СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Доволни сме от постигнатите резултати и проектираме нови фотоволтаични инсталации

Калин Кънев, Технически Директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, оператор на летище Варна и летище Бургас

Доволни сме от постигнатите резултати и проектираме нови фотоволтаични инсталации

Kаква е визията на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт по отношение на енергийната ефективност като възможност за устойчиво развитие на летище Варна?
Летищата на Фрапорт България се определят, като „Зелени летища“. Опазването на климата и енергетиката са два взаимно свързани аспекта, тъй като изгарянето на изкопаеми горива води до емисии на парникови газове. Сега е по-важно от всякога да се използва енергията ефективно. Във връзка с това „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД инвестира в намаляване потреблението на електроенергия чрез закупуването на нова енергоспестяваща техника, икономия на енергия за отопление и осветление. Осъзнаваме, че с ръста на трафика, увеличаваме и нашата консумация на енергия и горива, а с това и въглеродния отпечатък върху околната среда. Нашите дългосрочни цели са да задържим нивата на въглеродните емисии и да използваме отговорно горивата, енергията и водата, за да запазим природата чиста.

С новите си корпоративни идеи и цели, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД подчертава своето задължение към заинтересованите лица клиенти, доставчици, акционери, служители и съседи като превръща мениджмънта на околната среда в ключов елемент от бъдещите корпоративни стратегии. ФТСЕМ АД очаква от своите бизнес партньори да гарантират, че съблюдават нормите и стандартите за опазване на околната среда, с цел минимизиране влиянието върху околната среда и свеждане до минимум на замърсяването.

Нашите служители разбират важността на задължението си и участват активно в постигането на общите цели. Те с желание поемат тази отговорност и се ангажират с резултатите от техните действия. Ясен и децентрализиран тип управление на отговорността позволява правилното взимане на решения. Осъзнаването на отговорността за околната среда се възпитава сред персонала ни на всички равнища. Управлението и служителите работят съвместно в усилията си за опазване на околната среда във всички области на компанията.

В края на миналата година Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт получи специална награда „Зелено бъдеще“ за изграждането на фотоволтаична инсталация. Бихте ли разказали по-подробно за този проект?
През 2020 г. Летище Варна получи специална награда „Зелено бъдеще“ за изграждане на фотоволтаична инсталация към сграда Поддръжка на летище Варна чрез инициативата „Young Energy Europe“ на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Летище Варна разработи идеен проект за изграждане на фотоволтаичната инсталация към сграда „Поддръжка“, който ще реализира спестявания на над 100,000 кВтч електрическа енергия годишно, както и намали вредните емисии с над 90 т. CО2 годишно. Финансовият анализ показва, че при цена на ел. енергия от 0.1 евро инвестицията ще се възвърне за срок от 6.4 г. При срок на експлоатация от 20 години нетната стойност на системата ще бъде в размер 144,240.46 евро или възвръщаемост на инвестицията от 212.1%.

По време на летния сезон се увеличава консумацията на ел. енергия за зареждане на електрокарите, които се използват за обслужване на полетите. Фотоволтаичната инсталация ще се използва да намали по-голямото потребление на ел. енергия. Проектът предвижда използване на батериите на електрокарите, като допълнително захранване на сградата в тъмната част на денонощието, посредством монтаж на наличен инвертор с мощност 7.2 kW. През светлата част на деня, батериите ще се зареждат от изградената фотоволтаична инсталация, а в тъмната част ще отдават ел. енергия за осветлението на сградата.

Работите ли компанията и по други проекти?
Предприемат се множество иновативни, зелени и устойчиви инициативи, с цел намаление на въглеродните емисии, енергийна ефективност и ограничено използване на природните ресурси. Ефективни мерки за опазване на околната среда се прилагат чрез програми за сертифициране и акредитация като ISO системи за управление на околната среда и Въглеродна акредитация от Международния съвет на летищата - ниво II „Намаляване“ и други. Допълнителните инициативи за енергийна ефективност включват проекти за електронна мобилност, оптимизиране на енергоемки съоръжения, оптимизиране на оборудване и превозни средства, и инвестиции в слънчева енергия.

Летище Варна и летище Бургас вече си поставиха ясна цел да достигнат Ниво 3: „Оптимизация“. Това ще бъде възможно чрез фокусиране на бъдещите действия върху по-нататъшна оптимизация на потреблението на електроенергия и горива, както и управление на отпадъци и опасни товари. „Ние не искаме да бъдем реактивни, а проактивни по отношение на намаляване на въглеродните емисии. Целият свят трябва да действа по -бързо в тази посока. С нашите действия целим да бъдем модел за подражание в България и отвъд. В момента планираме да инвестираме във фотоволтаици, за да подобрим нашия CO2 отпечатък. Паралелно реализираме редица малки инициативи, с които да насърчим всеки един служител да намали своето потребление.“ заяви Д-р Франк Кванте, Главен изпълнителен директор на Фрапорт България.

Тази година започваме проектирането на фотоволтаични паркове за собствени нужди на двете летища. Предварителните проучвания показват, че съоръжения с мощност 1,5-2,0 МВт ще могат да осигурят до 30% от електроенергията, нужна за опериране. Очаква се централите да бъдат въведени в експлоатация през 2023 г.

След появата на COVID-19 в началото на 2020 г. и катастрофалното въздействие върху авиационния сектор, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД поставя още по-голям акцент върху здравето, безопасността и мерките за сигурност за своите служители, компании - партньори и институции, работещи на летището, пътници и други гости. Прилагаме най-добрите практики в индустрията по различни направления, включително: инсталации на системи за пречистване на въздуха, преконфигуриране на съоръжения, автоматизация и дигитализация на процесите и повишена честота на почистване, дезинфекция и обработка с известни високотехнологични, нано микробни покрития. Летищата в Бургас и Варна, управлявани от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД бяха удостоени със „Здравен сертификат“ от Международния съвет на летищата, който потвърждава успешното прилагане на ефективни мерки за здраве и безопасност в съответствие с препоръките на Работната група за възстановяване на авиацията на Съвета на Международната организация за гражданска авиация и съвместния Протокол за здраве и безопасност в авиацията на Европейската агенция за авиационна безопасност / Центърa за профилактика и контрол на заболяванията.

С цел да определим пътя към бъдещето, усилено работихме заедно с нашите служители и заинтересовани страни. Нашият подход се стреми към развитие на цялата екосистема на българското Черноморие в уверение, че огромният потенциал на този красив и богат на култура регион с 9 университета е напълно използван. Летищата, които управляваме в Бургас и Варна са входа и изхода на този регион. Работим интензивно с цел да увеличим взаимствеността и сътрудничеството между заинтересованите страни от туристическия бранш, бизнес общност, общините и компетентните държавни органи. Започнахме да се интегрираме в процесите на регионално планиране и да се присъединяваме към европейския проект Digital Hub за Бургас и Варна с амбицията да управляваме нашата дигитализация сами и заедно с нашите партньори. Единствено ако работим заедно можем да внесем промяна на българското Черноморие!

Не на последно място, ангажираме се да поддържаме уникален стил във всяка една наша дейност. Наскоро засадихме над 5 500 рози на летищата във Варна и Бургас, за да покажем, че искаме да осигурим нещо повече от обслужване на пътници и въздухоплавателни средства. Този проект бе основанието Съюза на транспортните синдикати в България да награди „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД с приза „Иновативен работодател“ в знак на признателност към инициативите на летищния оператор за подобряване на условията на работа и околната среда на двете летища.

Над 30 000 човеко-часа са посветени на над 150 проекта за подобряване на външния облик на терените на летищата и подобряване на техниката и условията на работните пространства. Цялостно се обновиха офисите, зоните за почивка, обществените зони и оборудването на летищата. Всяко ъгълче бе надлежно подготвено да посрещне пътници и други летищни гости настоящия летен, туристически сезон.

Даниела Павлова и Драгомир Георгиев, Заместник директори на летищата Варна и Бургас, и ръководители на над 175-те проекта, реализирани на двете летища: „Проектът създаде много екипен дух в нашата компания! Все повече потенциални подобрения бяха идентифицирани от служителите, които стоят зад настоящия изключителен външен вид на нашите летища. Името на проекта „Моето летище“ се превърна в отношение на всички служители, добавяйки много ангажираност и лоялност. Мотивирани сме да продължим да вдигаме летвата от към изпълнение и подобрения и през идния зимен сезон."
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД е част от групата на Фрапорт АГ, утвърден международен доставчик на висококачествени летищни услуги, с централа летище Франкфурт, Германия и оператор на още 29 летища по целия свят. През 2006 година Фрапорт ТСЕМ АД сключи 35 годишен Договор за концесия за модернизиране и развитие на международните летища Бургас и Варна с Българското правителство.
През първите 14 години на концесията - периода от 2006 г. до 2020 г., Фрапорт Туин Стар инвестира над 400 милиона лева в инфраструктурни и технологични подобрения на летищата Варна и Бургас.
В компанията работят над 550 постоянно заети служители и над 230 временно заети през активния летен сезон. Ежегодно обслужваме повече от 5 милиона пътници, обслужвани от над 95 български и чуждестранни авиокомпании изпълняващи полети до повече от 192 дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка.
Приоритет на Фрапорт ТСЕМ АД е осигуряване на висококачествени услуги на международно ниво, безопасно, ефективно и търговски-печелившо управление на летищата Бургас и Варна.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо