ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Съвременните технологии, с които работим щадят околната среда

Разговор с г-н Росен Колелиев, Управител на Пътища и мостове

Съвременните технологии, с които работим щадят околната среда

Г-н Колелиев, бихте ли представили направленията, в които е специализирана фирма Пътища и мостове?
Фирма Пътища и мостове е специализирана в строителство, реконструкция, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, проектна, инженерингова и търговска дейност; производство на инертни материали и изделия от тях; проектиране и извършване на взривни работи, стопанисване, обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника и извършване на услуги; превоз на товари.

Разполагате със собствена производствена база. Разкажете за произвежданите от Вас продукти.
Произвеждат се асфалтови смеси с различно предназначение в пътната конструкция (за основа, свързващ и износващ пласт). Разработени са рецептурни състави за асфалтови смеси с полимерно модифициран битум, асфалтова смес с рециклирани материали и студена асфалтова смес. Пътища и мостове е една от първите български компании, която започна влагането на геосинтетика в асфалтовите пластове (натоварени участъци на булеварди, кръстовища и автобусни спирки в гр. Варна), изпълни тънкослойно покритие за износващ пласт SMA 0/8S на път III 208 Провадия-Айтос, произведе и приложи модифициране на асфалтобетоновата смес (бул. Мария Луиза, Варна), произведе и приложи полимермодифицирана асфалтова смес на (бул. Девня, Варна). Производството се осъществява с най-съвременен асфалтосмесител BENNIGHOVEN ECO 3000 с производителност 240 т/ч., в който са внедрени иновативни решения, позволяващи производство на продукти, които не са произвеждани на Българския пазар.

За производството на бетонови смеси се използват 5 стационарни и мобилен бетонов център с обща производителност 200 м3/ч. Произвеждат се смеси за всички класове бетони. Пътища и мостове притежава две стационарни автоматизирани трошачно-пресевни инсталации, разположени на собствени кариери с общ капацитет 380 тона на час. Произвеждат се материали за основи на пътища, фракции за бетонни и асфалтобетонови смеси за всички пластове на настилките, включително покриващи изискването за коефициент на ускорено полиране. Пътища и мостове притежава мобилна трошачна и пресевни инсталации с капацитет от 120 т/ч за фракции до 250 т/ч материали за основи на пътища, позволяващи по-добро планиране и оперативност при производството на произвежданите материали.

В края на 2012 г. е въведена в експлоатация нова модерна трошачно-пресевна инсталация на фирма Sandvik с производителност 250т/час, отговаряща на най-съвременните изисквания за производство на каменни материали и опазване на околната среда. Инсталацията разполага с двойна система за пречистване на материала за претрошаване и специална система за намаляване финия материал във фракциите, което гарантира високо качество на произвежданата продукция. Системата за събиране на филера, възможността за товаренето му на циментовози, дава възможност за последващото му влагане в производство на строителни, бетонови и асфалтови смеси.

Пътища и мостове е утвърден производител на вибропресовани бетонови изделия. Предлага се богата номенклатура от изделия за изграждане на канализации, за отводняване, оформяне на площи, алеи и пътища. В процес на въвеждане в експлоатация е най-модерната в България автоматизирана линия за производство на вибропресовани бетонови изделия на немската фирма HESS с капацитет до 2400m2 настилки за 8 часа. Със системата за повърхностна обработка и Colormix, се постига различен визуален ефект на изделията, с което се излиза от традиционния изглед на тротоарните настилки, използвани в страната.

Друго направление е производството на битумни продукти.

Разработени са Полимерно модифицирани битуми съвместно с американската фирма DUPONT с използването на RET и SBS полимери, които се отличават с висока стабилност, без сегрегация, с лесна поддръжка без необходимост от постоянно разбъркване, както Хидроизолационен битум – за защита на бетонни повърхности на фундаменти, мостови съоръжения, водостоци в строителството, и антикорозионна защита, Материали за уплътняване на фуги в площи, изложени на въздействието на горива, с високи изисквания за еластично възстановяване и температура на омекване (бензиностанции, летища) и асфалтови и бетонови настилки.

Произвежданите битумни емулсии (катионни, анионни, модифицирани за повърхностни обработки, за хидроизолация) се отличават с високи характеристики на сцепление с каменни материали и стабилност, което е особено важно, когато се използват за свързващо вещество в пътните покрития.

На какви съвременни технологии, с акцент към опазване на околната среда, разчитате в работата си?
В работата на фирмата все по-голям акцент се поставя в използването на рециклирани материали, както и използване на технологии за строителството, щадящи околната среда.

Всички продукти, произвеждани в Пътища и мостове, са разработени от специалисти във фирмата, като за внедряването и производството им се използват съвременни технологии, довеждащи до намаляване на разходите и опазване на околната среда.

При производството на асфалтови смеси са разработени рецептурни състави с използването на рециклиран материал, който е отпаден продукт при ремонта на пътното покритие. Ефектът е използване на по-малко нови материали и съответно не използване на енергия за производството им.

За първи път в България Пътища и мостове внедри в производството нискотемпературни асфалтови смеси с използването на разпенен битум. Ефектът е по-малки разходи за производство, намаляване на емисиите в атмосферата, както и работа на екипите по полагане на смесите при по ниски температури.

Разработени бяха бетонови смеси на самоуплътняващ се бетон с използването на прах филтърните инсталации на асфалтосмесителите, който е отпаден продукт.

Внедрени са технологии за стабилизация и студено рециклиране на почви и повърхностна обработка на пътища.

При стабилизацията и студеното рециклиране се използва съществуващата почва за строителство, като по този начин се избягва премахването на негодни за строителство почви и заменянето им с годни такива, както се намаля влагането на нови материали. Повърхностната обработка е изпълнение на тънкослойно покритие с използване на студени материали, което от своя страна е щадяща природата технология.

Разкажете за някои от последните проекти, в които сте участвали.
През 2013 г. завършихме строителството на следните по-значими обекти:
Участък 1 и участък 4 на Лот № 12 от проект “България - Транзитни пътища V”, предвиждащ рехабилитация на следните пътни участъци: Път І-4 „Велико Търново – п.к.Лясковец” Участък №1 от км 134+000 до км 137+967,44; Път І-4 „Търговище – Белокопитово” Участък №4 от км 231+968,78 до км 238+238,53; по договор TRP5/12, сключен по формата на ФИДИК (Международен съюз на инженерите консултанти) издание 2006 г.

Завърши строителството на обекти: “Рехабилитация на път ІІІ-2008 “Девня кв.Повеляново-Езерово-Варна”, от км 16+900 до км 23+199,50”; Ремонт на дилатационни фуги на големи съоръжения по път І-5 Полски Тръмбеш – Велико Търново на км 67+072, км 70+521, км 70+726, км 103+446, км 104+908 и път ІІ-55 Дебелец – Гурково при км 5+753, км 7+007, км 7+577”; "Лот 52: „Рехабилитация на път II-27 „Граница с ОПУ Варна /Червенци/ - Владимирово” от км 42+431 до км 49+419 и път III-2077 „Честименско – Каблешково – Межден” от км 0+000 до км 11+000” – финансиран по програма „Регионално развитие 2007-2013Г.”;

„Изпълнение на строително монтажни работи във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. за проект “Защита на морския бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205”.

Какво бихте споделили по отношение на бъдещи насоки за развитието Ви?
На първо място - разширяване на пазарните позиции в страната, чрез повишаване на качеството и снижаване на себестойността на произведените материали и строителна продукция. На второ място – търсене на възможност за работа извън страната. На трето място – приложение на най-новите и модерни технологии в работата на фирмата и създаване на собствени материали и технологии.