ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина IX, брой 3, 2015

На финала е проектът за Водния цикъл на Габрово

Разговор с инж. Владимир Василев, Управител на ВиК - Габрово

На финала е проектът за Водния цикъл на Габрово

Инж. Василев, бихте ли представили текущите проекти, по които работи дружеството?
ВиК - Габрово е асоцииран партньор на Община Габрово в реализацията на най-мащабната инвестиция, правена във водопроводната система на Габрово - реализирането на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. Проектът, на стойност 123,5 млн. лева, се финансира от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”. След тригодишна работа вече сме на финала. Подменени са 100 км водопровод и канализация, в това число голяма част от най-мащабните проводи, изградени са нови 18,5 км канали, почти приключват реконструкциите на двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, ремонтирани са 4 помпени станции и е изградена една нова. Пак по ОП „Околна среда” е изградена, и предстои откриването й, нова пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Трявна. Работата по Водния цикъл беше предизвикателство за екипа на ВиК дружеството. Мобилизирахме всичките си ресурси, положихме необходимите усилия, за да съдействаме за това този проект да се случи без излишни сътресения за габровци. Необходимо бе да изградим отношения на доверие с екипите на фирмите-изпълнителки, да ги напътстваме, да им помагаме, когато трябва, понякога и да поемаме отговорности в кризисни моменти. Аз и моите колеги се водехме от максимата, че най-добрите резултати в работата се постигат тогава, когато изпълнителите й са добри партньори.

Пред какви предизвикателства сте изправени в работата си, с оглед на състоянието на ВиК сектора? Кои са приоритетите Ви?
Спецификата на пазарните условия и естественият монопол при осъществяване на дейностите налагат ВиК - Габрово да се стреми към по-високо ниво на услугите, съобразно европейските стандарти за доставка, отвеждане и пречистване на водите. Основните цели за постигане са модернизирането на инфраструктурата, подобряване качеството на ВиК–услугите, подобряване ефективността на управлението. Стратегията на развитие на ВиК - Габрово е насочена към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните ВиК – услуги. Това ще стане чрез постоянно увеличаване на ефективността от дейността и използването на ресурсите и засилена реализация на проекти за рехабилитация и модернизация на съществуващата ВиК инфраструктура, както и въвеждане в експлоатация на нова такава, като се търси финансиране основно от външни източници по линия на европейските фондове.

Осигуряване на качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация на нашите потребители на социално поносима цена, при ефективно управление и поведение на дружеството - такава е мисията на ВиК - Габрово, посочена в Бизнес плана. Цялостната ни дейност е подчинена на стратегическата цел да предоставяме качествено и непрекъснато водоснабдяване на населението и отвеждане и пречистване на отпадъчните води на 80% от жителите на региона, обслужван от дружеството.

Какви проекти са залегнали в инвестиционната програма на дружеството за тази година?
Усилията в инвестиционната ни политика са насочени към подмяна на остарели и компрометирани водопроводи на улици, необхванати от Водния проект на Габрово, както и в села на общината, и на често авариращи водопроводи в общините Дряново и Трявна. Тези инвестиции финансираме със собствени средства. Разработили сме проект за водоснабдяване от Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово на 12 габровски села, които сега се захранват от ВиК Бяла, гр. Севлиево и при засушаването през летните месеци остават на сериозен воден режим. Проектът обхваща водопроводна мрежа с дължина близо 14 км и е на стойност 2 млн. лева. Това е първият етап на разширението на водоснабдителната мрежа, за който вече имаме разрешение за строеж. Следващият етап е свързан с водоснабдяването на още две села. През този програмен период имаме очаквания за европейски средства за инвестиции в подобряване на ВиК инфраструктурата на обособената територия на дружеството.