ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Хлораторна инсталация с хлор-газ от Вентех

Фирма Вентех успешно завърши и пусна в редовна експлоатация поредната, изцяло реконструирана и напълно обновена Хлораторна Станция (ХС) работеща с хлор-газ. Благодарение волята на възложителя (ВиКБлагоевград) бе извършен цялостен архитектурно-строителен ремонт на помещенията, което позволи изграждането на напълно нови технологични инсталации - Инсталация за дозиране на хлор-газ и Инсталация за наблюдение и обезвреждане на аварийно изпуснат хлор-газ. Инсталацията за дозиране на хлор-газ осигурява дезинфекция в две направления, в едно от които съществува възможност за автоматично регулиране на дозата, пропорционално на количеството вода, подлежаща на дезинфекция. Освен това Инсталацията за дозиране на хлор-газ гарантира непрекъсваемост на процеса на хлориране, посредством устройство за автоматично превключване от „празен“ на „пълен“ съд с хлор-газ. Използваните за изграждане на инсталацията хлораторни апарати гарантират минимален риск от обгазяване при скъсване на хлоропроводи, тъй като работят на вакуумен принцип. Инсталацията за наблюдение и обезвреждане на аварийно изпуснат хлор-газ във въздуха, извършва непрекъснато измерване концентрацията на хлор в двете помещения с потенциална опасност от обгазяване. При установяване на хлор във въздуха над предварително зададените гранични стойности, автоматично се задейства вентилационната и обезвреждащата част на инсталацията. Замърсеният с хлор въздух се довежда до скруберна колона, където в условията на противотоково движение хлорът се обезврежда със специален неутрализиращ разтвор. Така изградената Инсталация за наблюдение и обезвреждане на аварийно изпуснат хлор-газ гарантира не само безопасни условия на труд на обслужващия персонал, но и активно спомага за опазване на околната среда с недопускане изтичането на хлор извън сградата на Дезинфекционното отделение на ПСПВ. Вентех доставя специализирани компоненти за изграждане на промишлени инсталации в индустрията - мембранни пневматични помпи, дозиращи помпи, центробежни помпи с магнитен куплунг, ел. магнитни вентили с импулсно действие и др. подобни. Като второ основно направление дейността си, Вентех предлага на своите потенциални клиенти частичен или пълен инженеринг в областта на дозиране на течни и/или газообразни дезинфектанти за обработка на води за питейни нужди.

С нововъведената в експлоатация Хлораторна Станция, ВЕНТЕХ продължава традицията успешно да възстановява инсталации от ключово значение за правилната и безаварийна работа на важни обекти от водната инфраструктура на страната ни.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама