СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 2, 2017

Най-модерната болница у нас проектирахме и изградихме за изключително кратък срок

Разговор с инж. Валентин Чавдарски, Управител на фирма Ри-Соф

Най-модерната болница у нас проектирахме и изградихме за изключително кратък срок

Уважаеми инж. Чавдарски, идейният и работен проект на изключително модерната болница „Уни Хоспитал“ в Панагюрище е дело на Вашата компания. Бихте ли запознали в общи линии читателите на Списание СТРОИТЕЛИ с проекта и Вашето участие?
Преди да коментирам нашата дейност, искам да изкажа специална благодарност на проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на надзорния съвет на „Асарел Медет“ АД за уникалната инвестиция за една медицинска структура, надвишавaща 95 милиона лева.

Фирма Ри-Соф е с предмет на дейност създаване на предпроектни концепции, изготвяне на проекти и изпълнение на строително-монтажни работи за обекти от областта на медицината. За 20 години работа в тази област имаме изградени над 60 обекта с подобен характер, като притежаваме цялото многообразие от знания специално в областта на здравните обекти с онкологично предназначение.

Имаме богат опит с високотехнологичната медицинска апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания, непрекъснато следим пазара и сме запознати с най-съвременното медицинско оборудване на водещи производители, познаваме изискванията, които произхождат от особеностите на медицинските апарати, изготвихме проектите и участвахме в изграждането и на други онкологични болници (във Велико Търново, Хасково, Стара Загора, Благоевград). Така, с целия този опит зад гърба ни, участвахме в конкурса на „Асарел Панагюрище Здраве“ за избор на изпълнител на проекта за болницата и подписахме договор на 06.06.2014г. в конкуренция на още 15 фирми. След спечелването на конкурса през 2014 година, по наша препоръка инвеститорът трябваше да избере онкологичното оборудване. Докато траеше този процес, ние на практика не сме работили по проекта.

Реалното проектиране започна в началото на 2015 година. Изготвихме 4 варианта на идейния проект. В последния вариант, който беше приет, вече имахме готова концепция. Проектът изготвихме единствено на база на нашия опит в медицината, благодарение на сериозните познания и компетенции, които притежават проектантите ми.

Работните проекти изготвяхме паралелно със строителството – отговорна и много предизвикателна работа. Почти денонощно нашите проектанти работеха, за да смогваме да подаваме проекти на главния изпълнител „ГБС – Пловдив“ навреме. С гордост мога да кажа, че екипът ми, с който работя вече повече от 20 години, се представи много достойно, като за шест месеца изготви и предаде 839 тома работни проекти.

Да преминем по-детайлно към самия проект. Какви бяха акцентите в разработването на проекта, за да обвържете функционално, а и естетически, съществуващата и новата част на сградата?
По същество обектът се състои от 5 отделни сгради, които са функционално обвързани. Ще започна със съществуващите два корпуса – блок А и блок B. Това са сградите на болницата в Панагюрище, предназначени за конвенционално лечение. Проблемът при тях беше недостигът на вертикален транспорт. Само два асансьора обслужваха двата осеметажни блока. Освен това, трябваше да осигурим и сеизмичната устойчивост на тези сгради. Тези проблеми решихме като изградихме две допълнителни пристройки, където бяха инсталирани още четири асансьора и изградени още две стълбищни клетки. По този начин съществуващите блок А и блок В, заедно с тези допълнителни части, оформиха първия сегмент от работата по обекта.

Блок C включваше стопански помещения, които преобразувахме в зони с медицинско предназначение, както и спомагателни газови стопанства. Между блок C и съществуващата сграда имаше връзка, която разрушихме, поради лошо конструктивно състояние, и впоследствие беше изградена като спешен медицински център. След този етап преминахме към изграждането на блок D, предназначен за химиотерапия, цитостатична лаборатория, дневен стационар, лъчелечение и други дейности. Блокът е с три надземни и един подземен етаж, но конструктивният проект, който разработихме, предвижда възможност и за бъдещо надстрояване на етажи (до осмия етаж). Блок F представлява топла връзка, предмет на следващ етап и със зала за пресконференции и други дейности. Още една сграда е новият лъчетерапевтичен комплекс, който е около 4500 кв. метра и е предвиден за високоенергийна лъчетерапия - Блок Е.

По проекта през следващ етап се предвижда и изграждането на хотелска част, тъй като всяко заведение за онкологично лечение има нужда и от хотелска част, където да пребивават пациентите и придружителите им, докато не са в лечебна или диагностична процедура. До момента, вместо него, се изгради временна стоманобетонна постройка за целите на газовото стопанство.

Общата разгъната застроена площ на целия проект /и двата етапа/ е малко над 27 000 кв. метра, от които само 1-ви етап е малко над 24 000 кв. метра - проектирани и изградени за изключително кратко време – около 6 месеца. В процеса по изграждането, по искане на Възложителя, направихме и редица промени по проекта, сред които допълнително отделение по анестезиология и интензивно лечение към операционния блок сектор за брахитерапия, а също и една допълнителна сграда, която ще бъде център за палиативни грижи, за пациенти в терминални състояния и дом за стари хора.

С оглед на това, че проектът е за болнично заведение с високотехнологично и специализирано оборудване, което предполага специфични изисквания относно конструкция и вложени материали, какво интересно бихте споделили с читателите за тази част от проекта?
По отношение на медицинска апаратура смея да твърдя, че това е най-високотехнологичната болница в България. В болницата работят над 15 броя апарати, които са върхови постижения в медицината на световно ниво. Освен това, в болницата е изграден първият по рода си data център, от много висок клас, който може да отговори на изискванията и на бъдещата дигитална медицина. По отношение на конструкцията и материалите, интерес представлява лъчетерапевтичният комплекс, където стоманобетонната конструкция многократно надвишава изискванията за носимоспособност, защото целта е да поеме енергиите на високотехнологичната апаратура, без рискови компромиси за пациенти и персонал.

В зоните, където са монтирани линейните ускорители (предвидени са общо три броя), част от стените са с дебелина три метра. Наложи се влагането на стотици тонове армировка и хиляди кубични метра бетон, имащи за цел да запазят живота и здравето на персонала и пациентите в периода на експлоатация, и на хората, които ще се лекуват там.Реклама