СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Сградата на институт GATE ще отговаря на най‑високите стандарти

Проф. д-р Силвия Илиева, директор на институт GATE

Сградата на институт GATE ще отговаря на най‑високите стандарти

Уважаема проф. Илиева, представете на професионалната ни аудитория института GATE. Какви са стъпките, които смятате да предприемете, за да превърнете Института в мост между науката, правителството и индустрията?
Научноизследователският институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ - GATE към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, се създаде през 2019 г. и се изгражда в партньорство с Chalmers University of Technology и Chalmers Industriteknik, Швеция. Това са водещи европейски институции с богат опит в научните изследвания, образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и в сътрудничеството с индустрията и трансфера на технологии. Създаването на Института се финансира от европейската програма „Хоризонт 2020“ и съфинансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. GATE е българският хъб на стратегическата паневропейска инициатива IDSA (International Data Spaces Association), който обединява и стимулира националните усилия в посока използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области. GATE е движеща сила в ангажирането на бизнеса и публичните и градските администрации, както и акселератор, който ускорява създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво. Нашата визия е да превърнем Института в мост между науката, правителството и индустрията чрез сътрудничество в мултидисциплинарни проекти и съвместно създаване на иновации в областите: градове на бъдещето, интелигентно правителство, цифрово здравеопазване и умна индустрия. Съвместни проекти се разработват и осъществяват заедно със Столична община и Софияплан, успешно си сътрудничим с Държавна агенция „Електронно управление“, а стратегически партньори, които предоставят ресурси за GATE, са високотехнологични компании като SAP Labs - България, Bosch.IO, Ontotext и Rila Solutions. Инфраструктурата, която изграждаме в Института, предоставя сигурна, защитена и съобразена с европейските регулации и стандарти за етичен и обясним изкуствен интелект среда. Тази среда е отворена за иновации, демонстрации, експериментиране и тестване на нови решения, както от бизнеса, така и от градската и публична администрация. Това е първа стъпка към реализацията на „sandbox“, който предлага гъвкава, внушаваща доверие и устойчива регулаторна рамка, в която GATE създава авангардни технологии и услуги, базирани на големи данни и изкуствен интелект и около която изгражда иновационна екосистема от заинтересовани страни за споделяне на данни и ноу-хау. Мисията на Института е да се утвърди като национален, регионален и европейски иновационен хъб за обществено значими научни постижения, иновации и трансфер на знания, базирани на големи данни и изкуствен интелект. За нас обаче, GATE е повече от институт, за нас това е кауза, плод на дългогодишен труд.

Бихте ли „показали“ новата високотехнологична сграда на института GATE?
Проектът за нова сграда на институт GATE е предизвикателство, пред което се изправихме съвместно с фирма „Галчев инженеринг“ и архитектурното студио „Вамос“. Сградата е разположена в паркова среда, обградена от историческите сгради на Факултетите по химия и фармация, математика и информатика, и физика на СУ „Св. Климент Охридски“, които са съхранили традициите на образованието. Вярваме, че това е най-подходящото място за създаването на научен парк на Софийския университет, за изграждането на който ще допринесе институтът GATE, заедно с предстоящите нови сгради на Центъра за върхови постижения УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото) и Центъра за компетентност в областта на чистите технологии „Clean&Circle“. Проектираната сграда на GATE е в крак със съвременните тенденции, тя е естетически издържана и семпла. Фасадата на сградата е решена в стъкло и материал, който имитира дърво. Предимствата на това решение са, че съчетава приятен външен вид и устойчивост. Сградата ще бъде разположена на 600 м2 застроена площ, ще се простира на четири етажа и ще разполага с модерни технологични лаборатории:

Лабораторията за интердисциплинарно сътрудничество с индустрията (Digital Twin Lab) ще предоставя уникална среда и авангардни технологии за симулация и демонстрация на прилагането на големите данни и изкуствения интелект в индустрията. Лабораторията в градска среда (City Living Lab) ще дава възможност за събирането на данни в реално време чрез използването на много и разнообразни сензори и устройства за наблюдение. На база на данните ще може да се моделират, симулират, анализират и визуализират протичащите в града процеси и явления, с което ще се подпомогне вземането на решения, основано на данни. Лабораторията за визуализация на големи данни (Visualization Lab) ще бъде използвана за разработване и визуално представяне на цифрови модели, включително на цифровия модел на града, данни, за който ще бъдат събирани в Лабораторията в градска среда. Лабораторията за обучение ще предостави модерна среда за интерактивно и персонализирано обучение на бъдещи учени и специалисти в областта. Младите изследователи ще могат да се обучават в научната област и да придобиват практически опит за използване на големите данни и изкуствения интелект като експериментират с най-новите технологии. Вярваме, че новата сграда на Института ще отключи нови възможности за сътрудничество и ще бъде катализатор на научни постижения, разпознаваеми на международно ниво, както и на смели иновации, с които да направим живота на хората по-добър. Сградата е проектирана с мисъл за осигуряване на енергийна ефективност.

Разкажете повече в какво се изразяват те?
В унисон с работата на Института и сградата ще отговаря на най-високи стандарти като устойчивост, енергийна ефективност и екологичност. Енергийната ефективност ще бъде осигурена чрез пасивни и активни мерки. Пасивните включват високоефективни ограждащи елементи - стъкло и изолация, а активните - енергийно-ефективна система за отопление и охлаждане. Всички помещения и работни места са с естествено осветление, като същевременно за защита от прегряване се предвижда плътен подпрозоречен парапет, като по този начин се осигурява осветеност там, където е необходима - на работната площ. На покрива се разполага тераса със соларни панели и място за отдих и срещи, където изследователите могат да се любуват на парковата среда с поглед към целия кампус. Сградата е обезпечена със съвременни технологични решения, които позволяват мобилност и многофункционалност по време на експлоатационния режим. Инсталационно, сградата е съоръжена със съвременна електрическа, информационна, отоплителна и вентилационна, водоснабдителна и канализационна система, които осигуряват дълъг експлоатационен живот и комфорт на обитаване. Сградата на Института ще бъде оборудвана със сензори и датчици за събиране на данни като част от Лабораторията в градска среда. Както за всяка високотехнологична сграда, за нея се създава т. нар. информационен модел на сграда (Building Information Model - BIM). Моделът се използва за генериране и управление на данните в процеса на проектиране, изграждане и опериране на сградата. Той интегрира разнородни данни, които могат да се анализират и визуализират в реално време. Така се създава възможност да се взимат решения, основани на данни, с което ще се осигури енергийна ефективност на сградата и намаляване на разходите. Моделът на сградата ще бъде използван и за изследване на възможностите за интегрирането му с модел на района или т. нар. информационен модел на града (City Information Model - CIM), който е в процес на създаване. Това ще даде възможност да експериментираме върху интеграцията на модели с различна гранулярност, каквито са цифровите модели на отделните сгради и цифровите модели на градовете като цялостна екосистема.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо