СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Инвестираме в нови машини и технологични процеси за увеличаване на енергийната ефективност на производството

инж. Петър Кръстев, главен енергетик на Херти АД

Инвестираме в нови машини и технологични процеси за увеличаване на енергийната ефективност на производството

Бихте ли представили накратко производствените мощности и индустриите, за които произвежда Херти?
Херти произвежда алуминиеви, пластмасови и композитни капачки за бутилки за широк кръг индустрии-минерални води и безалкохолни напитки, вино, алкохолни напитки, зехтин, фармация. Производственият процес е сложен и минава през множество различни машини и операции. Технологичният процес включва лакиране и литография на алуминиеви листи, щанцоване, ролиране и поставяне на уплътнители, а също и шприцване на пластмасови капачки и детайли. За композитните капачки има и машини за асемблиране. Освен тези основни процеси за някои капачки, които се изтеглят на две или три стъпки /така наречените дълбоко изтеглени капачки/ се налага и преминаване през процеси на страничен печат, топъл печат и релеф, свързани с персонифицирането и различния дизайн на клиентите.

Намаляване на разходите за енергия, вода и други материали при производството на опаковки е основна цел за бизнеса. Разкажете повече за инвестициите на Херти в нови технологии, които създават условия за енергийно ефективно производство.
Херти постоянно инвестира в нови машини и технологични процеси за увеличаване на енергийната ефективност на производството и за намаляване на негативното влияние върху околната среда. На всеки 4 години се провежда енергиен одит от външна компания и голяма част от инвестициите са съобразени с препоръките на този одит. Въпреки пандемията през изминалата година успяхме да осъществим някои важни инвестиции. Построихме нова компресорна станция с каскадно управление на всички компресори, за да се поддържа ниска консумация и постоянен дебит. Идеята бе стартирана по време на обучението за ефективно използване на енергийните ресурсите „Енергийни скаути“ в рамките на Европейската инициатива за опазване на околната среда. За този проект Херти спечели специалната награда за ангажираност в конкурса за енергийна ефективност Young Energy Europe, организиран от ГБИТК. Въвеждането в действие на новата компресорна станция с изцяло електронно управление доведе до по-ритмично производство и по-добра мотивация на персонала. В резултат получаваме по-голямо количество и с по-добри показатели въздух с по-малка консумация на ел. енергия. Изградихме и инсталация за оползотворяване отделената топлина от компресорите за сгъстен въздух с която през студените сезони отопляваме една от сградите на компанията.

Въведохме в производство и нова CTP машина, при която подготвеното изображение на дизайна се прехвърля директно от компютъра върху печатната плака. Новата CTP технология премахва един цял процес - изготвянето на филм при предпечатната подготовка. Тази технология намалява грешките и надраскванията при плаките, подoбрява качеството, намалява времето за производство. Важен момент е намаляване на разходите за подготовка на филми, за проявители и химикали и за транспорт, а също и намаляване на генерираните отпадъци при процеса.

С въвеждането на новата технология Херти АД ще спести годишно използването на близо 2 хиляди литра проявител, ще намали обема на куриерските пратки с 200 килограма и отпадъците, генерирани от филми и плаки с почти 4 тона.

Устойчивото развитие е важен фактор за всеки отговорен бизнес. Това важи с особена сила за опаковъчната индустрия. Как мерките за енергийна ефективност допринасят за подобряване на условията, поддържането на безопасни и здравословни условия на труд?
Осъществяването на целите, заложени в Пътната карта, приета от ЕК за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, по-специално чрез намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор води до прилагане на мерките за ЕЕ и в отделните фирми. Херти АД се отнася отговорно към проблема и предприема необходимото за увеличаване ЕЕ на сградите и намаляване консумацията на ел. енергия и горива. Освен изграждането на компресорната станция за централизирано управление производството на компресиран въздух, необходим технологично за основното ни производство, бяха проведени и други мероприятия за преминаване изцяло на адиабатно охлаждане и отопление. Новопостроените административна сграда и склад за готова продукция са с много добри показатели за ЕЕ. Преустановихме работата на централно отопление като поставихме локални инсталации на всеки цех, които контролираме по-гъвкаво съгласно изискванията за по-добри условия на труд във фирмата. Всички тези мерки водят до подобрени показатели за микроклимата и това прави впечатление на всички работещи в локацията. Предстои да бъде изградена нова постройка за хранене, която проектно е съобразена енергийно и хигиенно с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Всичко това правим в полза на хората, защото Херти АД е постигнала „това което е“ благодарение и на тях.

Добрите проекти за ЕЕ и тяхната реализация се нуждаят от добре подготвени и мотивирани кадри. Разкажете за Вашият опит в тази посока?
В структурата на Херти АД, в Дирекция „Техническа“ е ситуирано звено „Развойна дейност“. Това звено се занимава с иновативни и нови продукти, процеси, технологии, в т. ч и с Енергийна ефективност. В звеното работят млади, мотивирани и високо квалифицирани инженери, които заедно с инженерите от отдел „Енергиен“ и отдел „КИП и А“ разработват продукти и технологии които да обезпечат енергийната ефективност на компанията. Ние полагаме усилия в обучението и квалификацията на нашия инженерен състав във всички области, в т. ч и в енергийната ефективност. Въпросите, свързани с енергийната ефективност, са оценени като изключително важни за нас и това, което правим в тази посока се промотира пред целия персонал.

Ръководството на Херти е отдадено на идеята за развитие на иновативни продукти и намиране на оригинални решения за своите клиенти. Бихте ли споделили с професионалната ни аудитория плановете на компанията занапред?
На 14 юни 2021 г. Херти АД получи одобрение за изпълнението на проект „GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)” с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“.

Проектът ще бъде изпълнен през следващите 18 месеца в гр. Плиска, България. Стойността на целия проект е 1 703 540 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 800 000 евро представлява 46,96% от допустимите разходи на проекта. Останалата сума в размер на 903 540 евро следва да бъде осигурена от дружеството.

Основните предизвикателства пред Херти са свързани с динамичния сектор, традиционно силния конкурентен сектор и желанието на компанията да поддържа лидерските си позиции.

За да се поддържа маркетинговата позиция, компанията трябва да поддържа постоянна политика на модернизация и оптимизация на производствения процес, въвеждането на иновативни процеси и продукти.

Планираният проект за въвеждане на иновативен зелен процес чрез закупуване на печатаща линия за алуминиеви листи и оборудване за лакиране ще оптимизиране на производството, увеличаване на капацитета, подобряване на качеството, намаляване на времето за доставка, намаляване на разходите за енергия и оказване на позитивно влияние върху околната среда.

Всичко това ще допринесе за конкурентоспособността на компанията на международно и местно ниво. Ръководството на Херти на база на препоръките на енергийния одит на компанията има намерение да въведе „по-зелен“ производствен процес чрез закупуване на Лакираща машина и Печатаща линия от последно поколение базирана на технологията PrintabLED. Това оборудване ще промени съществено производителността и значително ще намали консумацията на газ с 19.2%, които се равняват на намаляване на емисиите с 329 тона CO2 на годишна база.

Въвеждането на новия технологичен процес ще доведе до увеличаване на капацитета с 15.5%, а продуктивността на линия 1 в цеха за лакиране и литография ще се увеличи със 72%.

Настройките ще се правят от електронно табло без необходимост от допълнителни инструменти. Новата печатаща линия ще намали консумацията на газ и разходите за ел. енергия. В допълнение ще се намали разхода на използваните лакове и емисиите на CO2, както и ще се намали изпускането на озон в атмосферата. Новото оборудване „PrintabLED“ е напълно автоматизирано.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо