СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Енергийно ефективният дизайн е с водеща роля при проектиране на фасадната обвивка

Разговор с инж. Венета Новакова, председател на Асоциацията за фасаден инженеринг

Енергийно ефективният дизайн е с водеща роля при проектиране на фасадната обвивка

Инж. Новакова, в началото бихте ли казали няколко думи за Асоциацията за фасаден инженеринг, дейност и цели.
Асоциацията за Фасаден Инженеринг (АФИ) е неправителствена организация, обща инициатива на група опитни професионалисти от водещи компании в областта на фасадния инженеринг, амбицирани да покажат важността и наложат необходимостта от проект по фасаден инженеринг като част от съвременния инвестиционен процес.

АФИ има за цел да обедини фасадни инженери, строителни инженери, архитекти, инвеститори, фирми изпълнители, доставчици и всички заети директно или индиректно в процеса на проектиране и изграждане на сградната обвивка да насочат усилия, обменят опит и знания и да посрещнат заедно предизвикателствата на този бързо развиващ се сектор; да работи за разпознаване и утвърждаване на специалността Фасаден Инженеринг в обществото и нейното популяризиране; да защитава интересите на работещите в областта на Фасадния Инженеринг; да наложи проекта по Фасаден Инженеринг като неизменна част от задължителните проекти в инвестиционния процес в сътрудничество с държавни институции и да работи за повишаване на квалификацията на специалистите в бранша и другите участници в строителния процес.

В нашите строителни университети УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“ специалността фасаден инженеринг се изучава в магистърските програми. Какво бихте споделили относно подготовката на специалисти в областта и виждате ли възможност за сътрудничество между бизнеса и науката?
Фактът, че успяхме да наложим тази специалност да влезе в програмите, сам по себе си вече е успех, но минаха 4 години, откакто започнах да преподавам. Изучаването на тази специалност все още е много плахо и недостатъчно като хорариум.

Бизнесът е длъжник също. Когато има нужда от специалисти, отиваш в учебните заведения и заявяваш – „Имам нужда от фасадни инженери“, колко, какво точно им е нужно; даваш стипендии, помагаш на процеса. Трябва активен диалог и работа, и време.

Фасадите на съвременните сгради са натоварени с немалко функции. Да се спрем по-конкретно на енергийната ефективност. В тази връзка, бихте ли очертали към какви основни моменти трябва да се придържа проектантът при проекта за фасадната обвивка?
Тенденцията за налагане на по-строги изисквания към енергийните характеристики на сградите налага необходимост от фасадни системи, които да притежават достатъчно високи технически показатели.

Ефективността на една фасада би следвало да се оценява след комплексно разглеждане на следните фактори: комфорт на обитаване; принос към устойчивото развитие; икономическа ефективност.

Първо място в последните тенденции при разглеждане и оценка на сградните обвивки се отрежда на комфорта на обитаване. Той се обуславя от човешкото възприятие. Осъзнато или неосъзнато редица фактори влияят както върху физиологичния, така и върху психологичния комфорт на обитателите.

Основните изисквания към фасадните обвивки са: топлоизолация, дневна светлина, слънцезащита, добра видимост, безопасност, сигурност. В последно време надграждаме фасадната обвивка с още функции като климатизация, вентилация и сградна автоматизация. Доказано повишена е работоспособността на служителите в здравословна, естетически издържана среда с достатъчно дневна светлина и сведен до минимум въздушен шум.

Стремежът да се създават енергийно ефективни сгради с неутрално ниво на въглеродни емисии би могъл да доведе до появата на сгради, които са нетни износители на енергия. Правилният подход е първо да се максимизира енергийно ефективният дизайн и функционирането и впоследствие да се въведат подходящите системи за възобновяема енергия. Съществуват технологии и решения, чрез които сградната обвивка би могла да предложи истински интеграционен потенциал. Способността на професионалистите да въведат адекватно такива системи става все по-важна.

Как виждате ролята на фасадната обвивка като фактор за постигане на устойчиво развитие и намаляване вредното въздействие върху средата?
Висок принос на фасадата към устойчивото развитие се постига и чрез използване на материали, които са рециклируеми, заменяеми, с възможна последваща употреба и минимален въглероден отпечатък. Отделянето на вредни вещества е характеристика, която все повече се изисква да бъде изследвана от изпитвателни лаборатории и е вече въведена в стандартите. От особена важност за устойчивото развитие е максималното използване на естествените климатични условия, ориентацията на сградите и материалите от производители, ситуирани максимално близо до обекта, за да се намалят максимално логистичните разходи и по този начин да се намали въглеродният отпечатък.

Затова сградната обвивка е от основно значение и изследването на въздействието на сградната обвивка на ранен етап може да допринесе много за екологичните показатели на сградата. Модерните средства за проектиране и подходящо прилагане на строителната физика могат много да предложат в тази област.

Икономическата ефективност е важен фактор, за който трябва да се помисли още на ниво идеен проект – какви са инвестиционните разходи, какви ще са ползите, разходите за поддръжка. Енергийният мениджмънт би могъл да даде отговори на много въпроси свързани с икономическата ефективност като например време за възвръщане на направената инвестиция, както и да предложи подходящи решения, които да спомогнат за покриване на максимален процент от енергийните нужди на сградата чрез използване на възобновяеми енергийни източници. Анализът на жизнения цикъл на сградата е инструмент, чрез който могат да се дефинират най-подходящите за съответния проект материали в съответствие с предвидения живот на сградата.Реклама