СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 1, 2017

Скелето е едно от най-опасните съоръжения за строителство и не бива да се подценява

Разговор с г-н Иво Дочев, Председател на Българска Скеле Асоциация

Скелето е едно от най-опасните съоръжения за строителство и не бива да се подценява

Г-н Дочев, бихте ли представили пред читателите на Списание СТРОИТЕЛИ Българска Скеле Асоциация и предмета на Вашата дейност?
Българска Скеле Асоциация е доброволно, неправителствено управление на физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с производство, дистрибуция, продажба, отдаване под наем, монтаж, и др. в областта на скелетата в България. Стреми се да представлява общите професионално технически, икономически, социални и културни интереси на членовете си на национално, а впоследствие и на европейско ниво. Учредена е през лятото на 2014 година. Членовете на Сдружението са с дългогодишен опит за работа със скеле. Дейността ни е насочена към въвеждане и насърчаване на мерки за по-добри и безопасни условия на труд в страната.

Как бихте коментирали състоянието в бранша? Върху какво бихте поставили акцент, като приоритет пред всички заинтересовани участници?
Състоянието в бранша според нас е критично. Изискванията към продуктите и контрола в България са много занижени, особено, когато става въпрос за скеле. Въпреки, че е едно от най-опасните съоръжения за работа в строителството, то непрекъснато се подценява. Проверяващите органи нямат необходимата им нормативна уредба, която да обхваща скелетата с проектиране, технически изисквания, предназначение, вид и начин на изграждане. Не са предвидени и санкции, вследствие на което работодатели и длъжностни лица системно пренебрегват задълженията им по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Въпреки усилията на различните ведомства за провеждане на информационни кампании, публикуване на статии и статистика за трудовите злополуки, ситуацията остава непроменена. От особено значение за всички, имащи отношение към работата със скеле, е да не подценяват съществуващите рискове, да ползват ЛПС, да познават системите и сигурните точки на закрепване. Към настоящия момент в България всичко, свързано със скеле, е препоръчително и се позовава на „Добри европейски практики“. Скелетата са много специфичен продукт. Не са засегнати от Регламента на Европейския Парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и оценяване съответствието на строителните продукти. На база определянето им като „опасни и рискови” съоръжения, за тях има специално разработени Европейски технически стандарти, свързани с контрол, качество и методи за изпитване на предоставяните на пазара продукти. Задължително за скелетата е да притежават „строително разрешително” (сертификат), издадено от акредитиран сертифициращ орган. За работа със скеле също са въведени специфични изисквания и е необходимо специализирано обучение. Това са и темите, върху които трябва да се акцентира.

Споделете повече за актуалните проекти, по които работите. За кои инициативи бихте искали да разкажете?
Българска Скеле Асоциация се включи в инициатива за създаване на нов Технически Комитет „Временни съоръжения за строителство“ към Българския Институт за Стандартизация, в който попадат скелетата. Работим по проект на Наредба за технически изисквания и безопасна експлоатация на временни съоръжения в строителството.

Ще използвам възможността да се обърна към всички читатели на специализираното Списание СТРОИТЕЛИ и да отправя покана към заинтересованите да се включат в инициативите и проектите, по които работим. Смятаме, че въвеждането на Европейските стандарти за проектиране и използване на строителни скелета в националната строителна практика е необходимо и от особено значение за спазване на безопасността при работа и извършване на строителни дейности. Скоро започва активната работа със скеле и пожелавам на всички колеги здраве, успехи и безавариен сезон 2017г.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама