СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

МСК изпълни Бизнес център Ричхил за по-малко от две години

Разговор с инж. Евгени Борисов, изпълнителен директор на Монтаж Строителни Конструкции (МСК)

МСК изпълни Бизнес център Ричхил за по-малко от две години

Инж. Борисов, бихте ли запознали читателите с работата на МСК като изпълнител на Бизнес център Ричхил?
MСК, като главен изпълнител на обекта, е отговорен за всички строителни и организационни дейности по изграждането, от Разрешение за строеж до Въвеждането в експлоатация. В обхвата на МСК са дейностите: изпълнение на масов изкоп, укрепване на изкопа, изпълнение на стоманобетонни изливни конзолни пилоти, фундиране - изпълнение на обща фундаментна плоча без фуги, хидроизолация и топлоизолация в основите и сутеренните стени, носещата конструкция на сградата, окачена фасада и остъкляване, вертикална планировка, покривна конструкция, използваеми тераси и лоджии. Изпълнение на асансьорните шахти, доставка и монтаж на асансьорните уредби, изпълнение на ОВК, Електро и ВиК инсталациите, изпълнение на повдигнатите технологични подове и окачени тавани по офисните етажи, общи части и търговски зали, всички довършителни работи на обекта. Голяма част от довършителните работи са сухо строителство - преградни стени и тавани от гипсокартон, стъклени преградни стени, специални архитектурни тавани в централно фоайе и асансьорни лобита, изпълнение на облицовки от композит и декоративно стъкло по интериор и екстериор. В обхвата на МСК влизат слаботоковите инсталации, сградната автоматизация, всички активни и пасивни инсталации по пожарната безопасност на сградата, външното електрозахранване с дължина 2 км, както и резервно електрозахранване от Дизел генератор 650 kVA.

Архитектурно сградата се състои от два седеметажни блока, А и Б, свързани помежду си с топла връзка на кота нула, етаж 1, 2, и подземните нива -1 и -2. Поради характера на застрояването и теренна денивелация в посока Юг – Север, изкопни линии близо до границата на имота и относително големия обем масов изкоп, проектно беше разработено и изпълнено частично укрепване на откосите на изкопа чрез изливни стоманобетонни пилоти с диаметър 60 cm в Югозападната част и торкретиране в останалата част. Изкопната дълбочина възлиза на почти 9 m от Юг и около 7 m от Север. Това беше сериозно предизвикателство, предвид че изкопът се намира между улица Панорама София от Юг, където е по-голямата дълбочина и трафика на хора и автомобили е постоянно интензивен от една страна, и магазин Декатлон от Запад, където има изградена инфраструктура, включваща електрозахранващо трасе , дренажна система, противопожарен резервоар и пешеходен подход. Изпълнението съвпадна с период на интензивни снеговалежи. Благодарение на прецизното и внимателно изпълнение от страна на МСК бяха избегнати възможни аварии по време на строителството. От Югозапад бяха изпълнени 20 бр. пилоти с дължина 14 m. От Североизток бяха изпълнени 60 пилота с дължина 11 m, под ръба на фундаментната плоча, с цел укрепване на изкопа на съседния имот. Общият брой изпълнени пилоти е 80. Общият обем на изкопните работи възлиза на 44 хил. кубика и беше изпълнен в рамките на 60 дни, вкл. пилотите и торкретирането.

Споделете повече за носещата конструкция, използваните материали и технологии за изграждане.
Носещата конструкция на сградата е проектирана и изпълнена съгласно Еврокод. Конструкцията е монолитна стоманобетонна със скелетно безгредова схема с капители тип „Flat Slab with Drop Panels” за плочите на нива -3.50 и 0.00 и „чиста“ безгредова схема за плочите над кота 0.00. Дебелината на етажните плочи е 25 cm. Размерите на капителите са 210/ 210 cm с височина 25 cm под плоча. Плочите стъпват и предават товарите върху стоманобетонни колони и стени. Вертикалните натоварвания се поемат със стоманобетонни колони, стени и ядра. Хоризонталните сеизмични и ветрови натоварвания се поемат със стоманобетонни стени и ядра. В сеизмично отношение сградата е осигурена за зона София, с референтно максимално ускорение на земната основа agR/g=0.23. Изчислените премествания на върха на сградата са под допустимите (1/400 Н), което гарантира отсъствието на пукнатини в носещите и неносещите архитектурни елементи на сградата при сеизмични въздействия. Конструктивната височина е 3.65 m, светлата етажна височина е 3.40 m.

