СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Високата енергийна ефективност е сред основните приоритети на Община Берковица

Разговор с инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица

Високата енергийна ефективност е сред основните приоритети на Община Берковица

Инж. Доцов, кои са най-успешните проекти за енергийно ефективно обновяване на публичните сгради, с които се гордеете?
Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия има все по-голямо значение. Устойчивите енергийни проекти и тяхното изпълнение, екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите са едни от възможностите за развитие на община Берковица като туристически център и по-атрактивно място за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и повишаване качеството на живот. Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е носител едновременно както на висок екологичен, социален, така и непосредствен икономически интерес. Високата енергийна ефективност е един от основните ни приоритети. Това е начинът да ограничим вредните емисии в природата и да осигурим на следващите поколения една по-чиста околна среда. През предишния програмен период 2007-2013 г. с проекти по различни програми са санирани 3 детски градини, детската ясла, трите основни училища и Гимназия „Д-р Иван Панов“ в гр.Берковица.

Ключов приоритет за Община Берковица е подобряване на енергийната ефективност и условията на обитаване на обекти от образователната, културната и социална инфраструктура.

През периода 2016 – 2019 г. Община Берковица реализира няколко проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони“ за над 6 млн. лева. Като 3 млн. от полученото европейско финансиране е за енергийно ефективно обновяване на публичните сгради: на общинска администрация – Берковица, читалище „Иван Вазов 1872 г.“, детска градина „Звънче“ и в партньорство с ОД на МВР Монтана – сградата на Районно управление Полиция – Берковица.

Сградата на общинска администрация – Берковица е една от сградите с най-голям разход на енергия и в нея се помещават пет общински и държавни администрации. Освен въведените мерки за енергийна ефективност, в сградата е изграден асансьор, чрез който е осигурен достъп на хора в неравностойно положение до всички етажи и администрации.

Народно Читалище „Иван Вазов 1872", гр. Берковица е най-голямото културно средище в община Берковица и реализацията на проекта ще доведе до по-добри условия в целогодишната експлоатация на обществената сграда, което ще позволи пренасочване на публичния финансов ресурс от поддръжката на материалната база и разходи за отопление към реализацията на богата и разнообразна културна програма.

Чрез санираните публични и жилищни сгради в централна градска част, реализирани по проекти в рамките на ОПРР 2014-2020 г. от община Берковица, се промени обликът на центъра на гр. Берковица, който сега е обновен и по-приветлив, за радост на жителите и гостите на града.

През март 2019 г. община Берковица подписа нов договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. за саниране на обществена сграда на РС ПБЗН – Берковица и община Берковица на стойност 682 000 лв.

Сега вървим към завършването на цикъла и ще търсим финансиране за енергийно ефективно обновяване на сградите на Лесотехническа професионална гимназия, Дом за стари хора – гр. Берковица и МБАЛ – Берковица.

Успяха ли гражданите на общината да се възползват от Националната програма за енергийна ефективност и каква е оценката им за нейния ефект?
По Национална програма за енергийна ефективност в община Берковица са обновени три жилищни сгради, намиращи се в два от жилищните комплекси в града. Две от сградите се изпълниха през 2016 г., а третата – през 2018 г., като общо са подобрени условията на 150 домакинства. Към Българска банка за развитие са подадени още 13 жилищни сгради, които чакат за финансиране.

Когато стартира НПЕЕМЖС през 2015 година Общинска администрация Берковица проведе информационна кампания и множество срещи с гражданите, за да запознае обществеността с целите на програмата и очакваните резултати и ползи. По време на срещите хората изказваха своето съмнение, недоверие и несигурност в институциите, както и в качеството на предвидените дейности по проектите. Хората се страхуваха да се включат в програмата, въпреки че държавата финансира 100% обновяването на жилищата им. Въпреки положените усилия от страна на общинските служители, през 2015 г. бяха регистрирани само 4 сдружения на собствениците, от които 3 подадоха ЗИФП по програмата и се сключиха договори за целево финансиране.

В началото на 2016 г. стартираха строително-монтажните работи на двете жилищни сгради в ж.к. Заряница, като по време на изпълнението им значително се увеличи интереса на жителите на гр. Берковица и към настоящия момент са регистрирани в община Берковица 61 сдружения на собствениците. Тези проекти дадоха един успешен старт и на информационната кампания на Община Берковица за набиране на жилищни сгради за проектни предложения по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, по която се обновиха 10 многофамилни жилищни сгради на стойност над 3 млн. лева.

В момента работите заедно с ЕнЕфект и ЕкоЕнергия по проект „Нашите сгради“, финансиран от германското федерално правителство. Как бихте оценили съвместните дейности за създаване на дългосрочен план за обновяване на сградния фонд? Смятате ли, че това е стъпка напред за присъединяване към международни инициативи като „Споразумението на кметовете“, с цел създаване на международни партньорства и привличане на бизнес интерес към общината?
Да, в момента изпълняваме заедно с ЕнЕфект и ЕкоЕнергия по проект „Нашите сгради“ и това е стъпка в правилна посока в дългосрочен план. В рамките на проекта ще бъде разработен общински план за енергийна ефективност на публичните сгради с цел постигане на оптимални енергийни спестявания чрез разходно ефективни решения за обновяване на сградния фонд. Целта на проекта е да се развие капацитет за трансфер на знания, позволяващи на общините и гражданското общество да изпълняват стратегиите си за обновяване на сградите, като използват максимално ефективно всички възможни източници на финансиране за постигане на оптимални енергийни спестявания.

Кои са приоритетните проекти на общината в областта на устойчивото развитие за следващите години?
По отношение развитието на общината мога да кажа, че работим в посока създаване на условия за привличане на инвеститори, както от България, така и от чужбина. Концентрираме усилия върху туризъм, инфраструктура, комуникации, така че общината, респективно и градът, да стане привлекателен център за инвеститорите. Това е дългосрочната политика на Общината, целяща да осигури по-висока заетост. Разбира се, работим по проекти, които се реализират чрез финансиране от ЕС.

Работим в посока развитие на община Берковица като атрактивен културен и туристически център. Усилията ни са насочени към развитие на балнео и СПА туризма, както и зимния туризъм. По Пилотна схема на Инвестиционна програма „Минерални води“ към Национален доверителен ЕкоФонд изградихме минерален водопровод от находище на минерална вода с. Бързия до минералната баня в гр. Берковица. Проектът е на стойност 1 млн. лева и изграждането му ще допринесе за подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води от находището.

Другите два стратегически обекта в тази посока са възстановяване и експониране на изградената по римско време крепост „Калето“ и развитие на ски-зона „Ком“, за която има разработен и одобрен общ устройствен план с 15 км. писти и 6 бр. седалкови въжени линии.

Община Берковица с радост ще посрещне всички гости и потенциални партньори, които проявяват интерес и желаят да инвестират в туризма. Близостта до София – 75 км, и всички възможности, които предлагаме, са прекрасни предпоставки за развитие на целогодишен туризъм и ефективни инвестиции.Реклама