СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVIII, брой 8, 2021

Веолия България: Постоянно надграждаме нашите дигитални решения и услуги

Веолия България: Постоянно надграждаме нашите дигитални решения и услуги

Групата Веолия е една от лидерите в управлението на енергийните ресурси и за нашата аудитория ще бъде интересно да се запознае с визията на компанията в областта на енергийната ефективност.
Александър Рангелов: Като важен фактор в енергийното управление, Веолия има уникална експертиза в сферата на енергийната ефективност, управлението на мрежите за отопление и охлаждане и в производството на възобновяема енергия. Като партньор на общини и промишлени предприятия, Групата оптимизира тяхното енергийно потребление, осигурява баланс на използваните от тях видове енергия, като включва възобновяема енергия и осъществява необходимите промени за по-добра ефективност на оборудването им. Нашата амбиция е да станем компания - еталон за екологична трансформация с акцент върху зелената енергия и намаляването на въглеродния отпечатък.

В България предлагаме интелигентни решения в областта на енергийната ефективност и управлението на енергийните ресурси, като компанията разработва местни решения, в комбинация с международната експертиза на Групата Веолия. Имаме дългосрочна визия за българския пазар - тук сме от 2006 г. и разширяваме дейността си поетапно. С трите си компании - Веолия Енерджи Варна, Веолия Сълюшънс България и Софийска вода имаме самочувствието, че предлагаме не просто технически услуги, а увеличаваме жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, намаляваме разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и на експлоатационните разходи и въглеродните емисии. Много са конкретните примери, които можем да посочим.

Благодарение на реновирането на абонатните станции със съвременни системи за мониторинг и ефективно управление на производството и преноса на топлинна енергия, Веолия Енерджи Варна спестява средно около 17-18% първично гориво и същия процент емисии. Започнахме подмяна на вътрешните инсталации за топла вода и към края на 2020 г. 80% от сградите, които ползват услугата, бяха с подменени нови инсталации. Като резултат, загубата на топлинна енергия в тези инсталации намаля от два до пет пъти, което пък доведе до по-ниски сметки за нашите клиенти. Днес 70% от потребителите ни са с дистанционни измервателни уреди. Подменяме старите вертикални отоплителни инсталации с нови хоризонтални и разходът на енергия в общите части на жилищните сгради намалява до 10 пъти.

Благодарение на положените усилия и направени инвестиции, постигнахме по-малък въглероден отпечатък, подобрено качество на предоставяните услуги - отопление и топла вода, и не на последно място - много добро ниво на удовлетвореност на клиентите.

Във всички видове сгради - от търговски центрове, търговски вериги, офис и административни сгради до летища, болници и хотели, енергийната оптимизация и намаляването на вредните емисии са наш основен приоритет.

Софийската ПСОВ Кубратово е знаков проект в сферата на кръговата икономика в България. Споделете повече факти за опита си в работата на пречиствателната станция за отпадъчни води.
Станислав Станев: Особена гордост за нас е енергийно независимата софийска пречиствателна станция за отпадъчни води край Кубратово. Докато произвеждаме зелена енергия за нуждите на станцията, успяваме да спестим над 61 хиляди тона СО2 емисии годишно.

Още през 2018 г. софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово (СПСОВ) беше отличена по време на 6-те годишни награди за обмен в областта на енергията и водата в Лисабон, Португалия за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика.

От 2014 г. ПСОВ е регистрирана по доброволния въглероден механизъм „Златен стандарт“ - схема за намаляване на емисиите, и е въведен строг контрол за проследяване на въздействието върху околната среда. През 2020 г. 87% от електроенергията, необходима за услугите в рамките на целия воден цикъл на София се доставяше от енергийно независимата СПСОВ Кубратово. Следващата стъпка е постигането на пълна енергийна независимост на целия ВиК цикъл в София.

Осъществяването на този проект има значителен положителен ефект върху околната среда чрез рязкото намаляване на емисиите на метан в станцията и превръщането на утайките в зелена електрическа и топлинна енергия чрез когенерация.

Притежаваме и разрешение да оползотворяваме утайките като качествена тор в земеделието. Заедно с учени от БАН осъществихме проект, чрез който изследвахме земеделските почви, за да проучим за какви посевни култури ще бъде полезен нашият компост, произведен от утайки.

