СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Стартираха 3 проекта по процедура Енергийна ефективност в периферните зони в Ботевград

Стартираха 3 проекта по процедура Енергийна ефективност в периферните зони в Ботевград

В Ботевград бяха представени три проекта във връзка с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони. Срокът за изпълнение и на трите проекта е 30 месеца.

Първият проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите от образователната инфраструктура на Ботевград” № BG16RFOP001-2.001-0083 има за цел да подобри качеството на живот в Ботевград и да намали неравенствата между периферните и централните територии на страната, чрез повишаване на енергийната ефективност в три сгради от образователната инфраструктура – сградата на ППМГ Акад.проф. д-р Асен Златаров, сградата на физкултурния салон към нея и сградата на филиал Детелина към детска градина Иглика.

Вторият проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ботевград – Етап 2” № BG16RFOP001-2.001-0168 и третият „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ботевград – Етап 3” № BG16RFOP001-2.001-0171 целят повишаване на енергийната ефективност съответно в 5 (за втория проект) и 6 (за третия проект) многофамилни жилищни сгради в Ботевград.

В рамките на проектите ще бъдат изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолация на стените, покрива, пода, смяна на дограмата, подмяна на осветлението и всички РСМР след монтиране на новоизградени електроинсталации, системи за отопление, вентилация, отводняване и подмяна на дограма, включващи демонтажни работи, инсталационни (монтажни), мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни настилъчни работи за възстановяване/подобряване на съществуващото положение след изпълнение на топлоизолационен и хидроизолационен пакет и нова мълниезащита.Реклама