СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Възложителите все повече се интересуват от високоефективни ОВК решения

Разговор с инж. Иван Димчев, управител на Димчев Дизайн

Възложителите все повече се интересуват от високоефективни ОВК       решения

Инж. Иван Димчев е роден на 10 март 1987 г. в София. Завършва Технически университет-София със специалност „Топлотехника“, ОКС „бакалавър“ и „магистър“. През 2012 г. е зачислен като редовен докторант и хоноруван преподавател в катедра „Топлинна и хладилна техника“ към Енерго-машиностроителен факултет на ТУ-София. От 2016 г. е включен в разширения експертен съвет на Община Правец. Близо 10 години се занимава с проектиране на ОВК инсталации, енергийна ефективност, научни изследвания, измервания на работни параметри и анализи, като от лятото на 2016 г. е управител на ДИМЧЕВ ДИЗАЙН.

Инж. Димчев, представете компанията, дейността и услугите, които предлагате?
ДИМЧЕВ ДИЗАЙН е млада фирма, създадена през 2016г., която се занимава с технически консултации и инвестиционно проектиране основно в сферата на отоплителната, вентилационната, климатичната техника и енергийната ефективност. Още от създаването си се стремим да стоим близо до своите партньори и клиенти, като по този начин им предоставяме бързо и в повечето случаи индивидуално решение на възникналите казуси. Постоянно усъвършенстваме предоставените от нас услуги, като внедряваме иновативни софтуери, методи и решения. Имаме опит в организирането и провеждането на специализирани обучения, анализи и изследване на специфични проблеми свързани с проектирането и експлоатацията на ОВК инсталациите. Смея да твърдя, че основното предимство, с което успяваме да задържим нашите клиенти, е това, че винаги даваме повече от това, за което са ни платили.

Бихте ли казали какви са тенденциите при проектиране на ОВК инсталациите?
По наши наблюдения все по-често възложителите, които основно ще използват сградите и системите за собствени нужди, се интересуват от високоефективни решения, осигуряващи ниски експлоатационни разходи. При вече популярните за жилищни и обществени сгради термопомпи въздух-въздух и въздух-вода сериозно навлиза използването на новия хладилен агент R32. Посредством този хладилен агент термопомпите постигат най-високия клас на енергопотребление А+++, при този вид техника. Среща се все по-сериозен интерес и към термопомпите вода-вода, които работят в повечето случаи с хладилен агент R410A при сравнително постоянни условия с високи коефициенти на трансформация, което означава, че консумираното електричество при тях е значително по-малко от това при термопомпа въздух-вода с еквивалентна отоплителна мощност. При въздухообработващите централи, където обработката на пресния въздух е едно от най-скъпите пера, също се търси висока ефективност на топлообменните апарати въздух-въздух – рекуператори и регенератори, достигаща до 94%.

Споделете пред читателите за някои проекти/обекти от практиката Ви и интересни решения, които са внедрени.
Решенията са много, често индивидуални и специфични за всеки проект. Едно от интересните решения, което прилагаме често в нашата практика, при проектирането на ОВК инсталации за обекти за обществено хранене, е използването на електростатични (тип GreaseBox) и карбонови филтри за премахване на мазнини и миризми от кухненската смукателна вентилация, което решава много проблеми, както с мястото на изхвърляне на този отработен въздух, така и с оползотворяването на отпадна топлина.

В заключение, как ще продължите развитието си?
ДИМЧЕВ ДИЗАЙН продължава с постоянното професионално развитие, като по този начин може да гарантира прилагането и използването на актуални проектни решения и продукти. Всяка една година, от тези близо две години работа, през които имаме активна фирмена дейност, фирмата бележи близо 50% ръст, което очакваме като прогноза и за 2019 г.Реклама