За да увеличим капацитета за производство на зелена енергия, направихме инвестиция в допълнителен пети метан танк. Днес СПСОВ Кубратово е пример за кръгова икономика не само в България, но и един от водещите зелени проекти на Веолия в Централна и Източна Европа.

Компанията участва и в редица европейски проекти, свързани с внедряването на нови дигитални методи за контрол върху ВиК системата. Бихте ли разказали повече за тях и тяхното значение?
Станислав Станев: Чрез програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, Софийска вода, част от Веолия, пилотно въвежда и нови дигитални методи за контрол върху ВиК системата. Благодарение на проекта „Дигитален воден град“ (Digital Water City) в големите софийски канализационни преливници вече се поставят специални сензори за наблюдение на потока на отпадъчните води. Устройства ще алармират в случай на преливане на замърсена вода към реките, което ще позволи на компанията своевременно да мобилизира свои екипи за отстраняване на проблема.

Другият международен проект Aqua3S предвижда внедряване на сензорна система, която съчетава проследяване качеството на водата в реално време и контрол на водораслите в язовир Искър чрез ултразвукови вълни. Интелигентната система има интегрирани алармени функции при засичане на отклонения в показателите и е енергийно независима заради слънчевите си батерии. Тя подава данни към уеб базиран софтуер, чрез който отдалечено се управлява ултразвуковата технология за регулиране на водораслите. Така не се допуска цъфтежът им да доведе до отклонения в микробиологичните или физикохимичните показатели на водата във водоема.

Как Веолия отговаря на предизвикателствата, свързани с управлението на ресурсите?
Станислав Станев: Предизвикателствата пред Веолия са идентични с тези, пред които е изправен целият свят - нарастващи потребности и намаляващи запаси на жизненоважни ресурси. Нашият отговор на това глобално предизвикателство е в разработването на трайни решения, чрез които възможно най-много хора и индустрии да имат достъп до необходимите им ресурси.

Нашата компания прави възможно оползотворяването на отпадъчни продукти, които постепенно компенсират нарастващия недостиг на природни суровини.

Във всяка от сферите си на дейност Веолия допринася за възобновяването на ресурси: отпадната топлинна енергия от индустрията се използва за отопление на жилища, отпадъчните води - за получаване на тор или биопластмаса, получения при обработката на отпадъци газ - за производство на електроенергия или биогориво.

Всички наши компании в България вече предприеха мерки в сферата на енергийната ефективност и на кръговата икономика и Веолия прилага редица мерки на своите обекти с цел опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Грижите, полагани от Веолия България за това природно богатство, включват ежедневни конкретни действия, които са в основата на нашата корпоративна цел и допринасят за екологичната трансформация.

В заключение, как бихте обобщили значението на съвременните дигитални технологии за постигане на енергийна ефективност?
Александър Рангелов: Горди сме с постоянното надграждане на дигиталните решения и услуги, които прилагаме в нашата работа и предлагаме на нашите клиенти.

Напредъкът на IoT (Интернет на нещата) във водния сектор спомага за подобряване на управлението на водите чрез автоматизация на системите в цялата мрежа и в пречистването на отпадъчни води.

Едно от нашите иновативни дигитални решения, което прилагаме в България, се нарича Hubgrade - неговото предназначение е да оптимизира ефективността на услугите за управление на вода и енергия. Чрез Hubgrade правим непрекъснат мониторинг, контролираме и анализираме данните, за да подобрим управлението на ресурсите за общински, търговски, бизнес и индустриални клиенти на компанията.

Hubgrade мониторинг центровете са съчетание на висококвалифицирани специалисти, практически знания и експертиза с дигитална платформа. Hubgrade е ценно решение, което осигурява незабавна реакция на нашите технически специалисти с цел оптимизиране на ефективността на всякакъв вид техническо оборудване.

Това дигитално решение ще промени нашите методи на работа, технология и бизнес модели. Ще ни помогне да подобрим ефективността на нашите дейности и клиентското преживяване, както и едновременно с това да намаляваме въглеродните емисии, да произвеждаме зелена енергия, да опазваме биоразнообразието, да развиваме енергийната ефективност и възобновяваме световните ресурсите.


Допълнителна информация на: www.veolia.bgРекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо