СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Иновативни технологии за повишаване ефективността на ВиК системите

Иновативни технологии за повишаване ефективността на ВиК системите

Повишаването на енергийната ефективност във ВиК отрасъла е резултат от комплекс от мерки, внедряване на иновативни технологии, автоматизиране на системите за управление, осъществяване на непрекъснат мониторинг, използване на софтуерни продукти и ред други практики, целящи надеждна, безаварийна работа, при минимални експлоатационни разходи, качествено водоснабдяване и запазване на екологичното равновесие.

В тази връзка разговаряме с управителите на няколко ВиК дружества за проекти и инициативи, свързани с ефективното управление на ВиК инфраструктурата и подобряване качеството на услугите.

Какви иновативни подходи и нови технологии прилагате в работата си, с оглед на устойчиво развитие и постигане на по-висока ефективност на системите?


Инж. Росица Димитрова, управител на ВиК - Благоевград

Неведнъж сме били оценявани и награждавани за нашата работа относно въвеждане на иновативни технологии. Екипът ни е съставен от млади и креативни специалисти, които търсят възможност за внедряване на много иновативни технологии. Ще продължим и занапред да вървим в тази посока. Нашата мисия е да доведем водата до всеки и да постигнем високо качество на услугата, която предоставяме. А иновативният подход е нужен по целия път на водата – да я имаме, да я използваме разумно и да я върнем на природата пречистена. Всичко това е събрано в трите думи на нашия слоган – „Вода. Иновации. Качество“ и посланието ни „С отношение към всяка капка“. Може би сме едно от малкото дружества, които, въпреки, че сме клиентски ориентирани и сме търговско дружество, се опитваме да водим информационна кампания, насочена към опазване на водните ресурси. Политиката ни е насочена към това да възпитаваме в подрастващото поколение съзнанието колко е важно да опазваме качеството на природните ресурси, в случая – водата.
Имаме няколко успешно реализирани проекта за рекултивация на терени и укрепване на свлачища с използването на утайки от пречиствателните станции за отпадни води, за което получихме наградата от b2b медия за най-зелена компания. Успешно по тази технология беше укрепен участък от пътя между Симитли и Банско. С използването на утайки и технологията БИОЛАЙФ миналата година реализирахме изключително успешно и участък на магистрала „Струма“ на входа на Благоевград. Всичко това е част от цялостната ни стратегия – да бъдем активни като бизнес, модерни като технологии и коректни и диалогични с потребителите.

Инж. Сава Савов,
управител на ВиК - Русе


Работим по проект, съвместно с партньори, който касае зони за управление на налягане, потребление по програма „LIFE“. Към момента успешно са реализирани следните начинания: Реализиране на първи етап по изграждане на Географска информационна система (ГИС) - като по програма „Околна среда“ ще бъде реализиран втори етап. Успешно са изградени SCADA системи на основните водоизточници, експлоатирани от ВиК гр. Русе. Основният акцент в работата на ВиК -Русе е предоставянето на услуги на потребителите, измерими с въведените от регулаторния орган показатели за качество.
Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.
Програма LIFE се управлява от Европейската комисия (ЕК) чрез нейните главни дирекции (ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“. Дейността по пряко управление на програмата е делегирана на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), която действа под надзора на посочените главни дирекции на ЕК. Външни екипи от експерти по подбор на проекти, мониторинг и комуникация подпомагат ЕК и EASME в техните дейности. Управлението на двата финансови инструмента на Програма LIFE (NCFF и PF4EE) е делегирано на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Инж. Севдалин Рашев,
управител на ВиК - Сливен


Новите технологии могат да бъдат разпределени в няколко направления. Едното е свързано с управлението на водните потоци със системата SCADA за дистанционно управление и контрол, която ние разработваме от много години частично. Аз лично съм започнал внедряването на тази система и сега се отдава възможност да развием нашите виждания в пълен обем. Що се отнася до иновативните технологии в управлението на водоснабдяването, съществува географско-информационна система, която аз много отдавна искам да внедрим, но това не се случи отново поради липса на средства. Тази система дава възможност бързо да се уточняват броят на авариите в даден район, видът и диаметърът на тръбите, потребителите, водомерите. Тя може да събере дейността на няколко отдела и да извлече максималната информация, за да се вземе бързо най-доброто решение. Идейните и работните проекти ще ни дадат възможност да въведем и Водомерни зони, в които налягането ще се поддържа константно, съобразно състоянието на тръбите в зоната. Изискването е големите градове да се разпределят на водомерни зони, в които, с монтираните уреди, ще добиваме информация в каква посока тече водата, какви са промените в обема и налягането є, за да можем да направим изводите си за това, което се случва в мрежата. Когато добием възможност да наблюдаваме водомерните зони, вече няма да вървим след авариите, а ще можем да вземаме превантивни мерки, да установим какви са загубите, къде са проблемите и да намерим най-добрия начин за отстраняването им.

Инж. Румен Райков,
управител на ВиК – Стара Загора


В изпълнение на инвестиционната си програма ВиК – Стара Загора за 2018 година направи СМР на стойност почти 4 милиона лева собствени средства. Освен реконструкция на най-проблемните водопроводи, се инвестира в канализационна мрежа, енергоефективни помпи и съоръжения по пречиствателните станции. Особено много се залага на енергоспестяващите съоръжения, тъй като това е второто по важност разходно перо в дружеството след заплатите на персонала. Сменяме помпите с по-нови, с честотно регулиране, по-високо КПД, по-малък разход на ток. Повечето ни помпени станции са с дистанционно управление. Разполагаме със системата SCADA за дистанционно управление и контрол на водните потоци, която постоянно надграждаме. Със средствата от ОПОС разчитаме тази система да се развие до „смарт“ (интелигентни) ВиК мрежи. Следвайки този подход, се планира изграждането на редица точки за мониторинг на водно количество и налягане по водопроводната мрежа, както и за мониторинг на водно количество в канализационната мрежа, които да подпомогнат дружеството в борбата със загубите на вода, както и да повиши ефективността си при експлоатацията на мрежата и взимането на дългосрочни решения. Подходът, който се предвижда, е концентриране върху максимум две системи, като едната от тях се предвижда да е класическа SCADA за управление на процеси по мрежата, в допълнение на нея се предвижда въвеждането на уеб базирана система за мониторинг.
Във ВиК Стара Загора от няколко години действа и географско-информационна система (ГИС). На този етап основно са вкарани същестуващите ВиК мрежи и съоръжения с тeхните параметри и характеристики. Надяваме се, с помощта на средствата заложени по ОПОС, да я развием и обогатим с данни, така че да ни служи за по-бързо и по-коректно извличане на необходимата ни информация. Намалявa се времевият и човешки ресурс, а заедно с това се повишава надежността на информацията. Достъпът до една и съща информация на повече на брой хора дава възможност да се вземе най-доброто решение. Смятам, че работим много методично, с изключително качествени хора. Много съм доволен от екипа, всички работят в едно направление, заедно, и се радват заедно на постигнатото.Реклама