СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Термокалкулатор от МАРИСАН за професионално планиране на ТИС

Термокалкулатор от МАРИСАН за професионално планиране на ТИС

Жилищните сгради и генериранaта енергия за тяхното отопление и охлаждане се явяват сериозен източник на вредни емисии, изпускани в атмосферата. Това налага разработването на редица нови политики в областта на енергийната ефективност, целящи установяването и спазването на определени инженерни норми в процеса на проектиране и реновиране на сградния фонд. Като един от възловите начини за редуциране на количеството потребена енергия и вредните емисии се явява изграждането на топлоизолационни системи (ТИС).

Познаването на физичните характеристики на топлоизолационните системи и материали, както и специфичните процеси, протичащи след тяхното влагане в строежите, е от изключителна важност за доброто проектиране на строителни конструкции. Всички тези фактори имат пряко отношение към спазването на строгите европейски норми за енергийна ефективност и опазването на околната среда, чрез намаляване изпускането на вредни парникови газове и оптималното използване на генерираната енергия.

Предвид различните особености на всяка една нова или стара конструкция, която предстои да бъде защитена със система за топлоизолация, както и характеристиките на околната среда в различните климатични зони, се налага използването на големи по обем данни за строителните материали, на базата на които да бъдат извършени прецизни изчисления. Именно поради тази причина МАРИСАН насочи своите усилия в разработване на софтуерна услуга със свободен достъп, а именно – мощен софтуерен асистент, съобразен с всички топлотехнически особености и характеристики на отделните строителни материали, както и продуктовите и системни решения на компанията. Безплатният онлайн достъп до ТЕРМОКАЛКУЛАТОР предоставя възможността за изчисляване на възлови топлоизолационни величини само в рамките на няколко клика, като по този начин спестява сериозно време и ресурси на всеки един, нуждаещ се от професионално планиране за своя проект. Софтуерът е снабден с интуитивен, потребителски ориентиран интерфейс, богата база данни и множество функции за улесняване на работата при изчисляване.

ТЕРМОКАЛКУЛАТОРЪТ притежава множество полезни функционалности, реализирани в леснодостъпна версия. Програмата може да претендира за изключително висока функционалност, добре структурирана работна площ и пълно съответствие на изведените резултати с актуалните топлотехнически норми за проектиране.

Комплексната функционалност на софтуера е представена чрез интуитивни падащи менюта, гарантиращи лесния и разбираем начин за работа дори и за непрофесионалисти. Сложната терминология е пречупена до разбираем и достъпен език, което само по себе си прави ТЕРМОКАЛКУЛАТОР незаменим помощник в мисията за постигане на отлични топлоизолационни резултати. Високата изчислителна мощ на софтуера му позволява да изпълнява ролята на висококвалифициран виртуален специалист, превръщащ работата на архитекти и проектанти в целесъобразно и ефективно удоволствие.

Въпреки че термокалкулаторът се предлага абсолютно безплатно в онлайн пространството, той е подходящ за професионални цели и представлява софтуерно решение с впечатляващи качества. Програмата предлага следните основни възможности: Изчисление на коефициенти на топлопроводимост и температурни криви; Планиране на дифузното съпротивление на водни пари; Съпоставка на резултатите с Наредба №7 за енергийна ефективност; Автоматизирано изчислена U-стойност на нехомогенни строителни елементи в съответствие със стандарт EN ISO 6946; Визуализиране на Топлинни капацитети и диаграми за дифузионни потоци; Автоматизирана система с данни за климатичните зони; Оценка на риска от развитие на плесени по интериорните основи, в съответствие със стандарт EN ISO 13788.

Само с помощта на няколко клика ТЕРМОКАЛКУЛАТОР е винаги до вас, готов да спести сериозно време и усилия.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо