СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Проект за енергийната ефективност в Общински детски комплекс - Крумовград

Проект за енергийната ефективност в Общински детски комплекс - Крумовград

Община Крумовград проведе заключителна пресконференция по Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0028-С02. Събитието се състоя на 19.06.2018 г. В събитието взеха участие кметът на Община Крумовград, председателя на Общински съвет Крумовград, екипът за управление на проекта, представители на общинската администрация, на медиите и на заинтересованите страни.

Пресконференцията беше открита от кмета на община Крумовград - г-жа Себихан Мехмед. Изпълнените дейности и постигнатите резултати бяха представени от ръководителя на проекта инж. Асен Хаджиев.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград“ e финансиран от ОП „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 335 999.21 лева, от които 285 599.33 лева финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 50 399.88 лева национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е изпълнена, а именно - повишаване на енергийната ефективност на ОДК, гр. Крумовград. Представителите на екипа за управление на проекта отбелязаха също, че дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места. В резултат от изпълнението им е повишена енергийната ефективност на сградата и ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности. Реализирането на проекта ще спомогне за подобряване качеството на живот на местното население и ще увеличи възможностите за икономическо развитие на територията на общината.Реклама