СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVII, брой 3, 2020

Сградни ВиК инсталации

ефективно използване на водните ресурси

С растящата урбанизация и икономическото развитие в големите български градове потребностите от питейна вода нарастват. Хората започват да мислят за факта, че трябва да пестят вода по различни причини, като увеличаване на тарифите за ВиК услуги, опазването на околната среда и природните ресурси. Познавайки факторите за икономично използване на питейната вода в жилищните и обществените сгради, както и съвренните водоспестяващи технологии на санитарното оборудване, е възможно да се намали годишното водопотребление с два или три пъти.

България е богата на водни източници, но това не означава, че това е безкраен, неизчерпаем ресурс. Количеството на водата, с която разполагаме, зависи от климата, а той в последно време доста се мени. Трябва да се отчитат предизвикателствата, свързани с изменението му, например неочаквани наводнения, горещи въздушни вълни и периоди на недостиг на вода. Важно е също да се знае, че питейната вода е ограничена. На потребителско ниво може да се намали ползването на ВиК услуги, като не се разхищава вода.

Разходите за снабдяване с питейна вода и пречистването на отпадъчни води обикновено се изчислява според количествата консумирана вода. С намаляването на потреблението й цената на кубичен метър остава същата, което е още един стимул да се пести повече. Това включва и използване на нови технологични санитарно-технически устройства за водопотребление. Консумацията на вода в градските жилищни сгради се характеризира с неравномерност и се формира под въздействието на много и често неконтролируеми фактори.

Видове вътрешносградно водопотребление
Действителното специфично водопотребление в сградите се състои от две основни части - полезно използване и загуби на вода, възникващи по различни причини.

Полезното водопотребление е използването на питейна вода директно за задоволяване на битовите нужди на населението. Загубата на вода в жилищните сгради е разликата между количеството вода, изтеглена от външната водопроводна мрежа-предварително водомерно измерено, и количеството на рационалното й потребление.

Загубите на вода във водоснабдителните системи на съвременните жилищни сгради се формират под влияние на технически, временни и социално-икономически фактори. Техническите загуби на вода обикновено се проявяват под формата на течове-изтичания от системи за водоснабдяване, и непродуктивни(безполезни) разходи. Всеки тип загуба на вода от техническо естество се причинява от структурните особености на арматурата, прекомерното налягане във вътрешносградната мрежа, нарушения на температурните режими на системите за подаване на топла вода и др. Загубите на вода с временен характер се причиняват от износване на оборудване, тръбопроводи и санитарна арматура. Най-често това са течове през шупли на тръбопроводи, течове през санитарно-технически водоразпределителни арматури, пълнеща и източваща арматура на промивни тоалетни казанчета.

Фактори влияещи върху жилищното водопотребление
Факторите, влияещи върху жилищното водопотребление, могат да бъдат разделени на четири основни групи. В първата група са отново техническите фактори, като конструктивни характеристики на водоразпределителните арматури, налягане пред арматурата, температура на горещата вода в точките на водоразпределяне. Техническите фактори оказват голямо влияние върху количеството на потребената вода, като добавят различни видове загуби към полезно изразходваната вода. Във втората група са социалните фактори, като начин на живот, социални стереотипи на поведение на населението, заетост на апартаментите, вид на обитаване на апартаменти-собствени или общински, традиции за използване на вода, наличие на вилно място, домашни любимци и др.

Социалните фактори определят продължителността на процедурите за водопотребление, както и количеството на използваната вода, Освен това, под влияние на социалните фактори, се формира ирационално водопотребление, особено при липса на заплащане според данните от водомерния отчет. В третата група са временните фактори, като стареене и износване на оборудване и тръбопроводи по време на експлоатацията. Временните фактори причиняват нарушаване на целостта и образуването на водни течове в зависимост от надеждността и експлоатационния срок на оборудването. В четвъртата група са икономическите фактори, като степен инженерно-строителни подобрения на домакинствата, брой и вида на санитарните уреди в апартаментите. Към тези фактори са наличието или отсъствието на възможността потребителите да монтират „водоемко“ санитарно оборудване-големи вани, джакузита и други, които значително увеличават нивото на воден комфорт.

Водоспестяващо потребителско поведение в жилищните сгради
В основата на водопотреблението е опитът на населението, натрупан в процеса на използване на вода в съответствие с неговите изисквания, независимо дали е условен или неусловен, осъзнат или просто усетен. Потребителите на вода не могат да дадат разумно обяснение на причините, поради които използват определено количество вода с определена температура.

В съответствие с теорията за човешката мотивация хората, по принцип, не са наясно с истинските психологически сили, които формират поведението им. Въпреки факта, че действията на всеки потребител са случайно събитие по отношение на водоснабдителната система, а потокът от много събития е случаен процес, то водопотреблението има свои собствени стабилни модели.

