СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Разработваме програми за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници

Разговор с инж. Сергей Стоянов, председател на УС на КИБ

Разработваме програми за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници

Инж. Стоянов, представете проекти и инициативи, по които Камарата работи?
Камара на инсталаторите в България съществува вече 24 години и е една от малкото браншови организации със седалище извън столицата и, въпреки че не е създадена със закон, членската ни маса дори в най-кризисните години не намаля и това вероятно е, защото успяваме да усетим тенденциите в развитието на бранша и да отговорим на очакванията.

Основните ни усилия не от днес и вчера, а вече от няколко години, са насочени към това да бъде нормативно признат създаденият от нас Професионален регистър на инсталатора, с което да се наложи някаква саморегулация в бранша и да се гарантира на потребителите една качествена услуга.

Членове сме на GCI EUROPE – асоциация, представляваща интересите на сектор инженеринг на строителните услуги: водопровод и ОВК на Европейско ниво и като такива на заседания на борда нееднократно съм коментирал проблема за регулиране на дейността в страните от ЕС и да Ви кажа, те не разбират въпроса ми. Навсякъде специалистите в област сградни инсталации не могат да упражняват дейност, ако не фигурират в регистрите на съответните браншови организации. Аз разбирам, че инсталациите са част от общия инвестиционен процес, но също така, прекарвайки 90% от времето си в сгради, за нас е важен комфортът на помещенията, а вътрешният климат и водоснабдяването са негови основни характеристики и приемане изграждането на инсталации като някаква добавка към основното строителство на сградите не е съвсем коректно.

Друга област, в която се стараем да бъдем полезни, е квалификацията на кадри в бранша. С навлизането на нови технологии и материали все по-осезаемо се налага повишаване квалификацията и преквалифицирането на специалистите на всички нива в дадена фирма, занимаваща се с инсталации. От 2003 г. към Камарата функционира Център за професионално обучение, лицензиран в НАПОО. В момента сме на финала на европейски проект GSS-VET. Това е проект за продължаващо професионално обучение по програма ЕRASMUS+, който се стреми да усъвършенства знанията на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез обучение, отговарящо на нуждите на пазара на труда, както и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения и компетентности. За тази цел, заедно с колеги от Гърция, Германия и Испания разработваме учебни програми с вложени иновативни методи за обучение на специалисти по възобновяеми енергийни източници - фотосоларни, соларни и термопомпени системи. Преди изготвянето на програмите ние направихме анкетно допитване до нашите членове и, след сканиране и обработване на данните, смея да твърдя, че в новите програми са включени и елементи, които според ръководителите на фирми са важни и които са били неглижирани до този момент.

Какви са тенденциите по отношение на влаганите енергоефектнивни системни решения в новите сгради?
Като се има предвид, че повече от 40% от крайното потребление на енергия в Европа се използва за климатизиране /отоплителние и охлаждане/ на сградите и за производство на битова гореща вода, трябва да си дадем сметка, че техническите сградни системи са станали приоритетна област за намаляване на използването на традиционните енергийни източници, което от друга страна е свързано и с опазване на крехкото равновесие в природата, която унищожаваме най-безогледно.

Виждаме, че в Европа все-повече се акцентира върху зелена енергия. Ако искаме да сме в крак с времето, тези тенденции би трябвало да вълнуват и нас. Ние, специалистите от КИБ, си даваме сметка, че, за да бъдем в крак с новите тенденции, е необходимо също да се включим в разработване и прилагане на нови технологии и материали. Още през 2003 г. на годишна среща на бранша ние първи алармирахме за недопустимото използване на пожароопасни материали при изолирането на сгради. Първи повдигнахме въпроса, че санирането на сгради е много повече от подмяна на дограма и изолация и че само по себе си то не е решение, а последствие от проектни решения за повишаване на енергийната ефективност и все по-голямо използване на ВЕИ.Реклама