ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина VIII, брой 6, 2014

Технологиите за третиране на опасни отпадъци са ни приоритет

Разговор с г-жа Ралица Ангелова, Зам.-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг

Технологиите за третиране на опасни отпадъци са ни приоритет

Г-жо Ангелова, бихте ли представили дейността на БалБок Инженеринг?
БалБок Инженеринг е българска компания, която от създаването си работи в областта на управление и развитие на технологии за третиране на радиоактивни и опасни отпадъци. Дейността на компанията включва както самите дейности по третиране на отпадъци, така и научни изследвания, разработване на планове и програми, на нормативни актове, издателска и консултантска дейност. БалБок притежава и е оператор на две площадки за третиране на отпадъци и заедно с мрежата си от европейски партньори гарантира спазване на съвременните принципи за защита на околната среда. Предлагаме на производствените предприятия, на търговските фирми, на общинските и областните администрации услуги по събиране, транспортиране и последващо третиране на образуваните от тяхната дейност опасни отпадъци, унищожаване на бракувани партиди и неизползвани материали и решаване на дълго стояли проблеми, като например залежали и негодни пестициди. Услугите си извършваме в цялата страна, с наши товарни превозни средства. Имаме и специализиран екип, който извършва подготовка на отпадъците за транспортиране на място. Важно място в нашата дейност заема консултантската ни работа - разработването на планове и програми, различни видове проучвания, в които прилагаме значителния практически и научен опит, с който разполагаме.

Разкажете за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
На територията на столицата от 2012 г. работи Система за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата, която е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг. Към Системата има център за приемане на обаждания от гражданите, който предоставя информация за идентифициране на опасните отпадъци в бита, за местата на разполагане на мобилните събирателни пунктове и приема заявки за събиране на опасните битови отпадъци от домовете. Опасните отпадъци се приемат безплатно за гражданите, а обаждането е на цената на един градски разговор. При приемането на отпадъците са осигурени опаковки за безопасно транспортиране. Регулярно се изпраща информация до медиите, която е достъпна и на интернет страниците на БалБок, Столична община и районните администрации. Интересът от страна на гражданите е постоянен, като обажданията към кол-центъра и предаванията на опасни отпадъци се увеличават всеки месец. Общото събрано количество скоро ще достигне 5 тона. През тази година направихме и две пилотни кампании – в Пловдив и Шумен. В Пловдив предстои и есенна кампания – на 23, 24 и 25 октомври.

В групата на опасните отпадъци, образувани в бита, които се събират по тази Система, попадат лаково-бояджийски материали, живак и живаксъдържащи прибори – термометри и др., препарати от битовата и строителната химия, както и пестициди, отрови и други препарати за борба с вредители, киселини, основи, фотографски материали и – старите лекарства. Опаковките им също.

Бихте ли споделили какво Ви предстои в близък план?
В най-близък план, в областта на управление на отпадъците, предстои влизане в сила от 01 януари 2015 г. на пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC). Тъй като всяко нарушение на забраната подлежи на санкция в съответствие с изискването на чл.34 и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух, ние вече сме насочили усилия към осигуряване на удобна за нашите клиенти услуга по приемане и унищожаване на тези забранени вещества, сред които е и много популярният хладилен агент R22. Тази услуга вече е на разположение на фирмите, поддържащи хладилни и климатични инсталации, и на предприятията, които експлоатират такива системи.