Водоснабдителната система на жилищните сгради все повече се нуждае от повишаване на битовата водно-икономическа активност на населението в ежедневието. Това ще повиши ефективността на тази система и рационалното използване на природните ресурси, осигурявайки значителни икономии на парични средства. Като се има предвид този проблем, може да се предположи, че водопотреблението в жилищните сгради се влияе не само от технически, икономически и демографски фактори, но и от поведението на потребителите. Потребителското поведение на водопроводни и канализационни услуги в жилищните сгради се определя като избор на решение и използване на вода, за задоволяване на физиологични, хигиенни и битови нужди. Удовлетворяването на потребностите от питейна вода играе изключително важна роля в живота и дейността на човека. Разбирайки естеството на човешките потребности от питейна вода, е възможно да се определят начини за активно влияние върху потребителското поведение, като се има предвид рационалното използване на водата в жилищните сгради, техническата и икономическата ефективност на ВиК-дружествата, вместо безсистемно и неконтролирано водоснабдяване.

Икономичното и рационално използване на водата, както и непрекъснатото и надеждно осигуряване на населението с питейна вода със стандартно качество, се основават на личния интерес на всеки потребител към намаляване размера на плащанията за използваните водопроводни и канализационни услуги, определени въз основа на водомерно отчетно оборудване директно от потребителите.

Самите водомери не са устройства за пестене на вода. Основната им цел е да отчитат количеството използваната вода от потребителите. Водомерите могат да се превърнат в устройства, които стимулират рационалното потребление на вода, само ако са инсталирани директно от потребителите в жилищата, както и в комбинация с условия за плащане.

Водомерният отчет за потреблението на вода в жилищните сгради е важен елемент при продажбата на питейна вода от ВиК-дружествата. Той позволява не само да се разработят технически мерки за осигуряване на водоснабдяване и канализация, но и да се идентифицират различните нужди на населението от вода, режимите им на проявление и интензивността на повторение. Използването на водомерни измервателни уреди спомага за ориентиране работата на ВиК-дружестата, за задоволяване нуждите на населението и формиране на ценова политика, която да гарантира икономическата ефективност при продажбата на питейна вода на домакинставата в жилищните сгради.

Потребителското поведение за вода се определя главно от стереотипа на потреблението, който е характерен за различни социални слоеве от населението при задоволяване на комплекс от потребности-обективни и субективни. Разбирането на естеството на човешките нужди, социалните, психологическите и физиологичните механизми на тяхното формиране и развитие, позволява да се определят начините за тяхното удовлетворяване, както и методите за активно влияние върху тях от ВиК-дружеството. Анализът на структурата на потреблението на вода в бита позволява да се определи не само нуждите на населението от вода като обективно отражение на човешкото поведение, но и да се разбере защо и колко питейна вода използва човек и как тя се свързва с неговите възможности и ценностни представи. Така е установено, че консумацията на вода в домакинствата на България е 102 литра на човек за ден.

Икономично водопотребление в обществените сгради
Обществените сгради могат да бъдат разделени на категории, като офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради.

Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират. Преди да се изготви и внедри планът, трябва добре да се проучи къде в сградата има потребление на вода. Мерките за пестене на вода зависят от вида и предназначението на сградата. Докато болниците и офис сградите изискват големи количества вода за механични системи, в хотелите и ресторантите също има голямо потребление на вода, но за пране и приготвяне на храна.

В спортните комплекси с големи игрища и съблекални потреблението на вода зависи най-вече от големите обществени тоалетни и от напоителната система на игрището. Идентифицирането на най-големите консуматори на вода е от критично значение за въвеждането на приоритети и за определянето на обща цел и бюджет, на база на които да се разработи план за пестене на вода.

Използването на санитарно-технически устройства в обществени и търговски сгради е коренно различно от използването им в жилищните сгради. Например хората използват питейна вода, за която самите те не плащат директно. В резултат на това хората често консумират повече вода, отколкото би им било необходимо за подобни операции у дома. Затова, например стратегиите на Association Verein Deutscher Ingenieure-VDI-Асоциация на немските инженери за техническо оборудване на сградите по отношение на водоспестяването със санитарно оборудване в обществени и търговски сгради, се различават от тези за приложение в жилищния сектор. Болниците и подобни институции обръщат специално внимание на хигиената на тоалетните чинии и устройствата за измиване. Тук пестенето на водата не е приоритет. Затова по медицински причини тук се предпочитат промивни тоалетни. Водоспестяващите тоалетни в болнична обстановка могат да увеличат риска от запушване на канализационни тръби и по този начин да пречат на нормалната работа на лечебното заведение.

Като контролна максимална стойност за дебита на душовете в търговски и обществени сгради се приема показателят- 9l/ min, за единица от това оборудване. За най-оптимално управление на водния поток в съответствие с конкретно приложение, се препоръчва, заедно с намаляване на потока в душовите глави да се използват автоматични спирателни вентили или напълно автоматични-електронни вентили. Тези устройства могат ефективно да предотвратят възможността за оставяне на клапаните отворени, когато душът не се използва. Допълнителните инвестиционни разходи за инсталирането на такива клапани се компенсират от по-ниското потребление на вода и енергия.

