СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIII, брой 4, 2016

Прозорците имат съществено значение за намаляване загубата на енергия и осигуряване на подходящ микроклимат

Разговор с г-н Христо Щерев, Председател на Сдружение Български врати, прозорци и фасади

Прозорците имат съществено значение за намаляване загубата на енергия и осигуряване на подходящ микроклимат

Христо Щерев е започнал кариерата си през 1997 във фирма Промобил като маркетинг мениджър. Притежава магистърски степени по „Международни икономически отношения” и „Международен туризъм” от УНСС, бакалавърски степени по „Бизнес администрация” от университета в Портсмут, Великобритания, и от Висшето училище по мениджмънт, София.
През 1999 г. се присъединява към Балканфарма, където е заемал позициите маркетинг мениджър „Експорт” и мениджър „Маркетингови услуги”. Председател е на УС на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади” (СБВПФ) от януари 2016 г.


Г-н Щерев, представете Сдружение Български врати, прозорци и фасади, целите и мисията Ви.
Сдружение Български врати, прозорци и фасади /БВПФ/ е създадено през 2004 г. Организацията ни е сдружение с идеална цел и обединява български и чуждестранни фирми производители, търговци и вносители на врати, прозорци, заключващи системи, обков, профили, стъклопакети, уплътнители и машини за производство.

БВПФ защитава интересите на фирмите в страната, води активен диалог с държавните институции и ведомства в защита на законните права на своите членове, проучва и подпомага решаването на казуси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и други аспекти от дейността на фирмите от бранша. Бизнес сдружението организира семинари и конференции, които освен че подпомагат професионалното развитие на специалистите от гилдията, са отлична възможност за установяване на делови отношения със сродни международни организации и търговски партньори.

Сдружението има за цел да предоставя на фирмите от бранша информация за последните тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения.

Членовете на сдружението са подписали кодекс по етика в стопанската дейност, ръководени от желанието за изграждане на условия за коректни пазарни отношения, утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция и съобразяване с изискванията на добрите практики, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в стопанската дейност.

Кои са действащите стандарти и наредби, на чиито изисквания трябва да отговарят прозоречните и фасадните системи?
Прозрачните ограждащи конструкции, като строителен елемент, следва да притежават характеристики отговарящи на българското законодателство.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБългария, всички строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежите, се пускат на пазара, когато са годни за предвижданата за тях употреба и притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите, които са проектирани, изпълнени и въведени в експлоатация в съответствие с техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове.

Техническите изисквания към прозрачните ограждащи конструкции, нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, са определени с БДС EN 14351-1:2006+A1:2011, към който стандарт съществува национално приложение БДС EN 14351-1+A1/NА, и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 ЗУТ – в случая Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Производителят е длъжен да пуска на пазара строителните продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, със СЕ маркировка за съответствие, придружени от Декларация за експлоатационни показатели (виж Регламент (ЕС) 305/2011) и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Съгласно изискванията на Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, за целите на проектирането, за оценяването на съответствието на инвестиционните проекти със същественото изискване за енергийна ефективност и при енергийното обследване на сградите, производителят издава Декларацията за експлоатационни показатели на база изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 +А1:2011 и БДС EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за: коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K; коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K; коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K; коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g); радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика; въздухопропускливостта на образеца; водонепропускливостта; защитата от шум.

Като конкретните прагови стойност на коефициентите са посочени в Националното приложение БДС EN 14351-1+A1/NА.

Бихте ли казали какво е значението на качествената дограма при санирането на сгради и като част от мерките за енергийна ефективност? В тази връзка, бихте ли дали някои препоръки?
Държавните пари следва да се инвестират целесъобразно и отговорно. Прозорците имат съществено значение за намаляване загубата на енергия и за осигуряване на подходящ микроклимат в помещенията. Когато говорим за качествена дограма, е важно да се съобразим, както с енергийните характеристики на прозорците, така и с тяхната статика, за да може да се гарантира дълготрайността им. Важно е да бъдат съблюдавани изискванията към продукта и да се влагат материали само с оценено съответствие. Неразделна част от продукта прозорец е стъклопакетът, от който на 80% зависи загубата на топлина, слънчевите печалби и навлизането на светлина.

За да бъде избран правилният прозорец, следва да се водим от климатичната зона, в която се намираме, изложението на помещението и външните засенчващи фактори, като дървета и други сгради.

Какви са предизвикателствата и проблемите, които Сдружението отчита, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради?
Като активен участник в този процес преди около година стартирахме конкретни дейности във връзка намаляване на евентуални последващи проблеми по отношение на изпълнение на програмата. Водени от презумпцията, че правилен избор на материали може да бъде направен от добре информирани лица, изготвихме, отпечатахме и разпространихме 30 хил. листовки до граждани, живеещи в блокове, одобрени за саниране.

Подготвено и отпечатано беше второто издание на книжката „Врати и прозорци. Какво още не знаем?“. Материалите са предназначени за разпространение от членовете на Сдружението, като 1500 бр. от тях бяха изпратени до домоуправителите на блоковете, участващи в програмата. До всички 265-има кметове на общини в България бяха адресирани и писма с изисквания към продуктите, произвеждани от членовете на СБВПФ. Предвид местните избори, проведени през есента на 2015 г., тази година писмата бяха изпратени повторно.

Чрез тази инициатива предлагаме безвъзмездно нашата експертна помощ на участниците във всички етапи от процеса по саниране в направление врати и прозорци – от изготвяне на заданията за обществени поръчки през етапа на оценяване на офертите, документни проверки, предварителен и последващ контрол на влаганите продукти. Смятаме, че ще това ще бъде полезно за общините и гражданите.

Предизвикателствата, които виждаме в програмата, са най-вече в подбора на фирмите. Трябва да се затегне контролът с цел защита на публичния интерес. Важно е всичко да става по регламентиран начин. В този ред на мисли искам да споделя за една от основните ни инициативи – създаденият от нас регистър на компаниите, които произвеждат врати, прозорци и фасади.

В заключение, няколко думи за очакванията Ви за развитие на българските фирми от бранша, предвид тенденциите, състоянието на пазара и текущите програми.
В дизайна, по отношение на външната конфигурация на профилите и системите за прозорци и фасади, съществени промени няма. При прозорците и вратите все повече се гони изчистване на вида им, като се използват скрити панти, вкопани дръжки или само сензори за управление на електрическо отваряне, стремеж към максимално възможно остъклени елементи. Българските фирми производители по нищо не отстъпват на колегите от бранша в Европа.

Голяма част от фирмите разполагат с необходимото технологично оборудване за производството на отлични прозорци. Важно е да се отбележи, че засилването на контрола в бранша би довело до прекратяване на някои практики, наложили се през годините. Ние полагаме огромни усилия фирмите, дори и тези, които не членуват в Сдружението, да имат възможност да се възползват от консултации по отношение изискванията към произвежданите от тях продукти. Проблемът с липсата на достатъчно обучени кадри също е сериозен, но това е една много дълга тема, която няма как да бъде засегната в момента.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама