СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

ОВК системата е високо енергоефективна, когато е обвързана с интелигентна система за управление

Разговор с инж. Богомил Хорозов, Председател на секция "Отоплит., вентилац., климат. и хлад. техника, топло- и газоснабдяване", РК на КИИП – София-град

ОВК системата е високо енергоефективна, когато е обвързана с интелигентна система за управление

Инж. Хорозов, какво място заемат ОВиК инсталациите, когато се цели проектирането на енергийно ефективни сгради?
Когато говорим за енергийна ефективност и ОВК системите, би трябвало да започнем малко по-отрано. Енергийната ефективност е комплексен процес. Тя започва да се разработва от идеята на архитекта за конкретната сграда, с конструкторите и разбира се с Инвеститора. Много е важно мерките, които ще се предприемат за защита на сградата, да бъдат внимателно подбрани и съгласувани с Инвеститора. Понякога има спорове, защото предложените мерки са твърде скъпи. Пример - при проектиране на една съвременна офис сграда остъклението на фасадите може да стигне до 80%. Тогава идва предизвикателството, как да убедим Инвеститора да заложи най-ефикасната защита на стъклата – да отразяват UV лъчите през лятото, но да пропускат светлината, вида на стъклопакета – най добре трислоен, би ли се съгласил да се вградят вътре радиоуправляеми щори. Тук ще си позволя да Ви представя първите стъпки за избор на фасада: Съгласно постановката на Наредба №7 разделяме фасадата на два основни типа - прозрачна част и непрозрачна част. При това разделение обобщеният коефициент на топлопреминаване на „прозрачната част“ се сравнява с референтните стойности за окачена фасада, а обобщеният коефициент на топлопреминаване на „непрозрачна част“ - с референтните стойности за външни стени граничещи с външен въздух. Съществуват две възможности за дефиниране на тези две части от фасадата. При първата възможност площта на профилите, обрамчващи непрозрачната част на фасадата (брюстунги), се отнася към площта на „непрозрачната част“. Това води до повишаване на обобщения коефициент на системата „брюстунг-профил“ до нива превишаващи референтните стойности – 0,44 и 0,48 W/m2K при норма 0,28 W/m2K. Вторият ефект пък е понижаване на обобщения коефициент на топлопреминаване на „прозрачна част“ до 0,77 W/m2K при норма от 1,75/1,9 W/m2K .

Втората възможност е площта на всички профили (тези, които обрамчват прозрачните елементи и тези, които обрамчват непрозрачните елементи) да се отнесат към прозрачната част на фасадата. Това ще доведе до увеличаване на обобщения коефициент на топлопреминаване на „прозрачната част“ на фасадата до 0,96 W/m2K, което е по-малко от референтното 1,75/1,9 W/m2K. В същото време стойностите на „непрозрачната част“ ще бъдат 0,16 W/m2K за участъците с ламаринена обшивка и 0,20 W/m2K за участъците със закалено стъкло. Тук разбира се нашият екип е приел и предложил за изпълнение втория вариант.

И ето я и връзката на енергийната ефективност с ОВК системите. Остава да предложим на Инвеститора най- енергоикономичното /често по няколко варианта и по възможност с приблизитени стойности/ решение за отопление, вентилация и климатизация. Но за да бъдат тези системи наистина енергоефективни, те трябва да бъдат обвързани с интелигентна система на управление. Тази система не е само за ОВК, а за всички инсталации в сградата. Това е много скъпо, но пък веднага започва изплащането на вложените средства. Пример – Инвеститорът кандидатства за Енергиен сертификат от висок клас, което води до ниски застрахователни премии.

Какви са действащите нормативни изисквания за проектиране на ОВК системи?
Ние разработваме нашите инсталации съгласно изискванията на Наредба №15 за микроклимат в сгради (вътрешни и външни за конкретното населено място температурни режими) Приложение №12 и Приложение №18 и обвързани с изискванията на Наредба №7 за Енергийна ефективност. Тук също, преди да започне проектът, трябва да запознаем Инвеститора с различните варианти за комфорт, а те са 3 – очаквано качество на обитаемата среда – умерено, средно и високо ниво. Разбира се, че цената на инсталациите е различна и расте според изискванията. Предложените системи трябва да са обвързани с желанието на Инвеститора, постигнатият ефект да е съразмерен с направените капиталовложения. Системите трябва да са с най-съвременни термопомпени съоръжения, с много високи коефициенти на трансформация, вентилационните системи да са с ротационни рекуперативни апарати, ако са избрани вентилационни камери, и подбрани при най-оптимални условия за експлоатация.

Бихте ли дали примери за съвременни решения за отопление и климатизация?
Да започнем с това какво може да ни даде природата като безплатна енергия.

Слънчевата енергия – достатъчно мощна дори и за климатизиране, но вложените съоръжения са изключително скъпи. Геотермални извори с висока температура на водата – проблемът за използването й за климатизиране е отново същият – високи цени на вложените съоръжения. Геотермални вертикални сондажи с дълбочина 100-120 л.м. с четиритръбна система U положени РЕ тръби, свързани в колекторни табла до термопомпен агрегат вода – етилен гликол. Системите са с много висок коефициент на трансформация, защото използваме енергията на земята. Колегите, които извършват сондирането и монтажа на тръбите, имат съвременна апаратура и могат постоянно да обследват състоянието на почвата и да предложат в кой момент да се реновира нейното състояние поради изтощаване. Хоризонтално положени с дълбочина 1.30-1.50 л.м. двутръбна система РЕ тръби, свързани в колекторни табла до термопомпен агрегат вода-етилен гликол. Системите са с много висок коефициент на трансформация, защото също използваме енергията на земята. Проблемът тук е, че ако покритието е трева, през лятото почвата ще се загрява и трябват сериозни грижи за поддръжка.

Термопомпена система вода-вода – използване на вода от земята – сондаж, езеро, река. При тези системи енергийният потенциал е огромен, като единствено оскъпяване се получава при сондажите – трябва да бъдат регистрирани, а това води до отчет на изразходваната вода както и до канална такса.

Термопомпена система въздух-вода. Много добри източници за отопление и охлаждане до 200kw. Климатичните агрегати са фреонови, тип сплит система. Вътрешните тела са лесни за монтаж и обслужване. Термопомпена система въздух-вода за големи мощности. Тези агрегати също могат да бъдат тип сплит. Всички тези системи са приложими за конкретен вид сграда и прилежащия й терен. За вентилационните системи – моето лично мнение и конкретните резултати от експлоатация са в полза на децентрализираните системи. Лесно управление, гъвкава възможност за последваща реконструкция без това да влияе на останалата част на сградата, спестена много енергия ако системата е обща, а в част от сградата няма наематели. Разбира се задължителен е монтажът на рекуператори.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама