СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

ПИ ЕС ЕМ Електрик изготвя независими количествени сметки по част Електро

27.05.2019
Всеки строителен обект стартира с предварително определен бюджет, изготвен на база количествените сметки (КС-та) от проектната документация. Тези сметки трябва да съдържат всички доставки на основни материали и всички монтажни работи с механизацията към тях. Обикновено стъпват на уедрените сметни норми (УСН) в строителството, в които отделните дейности са описани като допълнителни необходими материали, механизация и човеко часове. Неправилният опис на монтажните работи в КС-тата води до неправилна преценка на изпълнителите за време и труд на обекта, а пропуските в доставките натоварват инвеститора извън предварително определения бюджет. Това често предизвиква напрежение между строител и инвеститор, тъй като последният обикновено не е строителен специалист и му е трудно да прецени дали действително става въпрос за проектантски пропуск или за некоректни действие от страна на строителя. Малка инвестиция в независима количествена сметка може да предотврати доста неприятни моменти при строителния процес и да предотврати непредвидени значителни разходи и натоварвания на строителния график. Повишаването на търсенето на подобна услуга накара фирма ПИ ЕС ЕМ Електрик да започне да я предлага на пазара, като фирма с дългогодишен опит както в проектирането по част Електро, така и в електроизграждането. Одобряващите инстанции и надзорните фирми могат да открият несъответствия с нормативните уредби в даден проект, но не правят анализ и проверка на приложеното КС към проектната документация. Поради това подобен род услуга е необходимо да бъде допълнително възложена.
Реклама