В хотели, болници, клиники за рехабилитация и домове за възрастни хора, баните рядко се използват от служителите. В хотелите ваните се считат за елементи на повишен комфорт за гостите. Поради хигиенни причини, както и за намаляване на разходите, в баните за персонала, се използват предимно душови инсталации.

Ваните се използват в болници и рехабилитационни клиники за медикаментозна терапия и физиотерапия. Изборът на размер на ваната, формата и свързаното с нея оборудване трябва да се вземе предвид в зависимост от използването му. За нея са необходими специални вентили. Тук пестенето на вода не е приоритет. При определяне на потенциала за пестене на водата може да се отбележи, че ваните в старческите домове се считат за вани в жилищни сгради.

Единствената разлика между мивките за миене на ръце и лице, използвани в жилищни сгради и в търговски и обществени сгради, е дизайнът. Вентили с дебит до 6l/min се класифицират като спестяващи вода.

В търговски и обществени сгради се препоръчва да се инсталират автоматични спирателни вентили или напълно автоматични вентили-в две позиции-„отворено“ и „затворено“ за регулиране водния поток в зависимост от действителната нужда.

Устройствата за измиване на урината в мъжките писоари могат да бъдат полуавтоматични и напълно автоматични. Полуавтоматичното управление означава, че измиването се извършва ръчно, с помощта на коляно или крак. Напълно автоматично устройство се задейства без контакт, например чрез инфрачервено управление или радиоуправление.

За постигането на максимална хигиена, се препоръчва да се използват напълно автоматични безконтактни устройства за измиване на урината. Отделните електронни устройства се предпочитат пред устройствата за контрол на времето и устройствата за групово управление, тъй като те осигуряват измиване, което се изисква при всяка употреба.

Съвременно водоспестяващо санитарно оборудване
Днес санитарно-техническото оборудване на европейските производители е направено така, че потребителите да пестят вода и в същото време да не изпитват дискомфорт. Затова в смесителните батерии, душ главите, тоалетните чини се въвеждат технологиите за пестене на вода.

Моделите на смесителни батерии с два крана са най-малко икономични, при които „регулирането“ на потока на желаната температура и дебит е по-дълго. Конструкцията на по съвременния смесител с една ръкохватка, позволява настройването на температурата и дебита с леко движение-при условие, че ръкохватката се движи плавно, без дърпане, както и изменение на дебита без промяна на температурата. Производителите са заложили в моделите с една ръкохватка няколко начина за пестене на вода, включително топла вода, която, както знае, е по-скъпа. В традиционните смесители дебитът на водата е приблизително 12l/min, докато в новите смесители с функция Eco, той се намалява с почти 60%, до 5 l/min. Почти всеки модерен воден смесител е оборудван с аераторно устройство, вградено в чучура. Смесването на водния поток на изхода с въздушната струя дава най-малко 10-15% икономия на вода. В същото време ограничението на потока е незабележимо, като струята става обемна, пенлива, по-приятна на допир.

Има няколко начина за ограничаване на водния дебит. Например, с помощта на еластичен пръстен или мембрана, вградена в аератора. Тaка консумацията на вода се намалява също до 5l/min. Друг начин е двуетапно регулиране на лоста за управление. Лекото му съпротивление ще служи като сигнал за прехода от икономичния режим към режим на максимален дебит. Производителите наричат тази технология по различен начин - Eco-Save-Damixa, Eco-Plus-Kludi, зелен еко бутон-Oras, Eco-Disk-Roca. Целта на всички производители е една и съща-50-60% икономия на вода, т.е. 5-7,5l/min срещу 12-13l/min при по старите смесители.

За спестяването на топла вода и защита от изгаряния, са произведени такива смесители, които никога не пускат топла вода, без първоначално смесване със студена вода. Някои смесители имат интегрирано блокиращо устройство. Характерно звуково щракване показва, че температурата на водата е достигнала 40°C. Други производители решават проблема със спестяването топла вода с 10-15% по различен начин. Те предлагат модели на „студено“ отваряне, при което идва първо студена вода, а не смесена. За топла или гореща вода, ръкохватката се завътрта наляво. Движението на ръкохватката вдясно е блокирано.

При използване на душове и вани за къпане е изчислено, че за 12 минути измиване под душа се консумират 100 литра вода, а при къпане във вана-140-200 литра вода. При конструирането на стационарни и подвижни душове се използват същите водоспестяващи технологии, както в смесителите - смесване с въздух, вграждане в душовата глава и дори в маркуча на устройства, които регулират потока на водата.

Друго устройство за намаляване на консумацията на вода е еко струята. За задействане на механизма, въртящият се регулиращ пръстен на душа може да бъде поставен върху Есо-показалеца. Водоспестяващият механизъм в душовата глава ще блокира част от водните й канали. В резултат обемът на потока ще бъде намален с 50%.Реклама