до трудови злополуки.
В подобни случаи определено е по-добре да прибегнем до безизкопното полагане на тръби. В този материал ще проследим главните особености на този метод.
Най-общо казано, безизкопният метод на полагане може да бъде използван както за поставяне на нови тръби, така и за ремонт и подмяна на вече съществуващи. Нужно е тръбите да бъдат проектирани така, че да издържат на напреженията и усилията, които съпътстват тази технология. Подходящи са както PE, PVC, PE-X, така и стоманени тръби.
Преди да изберете кой точно подвид на безизкопното полагане да използвате, трябва да бъде направен оглед на терена, както и геоложки проучвания на почвата и подпочвените води. Видът на почвата и качествата й са важни за това, какви машини ще бъдат използвани.
Трябва също така да се вземе предвид и дали в близост до тръбата, която ще бъде сменяна/инсталирана, има други тръби и тръбопроводи, които евентуално могат да възпрепятстват работния процес.
За подмяната на стара тръба и/или поставянето на нова е нужно монтажната дейност да бъде извършвана във или близо до стария тръбопровод. Прави се директен хоризонтален сондаж, в който се прокарва тръбата. По този начин се избягва разкопаването на улици, пътища и изобщо - компрометирането на подземните комуникации. Така не се затрудняват процесите, които се извършват на повърхността.
Обновяването на вече съществуваща тръба включва нейното възстановяване и реконструкция.
Тези два процеса зависят не само от степента на въздействие на инфилтрацията, но и от състоянието на съоръжението като цяло.
Много често обновяването на негодна за работа тръба е по-скъпо от заменянето й с нова и затова в повечето случаи се предпочита по-евтиния процес.
Сондажно пробиване - това е безизкопен конструктивен метод, който се използва за хидравлично прокарване на тръбата през почвата. Тръбата се използва като кожух, в който се прекарват различни инфраструктури. След това, чрез сондата, тя бива почиствана от навлязлата в нея пръст.
Директно хоризонтално сондиране (HDD-метод)
Директното хоризонтално сондиране работи на базата на двигателната сила на водната струя. То е подходящо за полагане на тръби с диаметър от 25мм до 600-900мм. Дължината на сондажа може да бъде до 100-150м.
Използват се управляеми сондажни машини(къртици), които прокарват хоризонтални тунели.
Тези сондажни машини избутват малка сондажна глава, която е свързана с куха тръба в почвата под определен ъгъл (с големина между 50 и 200). Постепенно, с достигане на желаната дълбочина, къртиците заемат хоризонтално положение.
Сондата може да бъде направлявана и проследявана от повърхността чрез локатор, който я ръководи до момента, в който тя излезе обратно на повърхността от желаното място. Когато това стане, сондажната глава се замества с проширител с подходящ размер и процесът се извършва наново. Така сондажът се разширява, а за достигне желаните размери е възможно процесът да бъде изпълнен няколко пъти. Тръбопровода се поставя тогава, когато сондажът е достигнал диаметър, позволяващ безпрепятственото инсталиране на тръбата. Той се монтира на повърхността и се прокарва в тунела, след което се анкерира.
Повечето сондажни машини използват глинести промивки. Тези промивки най-често са смес от бентонитова глина, вода и добавки, които подобряват качеството им. В по-меките почви струята с високо налягане на промивката прорязва почвата и пръстта попада в промивката. Те могат да бъдат запълнени с бентонитена смес, за да се осигури по-голямата им стабилност.
Този метод е подходящ и за прокарване на тръби през скални масиви, защото чрез него се осигуряват необходимите якостни качества, нужни за това.
Микротунелиране и джакинг - прилага се за монтаж на тръби с диаметър от 600 до 2000мм и позволява изграждане на канализация, дълга стотици метри. Тук тръбата се поставя на желаното място чрез машини за прокопаване на микротунели, които се управляват дистанционно. Машината се свързва с края на тръбата, който следва тунела, с размери, малко по-големи от необходимите, докато той бива прокопаван. Използват се почистващи промивки за почистване на тръбата и глазури за обработка на вътрешната й част по време на работа.
Тези методи са изключително точни.
Вмъкване на тръби - този метод се използва, за да се прокара тръбопровод във вече съществуващ такъв. Въпреки че се намалява вътрешният диаметър на тръбата, по-ниските нива на инфилтрация и водозахранване, заедно с гладката вътрешност на използваните материали от пластмаса и фибростъкло, увеличават хидравличния поток.
Затова е добре предварително да бъде пресметнат хидравличния капацитет на тръбата. Така ще се гарантира, че водният поток ще бъде достатъчно силен, за да посрещне нуждите от водозахранване. Използва се въжена лебедка, която се прекарва през съществуващата тръба и се свързва с единия край на новата. След това новата тръба се избутва в старата и се свързва със системата. Ако е нужно, пространството между тях може да бъде запълнено с подходящ строителен разтвор.
Тук е препоръчително да бъдат изкопани ревизионни отвори във вече съществуващия тръбопровод, на интервали от 200-400м. Чрез тях работниците контролират процеса на работа и следят за евентуални надрасквания или други проблеми, които могат да възникнат с тръбата.
Безизкопна технология на основата на отместването на земните пластове - при този метод се използват както неуправляеми, така и управляеми сондажни машини.
Неуправляемите сондажни машини се използват навсякъде по света от повече от 30 години. Те работят със сгъстен въздух, на принципа на пневматичния чук и са способни да прокарат път през почвата, дори и ако тя е камениста, чрез двупосочен метод на действие. Новата тръба може да бъде поставена едновременно с прокарването на канала или по-късно. Насочването им в желаната посока става с помощта на специална насочваща стойка, с която те достигат мишените, отдалечени от тях на максимално разстояние 20-25м.
От друга страна, управляемите сондажни машини са подходящи за изпълнение на проекти с дължина до 100м. Те използват направляващи и детекторни системи и така избягват евентуални подпочвени препятствия.
Система за набиване на метални тръби - тази система е подходяща за инсталирането на тръби с диаметър до 600-700мм. Използват се “набивни” машини, които работят със сгъстен въздух и преминават през почвата с динамична осова сила до 4000kN за почти всички видове почви. Те са способни да изтласкват метални тръби с диаметър до 2000мм на разстояние 80м - това е сравнително уникална технология. С помощта на клиновите им сегменти се осъществява връзката между тръбата и машината. След постигане на желаната цел, инсталираната тръба трябва да бъде почистена от попадналите в нея почва и прах. Това почистване може да се извърши пневматично, хидравлично или механично, в зависимост от диаметъра на тръбата. За по-голяма прецизност пръстеновидният процеп на тръбопровода е добре да бъде уплътнен.
Разбира се, това са само част от методите за безизкопно полагане на ВиК-тръби.
Някои от тях са подходящи за инсталирането и на други продуктопроводи - газопроводи, електропроводи и др. Те също се намират под земята и на тях трябва да бъде обръщано полагаемото внимание, защото те също не са защитени на 100% нито от влиянието на околната среда, нито от многото аварии, които могат да възпрепятстват функциите им.
В много случаи тяхното обновяване е близко до обновяването на една ВиК-система.
И въпреки че техниката, нужна за извършването на безизкопното им полагане, е скъпа, разходите, които съпътстват ремонта на улиците, парковете и т.н., в случай, че това полагане бъде избегнато, също не са по-малки.Реклама