СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Разработваме програми за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници

Разговор с инж. Сергей Стоянов, председател на УС на КИБ

Разработваме програми за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници

Инж. Стоянов, в началото бихте ли представили актуални проекти/инициативи, по които Камарата работи?
Камара на инсталаторите в България съществува вече 24 години и е една от малкото браншови организации със седалище извън столицата и, въпреки че не е създадена със закон, членската ни маса дори в най-кризисните години не намаля и това вероятно е защото успяваме да усетим тенденциите в развитието на бранша и да отговорим на очакванията.

Основните ни усилия не от днес и вчера, а вече от няколко години, са насочени към това да бъде нормативно признат създаденият от нас Професионален регистър на инсталатора, с което да се наложи някаква саморегулация в бранша и да се гарантира на потребителите една качествена услуга.

Членове сме на GCI EUROPE – асоциация, представляваща интересите на сектор инженеринг на строителните услуги: водопровод и ОВК на Европейско ниво и като такива, на заседания на борда нееднократно съм коментирал проблема за регулиране на дейността в страните от ЕС и да Ви кажа, те не разбират въпроса ми. Навсякъде специалистите в област сградни инсталации не могат да упражняват дейност, ако не фигурират в регистрите на съответните браншови организации. Аз разбирам, че инсталациите са част от общия инвестиционен процес, но също така, прекарвайки 90% от времето си в сгради, за нас е важен комфортът на помещенията, а вътрешният климат и водоснабдяването са негови основни характеристики и приемане изграждането на инсталации като някаква добавка към основното строителство на сградите не е съвсем коректно.

Друга област, в която се стараем да бъдем полезни, е квалификацията на кадри в бранша. С навлизането на нови технологии и материали все по-осезаемо се налага повишаване квалификацията и преквалифицирането на специалистите на всички нива в дадена фирма, занимаваща се с инсталации. От 2003 г. към Камарата функционира Център за професионално обучение, лицензиран в НАПОО. Освен обучение по професиите от бранша, постоянно организираме курсове за надграждане на знанията, като лектори са водещи представители от академичната общност, а също и висши мениджъри на водещи фирми. В момента сме на финала на европейски проект GSS-VET. Това е проект за продължаващо професионално обучение по програма ЕRASMUS+, който се стреми да усъвършенства знанията на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда, както и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения и компетентности. За тази цел, заедно с колеги от Гърция, Германия и Испания разработваме учебни програми с вложени иновативни методи за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници - фотосоларни, соларни и термопомпени системи. Преди изготвянето на програмите ние направихме анкетно допитване до нашите членове и, след сканиране и обработване на данните, смея да твърдя, че в новите програми са включени и елементи, които според ръководителите на фирми са важни и които са били неглижирани до този момент. На предстоящата 15та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019, организиран от VIA EXPO, които също са наши членове, проектът ще бъде представен.

Бихте ли казали какви са предизвикателствата пред инсталационния бранш?
Не само пред инсталационния бранш, пред всички стои въпросът за инвестиционния климат в страната, за административните пречки, с които се е сблъсквал всеки един от нас, за регулацията на нормативната база. Ние многократно сме споделяли и срещаме пълна подкрепа от колегите от Българска търговско промишлена палата, че един от начините за облекчаване условията за работа е създаването на Закон за браншовите организации. Чрез него ще бъде създадена една яснота за съществуването на субектите във всеки един бизнес, ще се урегулира мястото на браншовите организации, които в момента са силно неглижирани.

Имаме следните наблюдения: Фирмите ни, които работят извън страната са абсолютно неконкурентни, ако не представят документ за членство в съответна браншова организация. Наличието на такъв документ в Европа говори за надеждност на фирмата, за поета грижа за квалификацията на нейните кадри.

Какви са тенденциите по отношение на влаганите системни решения в новите сгради?
Като се има предвид, че повече от 40% от крайното потребление на енергия в Европа се използва за климатизиране /отопление и охлаждане/ на сградите и за производство на битова гореща вода, трябва да си дадем сметка, че техническите сградни системи са станали приоритетна област за намаляване на използването на традиционните енергийни източници, което от друга страна е свързано и с опазване на крехкото равновесие в природата, която унищожаваме най-безогледно.

Виждаме, че в Европа все-повече се акцентира върху зелена енергия, къщи с почти нулево потребление на енергия и препоръките за прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите. Ако искаме да сме в крак с времето, тези тенденции би трябвало да вълнуват и нас. Ние, специалистите от КИБ, си даваме сметка, че, за да бъдем в крак с новите тенденции, е необходимо също да се включим в разработване и прилагане на нови технологии и материали. От 2003 г. в края на юни ние организирахме годишна среща на бранша, на която присъстват експерти от Министерство на регионално развитие и благоустройство, Министерство на икономика, Министерство на енергетика, Министерство на екология, Агенция за устойчиво енергийно развитие, представители на академичните среди и представители от висшия мениджмънт на водещи наши и чуждестранни фирми, на която се дискутират проблеми и постижения в бранша. Още на срещата преди седем години ние първи алармирахме за недопустимото използване на пожароопасни материали при изолирането на сгради. Първи повдигнахме въпроса, че санирането на сгради е много повече от подмяна на дограма и изолация и че само по себе си то не е решение, а последствие от проектни решения за повишаване на енергийната ефективност и все по-голямо използване на ВЕИ.

А как стои въпросът със старите сгради, строени преди повече от десет години? Как трябва да се процедира със сградните инсталации? Какви са Вашите препоръки, като специалист в областта?
Отдавна на сградите не се гледа само като на постройки, а като на една инженерингова система, която да отговаря на изискванията за комфорт, визия, енергоемкост и включени последни иновативни тенденции.

Старите сгради, разбира се, не отговарят на тези условия и осъвременяването им е въпрос, който трябва да бъде решен от архитекти, строители и инсталатори. Предложенията за реновиране трябва да са общ процес, за да имат търсения ефект.Реклама