ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 3, 2014

В Овергаз работим за повишаване достъпността на газификацията в цялата страна

Разговор с Д-р Мартин Бояджиев, Мениджър "Иновации" в Овергаз Инк

В Овергаз работим за повишаване достъпността на газификацията в цялата страна

Д-р Мартин Бояджиев има над 15 годишен професионален опит в газовия сектор, а понастоящем е мениджър “Иновации” в Овергаз Инк. Участвал е в редица международни проекти като УкрНИИГаз, Киев, КубанГазпром, ВННИИГАЗ Русия, Европейската икономическа комисия към ООН, PHARE, “Blue Corridor Project” UNECE и други. От 1996 г. е преподавател в Минно-геоложки университет, а от 2006 г. е гл. асистент катедра ”Сондиране и добив на нефт и газ”.
Мартин Бояджиев има над 25 доклади и публикации в областта на добива и транспорта на природния газ и екологичните му предимства и инфраструктурни проекти за пренос на природен газ; справочници и учебни помагала в областта на добива и транспорта на природен газ и други.


Д-р Бояджиев, един от основните приоритети на Овергаз е подпомагане на битовата газификация. Бихте ли казали, в кои аспекти този процес се отразява благотворно върху българските градове?
Природният газ е най-перспективното перо за намаляване на парниковите емисии и съдържанието на токсични вещества в атмосферата. Това е причината най-осезаема промяна в качеството на въздуха да има в градовете, където домакинствата заменят нафтата, дървата и въглищата с по-енергоефективното и екологично синьо гориво. Доказателство за това е и фактът, че и петте „най-зелени” града в България за 2013 година са с висок процент газифицирани домакинства.

Само през 2013 година битовите и индустриални клиенти на Овергаз в цялата страна спестиха на въздуха 430 хиляди тона вредни и парникови емисии. Благодарение на газификацията вредните газове и праховите частици са с 22 хиляди тона по-малко, а концентрацията на най-разпространения парников газ в атмосферата - въглеродният диоксид, е намалена с 406 хиляди тона. За изминалата 2013 година намалението на емисиите на прах е с най-голям процент в битовия сектор, последван от промишления сектор и обществения сектор.

Кои са градовете с най-голям процент газифицирани домакинства? Какъв е екологичният ефект от газификацията в тези райони?
София, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Монтана, Ямбол и Варна са общините с най-голям брой газифицирани от Овергаз домакинства в България. Всички те допринасят за опазването на околната среда, като спестяват над 65% от общия брой емисии на вредни вещества и парникови газове на въздуха.

Изразено в цифри, екологичният принос на тези общини, изглежда така: С най-голям процент – 40%, е Община София, последвана от Стара Загора – 16%. Близко до Монтана са Русе и Велико Търново, съответно 13% и 10%. Останалите градове – Монтана, Ямбол и Варна са с процентен екологичен принос 7%.

За последните 13 години газификацията, извършена от Овергаз в градове от цялата страна, спести над 4 милиона тона емисии на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.

Поради това природният газ се разглежда като горивото на прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика.

Какво е състоянието на газоразпределителната мрежа и съоръжения в страната? В този ред на мисли, кои са предпоставките за изграждането на ефективна газопреносна и газоснабдителна инфраструктура?
Изграждането на ефективна газопреносна и газоснабдителна инфраструктура е предпоставка за постигане на целите за намаляване на вредните емисии, възстановяване и опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

В цифри 2013 година за Овергаз изглеждаше по следния начин - новопосторената мрежа бе 27 километра, с което газовата инфраструктура, в която компанията влага усилия и средства вече 22 години, достигна 2130 километра. Тя дава възможност на над 250 хиляди български домакинства да газифицират домовете си.

Използването на природен газ позволява на потребителите освен да допринесат за подобряване на състоянието на околната среда, да постигнат и положителен икономически ефект, да подобрят условията си на труд и живот.

Ще Ви дам пример. Ниската цена на най-изгодната енергийна алтернатива – природният газ, помогна на газифицираните от Овергаз близо 53 хиляди семейства да спестят 14 милиона лева, защото се отказаха от отоплението с електричество. Промишлеността и обществено-административният сектор пък отбелязаха спестявания в размер съответно на 125 милиона лева и 49 милиона лева от замяната на мазута и нафтата със синьо гориво.

Какви мерки може да бъдат предприети, за да се стимулира газификацията, като част от общата политика за енергийна ефективност и устойчиво развитие?
Газификацията на населените места в България е сравнително нова за страната ни дейност. Пазарът на природен газ за обществено-административните, търговските и промишлените потребители в урбанизираните територии възникна през 1992 година, а битовата газификация в българските градове води началото си от 2002 година.

Опазването на чистотата на атмосферния въздух е сред основните екологични приоритети пред българските общини. С тяхна подкрепа организираме сред населението информационни кампании по отношение на замърсяването на въздуха с вредни емисии, влиянието им върху здравето на хората и връзката между замърсяването и използваните горива.

Ефективно си партнираме с индустриалния сектор в България. Основна наша цел е стимулирането на газификацията и използването на екологични енергийни източници от всички сектори на икономиката. По този начин не само се подобрява състоянието на околната среда, но и се повишава енергоефективността в производството.

Дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз ежедневно работят за повишаване достъпността на газификацията като продукт в цялата страна. Гарантираната икономия от използването на синьо гориво в бита надхвърля 500 лева за целия отоплителен сезон. Това се дължи на замяната на почти двойно по-скъпото електричество с природен газ. За намаляване на първоначалната инвестиция в битовите газови инсталации, клиентите могат да заявят разсрочено плащане за 3, 5, 8 или 10 години за необходимите им уреди, като през целия период им се осигурява безплатен гаранционен сервиз.