ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

Всяка година проектираме и внедряваме нови продукти

Разговор с г-н Румен Воденичаров, Управител на фирма Соникс

Всяка година проектираме и внедряваме нови продукти

Г-н Воденичаров, представете на читателите на Списание ИНФРАБИЛД фирма Соникс, дейността и услугите, които предлагате.
Фирма Соникс е създадена през 1992 г. Основен предмет на дейност е производство и монтаж на ултразвукови разходомери, ултразвукови нивомери, сензори, контролери и системи за автоматизация. До настоящия момент на територията на страната сме единствени производители на ултразвукови уреди за измерване. Уредите са вписани в регистъра на одобрени средства за измерване в страната. Дейността на фирмата ни е сертифицирана по международната системата по качество ISO 9001:2008. Нашите клиенти ни избират, заради предлаганото високо качество, кратките срокове за доставка и монтаж, и поради факта, че като производители можем да осигурим професионализъм във всички предлагани дейности. Трябва да спомена, че една част от уредите ни се изнасят и на международния пазар.

На какви съвременни технологии се базират предлаганите от Вас системи и оборудване? Разкажете за приложението на продуктите Ви.
Уредите ни са изградени на съвременна елементна база и технологии. Ултразвуковите разходомери тип FS се използват главно във водоснабдителните предприятия за измерване на транспортирани/доставени водни количества, баланс и контрол на загуби. Ултразвуковите нивомери монтираме на водоеми за измерване на ниво и обем на резервирани водни количества. Ултразвуковите разходомери за открити канали тип LS се използват в пречиствателните станции за отпадни води за измерване на заустваните водни количества. Ултразвуковите нивосигнализатори LSW осигуряват сигнализация на критични (аварийни) нива във водоемите. Контролерът тип GT е с вграден GSM и се използва в системите за пренос на информация от измерителните уреди до диспечерски пункт. Използването на глобалната мрежа за пренос на данни позволява обслужване на отдалечени обекти и лесно изграждане на системи за мониторинг на големи разстояния без необходимостта от допълнителни ретранслации. В системите за мониторинг на водите използваме и PLC контролери за локално управление, като по този начин се осигурява независимост на управление на технологичните процеси от сривове в комуникациите между обектите.

Бихте ли споделили за някои проекти, където сте участвали? Какви системни решения са внедрени?
През последните години реализирахме проекти, свързани с измерване на водните количества като монтирахме ултразвукови, магнитно индукционни разходомери и ултразвукови нивомери на водоемите на ВиК дружествата в Търговище, Омуртаг Севлиево, Силистра, Кърджали, Ямбол, Варна, Бургас, Пловдив, ТЕЦ Контрол Глобул 3 и др. Успоредно с това на по-голяма част от обектите изградихме системи за мониторинг и дистанционен контрол по GPRS. Така се централизира информацията от измерванията за нуждите на анализ и локализация на загубите на питейна вода.

През настоящата година участваме в проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи на гр. Търговище" – изграждане на разходомерни позиции и система за мониторинг и управление. Участваме и в няколко обществени поръчки за доставка на разходомери.

Мисълта „Науката започва с измерването“ се потвърждава и в нашата сфера на дейност. Наука е да се управляват разумно водните запаси, но това може да стане реалност едва след като са известни къде и колко са истинските загуби.

Какви очаквания или планове имате относно развитието на фирмата, предвид състоянието на сектора?
Срещаме трудности от всякакво естество, но устояваме успешно на предизвикателствата.

Увеличаваме ефективността на производствения процес. Всяка година проектираме и внедряваме нови продукти. Все по-голямо внимание обръщаме на такива, които могат да се предлагат на международния пазар. Това се налага поради силната стагнация на потреблението на вътрешния пазар, което ограничава средствата, които искаме да инвестираме в развитието си.