ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 3, 2014

Стремим се към социална, икономическа и екологична устойчивост на Севлиево

Разговор с Д-р Иван Иванов, Кмет на Община Севлиево

Стремим се към социална, икономическа и екологична устойчивост на Севлиево

Уважаеми д-р Иванов, бихте ли представили инфраструктурните проекти в общината?
През изминалата година приключихме два големи проекта, които допринесоха много за инфраструктурното развитие на Севлиево. С единия проект, чиято стойност е 4 153 601,66 лв. поставихме основа за развитието на туризма в града. Извършихме реставрация и консервация на Средновековния град и крепост Хоталич, създадохме възможност за лесен и удобен достъп до археологическия обект, който има национално културно-историческо значение.

По друг европейски проект на стойност 3 800 797.00 лв., финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013” превърнахме пустеещите севлиевски казарми в чудесен градски парк с алеи и паркинги от 25 000m2 квадратни метра, над един декар детски площадки, 15 нови комплекти детски съоръжения, две зони оборудване за пикник, а посетителите на парка имат достъп до свободен безжичен интернет. Изграденото до момента е една база, която в бъдеще ще се допълва и надгражда в следващите етапи от развитието на проекта.

Сега очакваме одобряването на няколко нови проекта, с които ще облагородим още повече градската среда, като обособим нови спортни площадки, места за отдих и детски игри.

На какъв етап е проектът за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на града?
Един от най-мащабните проекти, по който работим в момента, е проектът за рехабилитация и разширяване на водопроводната и канализационна мрежа на град Севлиево, на стойност 18 890 193, 03 лв. До момента сме реконструирали над 5000m от канализационната мрежа в най-проблемните участъци на града. Към тях влизат спирателни кранове за отделяне и изолиране на група улици или квартали в случай на авария, и противопожарни хидранти. Изградена е нова канализационна система и два дъждопреливника на възлови кръстовища в града. Освен тях, по проекта сме извършили реконструкция на главни канализационни колектори. Цялостната подмяна и доизграждането на канализационната мрежа в града е с обща дължина 16 355m, а на водопроводнта мрежа е с обща дължина 5377m. Вече сме на етап, в който започнахме възстановяването на асфалтовата настилка и тротоарите в засегнатите от дейностите участъци. Сериозен проблем към момента са спрените плащания по ОП „Околна среда“ и спряното финансиране от Фонд „Флаг“, което на практика поставя под съмнение успешното приключване на проекта в договорените срокове.

Кои са основните дейности по проекта „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“?
С този проект ще създадем един инструмент за планиране, който да осигури социална, икономическа и екологична устойчивост на града.

В момента сме на етап обявяване на процедура за избор на изпълнител за изработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Севлиево. В плана ще бъдат формулирани ясни цели, стратегия и визия за развитие, които да определят приоритети за развитие и подобряване качеството на живот до 2020 г. Разбира се това няма как да стане без участието на хората от общината, бизнеса и всички заинтересовани лица.

Върху какво ще акцентирате за успешната реализация на поставените цели?
Всички в Община Севлиево инвестираме много в социалната политика на града, включително в развитието на образованието, културата и спорта. Основното нещо, към което сме се насочили, е създаването на по-добри условия за живот и реализация на младите хора тук. Освен инвестирането и развитието в инфраструктурата на града, в близко бъдеще виждам Севлиево като един напълно развит туристически център. С ценната история на града и региона, множеството музеи, манастири и културни паметници, това е напълно реално.