СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Работим за реализацията на редица енергоефективни проекти в община Златоград

Разговор с Мирослав Янчев, кмет на община Златоград

Работим за реализацията на редица енергоефективни проекти в община Златоград

Г-н Янчев, в края на изминалата година община Златоград беше наградена от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) за проектите си в административната сграда на общината и на две детски и две учебни заведения. Бихте ли разказали на читателите повече за тях?
Вече трети мандат Община Златоград, като динамично развиваща се община, се стреми да осигури по-добър жизнен стандарт на местното население. За постигане на тази цел положихме усилия за реализиране на ефективни политики с преки ползи за гражданите. Вниманието ми през настоящия мандат бе насочено към осъществяване на специална общинска политика в областта на енергийната ефективност на обекти публична общинска собственост, многофамилни жилищни сгради, публични институции и улично осветление. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност, както в общинския сграден фонд, така и в частния сектор, се отрази не само върху подобряване на условията за живот и енергийните показатели на сградите, но и върху подобряване на качеството на атмосферния въздух.

С идея да се намалят вредните фини прахови частици във въздуха, особено през отоплителния сезон, въведохме редица енергоефективни мерки, свързани с топлоизолация, реконструкция на котелни съоръжения и отоплителни системи в сгради на публични институции. Тези мерки доведоха, освен до намаляване на вредните емисии във въздуха, и до икономии в средствата за отопление. Училищата и детските градини са едни от основните институции, в които се приложиха такива мерки. Това бе и една от причините да получа високото отличие „Най-добър социален партньор – кмет“ на европейско и национално ниво, връчен ми от Синдиката на българските учители.

С реализираните редица енергоефективни мерки се удължи животът на 27 сгради в общината, с което бе подобрена и архитектурната градска среда. С различни източници на финансиране в сградите на ОУ Васил Левски – град Златоград, СУ Антим I – град Златоград, ДГ Радост – град Златоград, сградата на Общинска администрация и ДГ Щастливо детство – село Старцево, бе поставена външна топлоизолация на стени, подмяна на дограма, хидроизолация на покрив, реконструкция на котелните стопанства, както и бяха внедрени отоплителни инсталации на биомаса. На XIII-тата Национална конференция „Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление и развитие, биоикономика, сгради с почти нулево енергийно потребление“, организирана от Асоциацията на Българските Енергийни Агенции, Община Златоград бе номинирана и отличена с второ място в лига Биомаса за модернизация на отоплителна система и котелни съоръжения в общински сгради с обща инсталирана мощност 1710 kW. Модернизацията на отоплителната система в петте сгради доведе до икономия на средства в приблизителен размер от 143000 лева годишно, равняващо се на 698000 KWh спестена енергия и 442 тона CO2 по-малко в атмосферата.

Имате ли планове за осъществяването на други проекти, свързани с възобновяема енергия и енергийна ефективност?
Действията ми все по-активно се насочват към оползотворяване на местните ресурси и към инвестиции, генериращи добавена стойност. Основните ми усилия са съсредоточени към осигуряване на инвестиционни дейности с голям социален ефект, водещ до икономическа стабилност и възможност за прилагане на гъвкава политика по отношение на задържане на местното население. Такава възможност е оползотворяването на потенциала на геотермалното ни находище. С използването на геотермалната енергия, вместо общоприетите енергийни източници за топлофициране на обществени сгради, ще се намалят вредните емисии в атмосферния въздух и ще се подобри значително неговото качество. Ще се създадат реални условия за развитие на потенциала ни в областта на спортния и лечебния туризъм (термоминералната вода е с много добри лечебни свойства, което предполага развитието на услуги, свързани с балнеотерапия), което, в съчетание с културния, морския и еко туризма, гарантира устойчивостта на атрактивна туристическа дестинация. Този проект е най-важният за общината ни и усилено търсим възможности за неговото финансиране, което предвид мащабите е непосилно за общинския ни бюджет.Реклама