ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 3, 2014

БАВ е активен участник в реформите на водния сектор в България

Разговор с инж. Иван Иванов, Председател на БАВ

БАВ е активен участник в реформите на водния сектор в България

Председателят на Българската асоциация по водите – БАВ инж. Иван Иванов е роден през 1973 г. Завършва Френската гимназия в София и Химико-технологичния университет (ХТМУ). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC), Тулуза. Притежава дипломи за магистър по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София и Американския университет в Благоевград. Във ВиК сектора е от 1999 г. Работи във френската компания Lyonaisse des eaux по проекти, свързани с управление на процеси и активи във водоснабдяването на Париж. До 2011 г. е част от екипа на Софийска вода, където последователно заема длъжностите мениджър изпълнение на концесионния договор, главен секретар и прокурист. Г-н Иванов е изпълнителен директор на Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура”.
Инж. Иван Иванов е член на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU). Член е на Комитета по водата към Европейския център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес (CEEP), както и на Ръководния комитет на Европейското партньорство за иновации в областта на водите (EIP Water) към Европейската комисия.


Г-н Иванов, Вие бяхте преизбран за втори мандат като председател на Българската асоциация по водите. Какво се случи през изминалите две години?
През последните две години с дейността си ние успяхме значително да повишим интереса към нас. Организирахме тематични конференции и семинари, които предизвикаха основателен интерес. Към Асоциацията вече има Център за професионално обучение, както и Дирекция „Знак за качество на БАВ”.

Също така работихме за засилване ролята на БАВ най-вече пред институциите. И резултатът от това е, че все повече от министерствата и общините ни припознават като партньори в техни проекти и ни търсят активно за участие в организирани от тях събития. Институциите ценят нашата експертиза като това ни поставя и в позицията на „съветник” по редица въпроси. Ние от своя страна се стремим да развиваме богата база данни за наши експерти, за да можем да реагираме адекватно на нуждите на институциите. Стараем се да подобрим и начина, по който се организират работните групи по различни направления, за да откликваме на поканите за участие в редица експертни задачи. Желанието ни е да можем да подбираме най-добрите, независими специалисти, за да сме наистина максимално полезни.

По какви въпроси БАВ участва с експертно мнение пред институциите?
Представители на Асоциацията са имали мнокократни срещи и коментари по въпросите, свързани със Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в България. Участвахме в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. И най-вече в работната група по преговорите за ОПОС за програмния период 2014-2020 г., където наши предложения, свързани със споразумения с Европейската комисия, заеха важно място в основата на проекта.

За съжаление, обаче, не можахме да постигнем единодушие за необходимостта от отделен закон за отрасъл Водоснабдяване и канализация. Не успяхме да убедим институциите, че печалбата на държавните ВиК оператори трябва да бъде използвана за инвестиции в сектора, а не прибирана в държавния бюджет. Искрено се надявам, че тези два изключително важни въпроса ще бъдат разрешени справедливо през следващите две години.

Положителен е фактът, че активната страна в търсенето на взаимодействие много често бяха именно институциите. Това е доказателство за засилващата се роля на нашата организация. Редовно се отзовавахме и на поканите на ДКЕВР при обществени обсъждания на проекти свързани с ВиК услугите.

Какво представлява Центърът за професионално обучение?
Потенциалът на Центъра за професионално обучение е голям и се надявам се, че ще успеем да го развием напълно. ЦПО се опитва да организира своите курсове в различни направления от дейността на водоснабдяването и канализацията, например курсове за оператори от пречиствателни станции за отпадъчни води /ПСОВ/, по ГИС, за третиране на утайките от ПСОВ и др. Нашата задача е да убедим ВиК управителите в ползите от подобно обучение. Всяко начало е трудно, но съм сигурен, че ще успеем да покажем позитивите от повишаването на квалификацията на членовете на БАВ.

Разкажете повече за Знака за качество на БАВ. Какви са целите на тази инициатива?
През миналата година Асоциацията въведе „Знак за качество на БАВ” за пластмасови тръби. Този проект е изключително важен не само за БАВ, но и за целия сектор. Въвеждането на Знака за качество на Българска асоциация по водите е пряко свързано с осъществяване на контрол върху продуктите, влагани във водните проекти. Няма човек, който да не признае, че към момента не се осъществява истинско обследване на използваните тръби. Разчита се на съзнанието на строителите на обекти и на доставчиците на продуктите. И понеже „проверката е най-висшата форма на доверие“ ние, с помощта на тази маркировка върху тръбите искаме да докажем, че всички участници на пазара - родни и чужди, предоставят качествени материали.

Към момента, въпреки афишираното желание от страна на много компании, само две посмяха да тестват продукцията си. Вярвам обаче, че през следващите месеци подобно решение ще бъде взето и от останалите фирми, защото съм убеден съм, че всяка една от тях държи на качеството.

По какви други проекти работи Асоциацията?
Друг проект от особено значение за БАВ е за изграждането на база за сравнение с цел оценка на относителната ефективност - бенчмаркинг. Той се финансира по линия на Дунавската водна програма, чрез Световната банка като в него участват общо 11 държави. Проектът предвижда средства за подобряване на водоснабдителните и канализационните услуги във всяка една от тези страни. За България парите ще бъдат разходвани за енергийна ефективност и създаването на система за сравнителен анализ на работата на ВиК операторите.

Ние успяхме да убедим организаторите на проекта, че задачата не е просто да се измерва направеното от ВиК операторите. А да се изготвя сравнителен анализ на различните използвани подходи и постигнати резултати, с цел обмен на добри практики. Или, по-точно, ние се концентрираме върху т.н. процесен бенчмаркинг, което представлява анализ на действията в шест основни направления от дейността на ВиК операторите, с цел определяне на най-добрите практики и разпространението им между всички участници. Идеята не е публично да посочваме по-успешните и по-малко успешните. Целта е да създадем благоприятна среда за подобряване на услугите. Усвояването на средствата по проекта се осъществява с подкрепата на Министерство на регионалното развитие и зависи от активността на ВиК операторите в България, която не се съмняваме, че ще получим.

Г-н Иванов, Вие станахте член на Европейското партньорство за иновации в областта на водите към ЕК след покана от еврокомисар Янез Поточник. В тази връзка, разкажете ни за международната дейност на Асоциацията?
Усилията на БАВ са насочени предимно към проблемите свързани с ВиК отрасъла и въобще с водния сектор, пред които е изправена България. Но не можем да останем безразлични и към случващото се навън. Именно това ни направи много по-активни и в международен план. Факт е членството ни в Международната водна асоциация (IWA), Европейската водна асоциация (EWA) и Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU). Това ни помага не само да получаваме информация за текущите процеси във водния сектор в Европа и в света, но е и трибуна, от която можем да изказваме становища, да устояваме позиции.

Г-н Иванов, какви цели си поставяте за следващи. Какво се случи и какво искате да стане?
Целите ни са да продължим започнатото и да утвърдим името на БАВ като активен участник в динамичните процеси на започнати реформи във водния сектор. Имаме потенциал за това и аз съм убеден, че Асоциацията и занапред ще дава своя съществен принос за постигане на положителни резултати в развитието на водния сектор в България. Това е нашето желание и нашата мисия.