СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 3, 2019

В Арена Шумен постигнахме функционална гъвкавост в запомняща се архитектурна форма

Разговор с арх. Калоян Колев, архитектурно студио АТЕК-ВД

В Арена Шумен постигнахме функционална гъвкавост в запомняща се архитектурна форма

Арх. Калоян Колев завършва архитектура през 2001 г. в УАСГ, София. Работи в областта на устройственото планиране, жилищните и обществени сгради и интериори, производствените сгради и комплекси. Проектира със значими български и чуждестранни архитекти - доц. арх. Й. Търсанков, проф. д-р. арх. В. Иванов, проф. Александър Доросиев, арх. Веселин Добрев, арх. Людмил Киров, арх. Пламен Мирянов, арх. Невил Биндер, арх. Алфред Вимер и др. От 2004 г. е водещ проектант в АТЕК студио.

Арх. Колев, Вие сте водещ проектант на проекта за многофункционална зала „Арена Шумен“. Бихте ли представили накратко обекта и ситуирането му в околното пространство?

Многофункционална зала „Арена Шумен“ е част от един нов, витален, атрактивен вторичен градски център, включващ парк с площ от 21 дка, хотелски комплекс, жилищни сгради, търговски обекти, открити детски и спортни площадки. Теренът се намира в атрактивна зона на входа на Шумен и е отлично свързан с градската структура. Проектът реализира идеята за ревитализация на бивши военни територии, а в случая казармите на Пети артилерийски полк. Имотът има лице към 4 улици – една събирателна улица (V клас) по северната граница на имота, ул. „Перуника“ от югоизток, ул. „Марица“ по югозападната граница и ул. „Софийско шосе“ от запад.

Основният автомобилен и пешеходен подход към имота е от ул.“Марица“ на югозапад. По нея са разположени спирки на градския транспорт, улесняващи достъпа до проектната сграда от всички територии на града. С тях е съобразена и предвидената в рамките на имота алейна мрежа.

В северната част на имота е разположен автомобилен паркинг, който е достъпен от съществуващите и проектни улици. В него и към новопредвидените в имота улици са осигурени основната част от необходимите места за паркиране. В южната част на имота са разположени детска площадка, зона за фитнес уреди на открито, 2бр. открити спортни игрища и басейн. Към тях е предвидено изграждането на обслужваща сграда, която не е обект на настоящия проект.

Разкажете повече за функционално-пространствената композиция, предвид предназначението и изискванията към подобни сгради.
Проектната сграда е свободно разположена в имота. Главният вход за зрители е от югозапад към ул. „Марица“. Той е разположен на кота 0,00 - над нивото на терена от югозапад. Достъпен е от 3бр. парадни стълби, разположени съобразно основните подходи и оразмерени в съответствие с изискванията за достъпна среда. Пред тях е предвидено площадно пространство с фонтан, подчертаващо главния подход към сградата.

Предизвикателство в ситуационно отношение е овладяването на естествената денивелация на терена и максимално ефективното є обвързване със сградата във функционално отношение. Важен момент е правилното определяне и организацията на различните групи от посетители – спортисти, зрители, журналисти, ВИП гости. Подходът на двете основни групи, тези на спортистите и зрителите, е обвързан пряко с игралното поле и съответно със зрителните трибуни.

Игралното поле, заедно с всички обслужващи го помещения – зона за спортисти, съдии, треньори и журналисти е разположено на полуподземния етаж, а на горно ниво - основното зрително фоайе с подход към трибуните.

Зрителната зала е проектирана като мултифункционално пространство за провеждане на два основни типа мероприятия: спортни събития – локални, национални и международни състезания по: баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, художествена гимнастика и др; конференции, концерти, изложби, изложения и др.

Зрителните трибуни са с капацитет 1500 места, а при културни събития на игрището се разполагат допълнително 800 места за зрители.

Търсената визия на Арена Шумен е органичен образ, отличаващ се от изградените у нас обекти от този тип. Емблематичен, знаков, запомнящ се, образ, който да се превърне в един от символите на града. Основен принцип при формообразуването е икономически целесъобразната изявява на вътрешните пространства в екстериорни обеми. Зрителната зала доминира във височина над обслужващата част на сградата и фоайето за посетители, чиито извити фасадни стени са естествено повдигнати в зоната на входните вестибюли.

Споделете повече за конструкцията на сградата.
Относително нетрадиционната форма на сградата, както и големите подпорни разстояния, предопределят конструкцията като сериозно предизвикателство за проектиране и строителство. Носещата конструкция над фоайетата, обслужващите помещения и трибуните е монолитен стоманобетон, а за зрителната зала - стоманена конструкция, стъпваща върху стоманобетонни колони.

Сградата се дели на четири независими блока, отделени с дилатационни фуги. Осигурени са независими деформации на отделните блокове вследствие на температурни, ветрови и сеизмични натоварвания, без това да оказва влияние на покривната конструкция. Тя от своя страна представлява система от стоманени двуставни греди по дъга с обтегач, стъпващи в краищата си на стоманобетонни колони посредством еластомерни лагери.

Извитите фасадни стени, изнесени пред контура на етажните плочи, са решени с пространствено укрепена стоманена подконструкция, закрепена към стоманобетонната конструкция на сградата.

Какви материали са използвани за оформление на фасадата и интериорните пространства?
Използваните строителни материали следват съвременните тенденции и принципи за трайност, функционалност, икономичност и балансирана естетика. Фасадата е решена като вентилируема система с отлична топло- и шумоизолация, устойчивост към атмосферните условия и лесна поддръжка и подмяна при нужда. В интериора линиите са изчистени, цветовете - хармонични и балансирани, материалите – устойчиви и икономически целесъобразни.

Благоустрояването на околното пространство се базира на логичното ситуиране на сградата на залата в градоустройствения контекст, връзките є с основните входно-изходни направления и разбира се с цялостната функционална структура на комплекса. Решението на алейната мрежа, паркирането, тревните площи и всички елементи на благоустрояването следват именно този принцип на органична логика. Материалите на площадката отново са устойчиви и икономически целесъобразни.

Бихте ли казали какви системи осигуряват комфорта и безопасността?
Акустичният комфорт е реализиран с акустични пана, влияещи на оптималното време на реверберация, разбираемостта на говора и структурата на отраженията. Озвучителната система осигурява незабравимо звуково усещане при провеждане на концерти. Осветлението на залата удовлетворява сложен комплекс от изисквания – осветеност, равномерност, ограничение на заслепяването, цветопредаване.

Инсталациите за вентилация и климатизация осигуряват температурен, въздушен и хигиенен комфорт. Монтирани са покривни климатични централи Rooftop, тип WSM CE/B 0352, с оползотворяване на енергията и газов топлообменник. За предотвратяване свободен достъп на външен въздух през вратите на фоайетата са предвидени електрически топловъздушни завеси.

Евакуационните изходи осигуряват безопасността при пожар на зрителите. Времето за евакуация е под 2 мин за зрителната зала и под 6 мин за цялата сграда. Конструкцията на сградата е защитена до втора степен на огнеустойчивост. Изградени са пожароизвестителна и оповестителна инсталации, както и система за отвеждане на дим и топлина.Реклама