СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 8, 2019

Резалта предлага цялостен аутсорсинг на енергийните системи

Резалта предлага цялостен аутсорсинг на енергийните системи

27.06.2019
Резалта, оперираща в сферата на енергийните услуги и възобновяема енергия в Югоизточна Европа, предлага за индустриалния и търговския сектор в България възможността за цялостен аутсорсинг на енергийните системи при реализирането на нови проекти или оптимизирането на съществуващи такива. Разработва, финансира, изпълнява и оперира мащабни проекти за възобновяема енергия и решения за енергийна ефективност.
Енергийният аутсорсинг, при нови или подобрени енергийни системи, предлаган от фирма Резалта, се изпълнява чрез така наречените Договори за продажба на енергия (студова, топлинна или електрическа), чрез които клиентът може да оптимизира енергийните си системи, прехвърляйки отговорността и риска изцяло на компанията за енергийни услуги (ЕСКО).
Предимства на енергийния аутсорсинг при проектите за енергийна ефективност и оптимизация: Не се изисква ангажиране на инженерингов ресурс от страна на клиента; Капиталът на клиента може да се използва в основните направления на бизнеса, където нормата на възвращаемост от инвестицията ще е по-голяма; Предвидими плащания на месечна база.
Енергийни системи, за които Резалта предлага енергиен аутсорсинг, са свързани с процеси за: технологично охлаждане и отопление; производство на сгъстен въздух; паропроизводство и др.
Реклама