Размерът на колоните в план е 60/60 cm. Разстоянието между колоните в план е 8 m. Замереното реално провисване на плочите е в диапазона 2 -2.5 cm при допустимо 3.2 cm за дадения отвор.

Фундирането е върху обща фундаментна плоча с дебелина 120 cm под телата на Блок А и Б и 70 cm в останалата част. Плочата е с размери в план 106/ 53 m и е изпълнена без делатационна фуга. Бетони клас C16/20 за подложен, C30/37 за фундаменти, сутеренни стени и плочи на нива -3.50 и 0.00 , и C35/45 за колони, ядра и връхна конструкция над кота 0.00. Армировка клас B500B.

Прекъсването на бетонирането е реализирано по предварително зададена схема от проектанта, със съответните обработки на мястото на прекъсване. При изграждането на стоманобетонната конструкция бяха използвани два кулокрана с дължина на стрелата съответно 45 и 60 m, разположени в зоните на двата блока. След приключване работата на крановете, отворите в плочите бяха замонолитени по детайл на проектанта. При кофрирането на стоманобетонните елементи е използвана кофражна система на Doka, тип „едроразмерен“, с маси. Грубият строеж на сградата беше изпълнен за 10 месеца.

Какви технологични и монтажни решения бяха използвани за фасадната обвивка?
Фасадната конструкция на сградата е тип „окачена“, алуминиеви фасадни елементи - ригели и колони, в които се монтират стъклопакети, брюстунг зони или отваряеми прозорци. Фасадната конструкция е оразмерена за всички натоварвания и въздействия, като вятър, температурни въздействия и хоризонтални точкови товари. Конструкцията се захваща и подпира на етажните плочи с помощта на специални алуминиеви планки. Използваната фасадна система е Schuko FW 50+ , с прекъснат термост, двоен стъклопакет и отваряеми прозорци.

Фасадата се разделя най-общо на четири части - типови етажни нива, фасада на централно фоайе, топла връзка и фасада пред лоджии.

Стъклопакета е с дебелина 32 mm, изработен от високоселективно стъкло Guardian SunGuard SNX 50/23, аргон 90 %, и стъкло clear 4.4.2 триплекс. Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета Ug=1.0 W/(m2.K). Като част от архитектурния проект, външно пред отваряемите прозорци са монтирани цветни алуминиеви фигурални тави.

Типовите фасадни нива премостват конструктивната етажна височина.

Фасадната височина на централното фоайе е 7 m, като размера на стъклопакетите са 3/2.50 m. Поради голямата височина е изградена стоманена носеща подконструкция от горещо валцувани профили, за която се захваща фасадната конструкция.

За топлата между Блок А и Б предварително е изградена също стоманена носеща подконструкция, на която стъпва алуминиевата фасада.

Един от най-сложните фасадни елементи е конструкцията на лоджиите, 2 бр. от Изток и 2 бр. от Запад. При изпълнението на тези конструкции трябваше да се решат едновременно начините на захващане странично към типовите етажни фасадни елементи, хидроизолиране към самите лоджии и монтаж на стъклопакетите към вече изградената конструкция.

Нещо друго, което бихте искали да споделите относно работата си по обекта?
Изпълнението на довършителните работи беше истинско предизвикателство за екипа на МСК, тъй като от архитектурна гледна точка проектът е уникален, което води до съвсем друго ниво на изпълнение, използване на много различни материали по интериора и екстериора. По общите части на сградата са изпълнени решения от декоративно интериорно стъкло, обшивки от неръждаема стомана и HPL, таванни 3D фигури oт HPL с интегрирано LED осветление тип Барисол. Сградата е оборудвана със сградна автоматизация, което налага интегрирането на голям брой датчици и крайни устройства. Всичко това беше постигнато с изключително стройна организация и детайлно разработване на всеки проблем по време на изпълнението. Сградата е 28 852 м2 и беше изградена за 22 месеца.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама