СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Стартира програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

Стартира програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“

На 22 май 2019 г. бе даде официален старт на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, чийто програмен оператор е Министерството на енергетиката. Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България и бюджетът є е увеличен двойно през настоящия програмен период.

С предвидените средства – приблизително 33 млн. евро – ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро енергия, енергийна ефективност в сградите и др. За първи път през настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността на техните производства.

Основната цел на програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките. Тя ще бъде постигната чрез повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Намаляването на енергийното потребление чрез мерки за енергийна ефективност, в съчетание с използването на енергия от възобновяеми източници, има важна роля за подобряване сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда, както и за създаване на възможности за икономически растеж и работна заетост.Реклама