ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина X, брой 5, 2016

Безопасност при работа със строителна и пътностроителна техника

Безопасност при работа със строителна и пътностроителна техника

Редица дейности в строителството биха били немислими без използването на мощна механизация. На какви условия трябва да отговаря строителната техника, кой може да я управлява и има ли общи правила, за да бъде работата безопасна?
Легалните дефиниции на ЗДП сочат, че самоходните машини се приравняват към пътните превозни средства, когато се придвижват по пътищата. Самоходна машина е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Точно такива са строителните машини, няма да се спираме на другите видове.


В преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ) е дадено определение за „машини за земни работи” – самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали. Това обхваща почти цялата гама машини, използвани в строителството. Ще се опитаме да изброим някои от по-важните – багери, грейдери, булдозери, асфалторазстилачи, шлифовъчно-резачни уреди/шилдове, вибрационни валяци, фадроми и др., а към тях трябва да прибавим и други специализирани машини, които представляват транспортни средства в строителството - автобетоновози, автосамосвали, автокранове и т.н.

Регистрация и безопасност
По ЗРКЗГТ се регистрират машините, работещи в земеделието, горите и използваните за земни работи. Всички машини за земни работи подлежат на задължителна регистрация в Контролно-техническата инспекция (КТИ) към Министерство на земеделието и храните. В тази категория влизат колесни, верижни и крачещи машини: багери, челни товарачи, багер-товарачи, булдозери, грейдери, валяци, асфалтополагачи, сонди и т.н. Регистрацията е административно разрешение за пускане на техниката в употреба. Всяка машина трябва да е минала технически преглед, а това е важно условие за безаварийна работа.

За движение по пътищата се допускат само колесните машини, а по пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на верижни машини. Когато се налага преместване на верижен багер, обикновено той се товари на камион с полуремарке. Може би тук възниква въпросът защо е необходима регистрация. Отговорът е лесен – регистрацията е достатъчна за доказване собствеността на машината при проверка на пътя от оторизираните органи. Освен това за извършване на строителни дейности се изисква доказано изправна техника. Няма как да се направи годишен технически преглед, ако машината не е регистрирана. И още един довод - при настъпване на застрахователно събитие застрахователите проверяват и регистрацията на машината, преди да платят дължимото обезщетение.

Едно основно изискване за безопасност е, че при придвижване на самоходна машина по пътищата, съгласно чл.156 от ЗДвП, водачът трябва да притежава свидетелство за правоспособност за работа с тази машина и свидетелство за управление на моторно превозно средство от която и да е от категориите по чл.150а. Съгласно параграф 6, т.25 от ДР на ЗДвП водач е лице, което управлява пътно превозно средство. Водачите на транспортните средства трябва да притежават изискваната от закона правоспособност за управление на МПС и да имат необходимата квалификация за работа. Те трябва задължително да са обучени за управление на МПС по стръмни наклони и за превоз на извънгабаритни товари.

Как стои въпросът с придвижването и контролирането на строителната техника на територията на строителния обект?

Специфични рискове
При работа с тежка строителна механизация на обекта съществуват много особености и специфични рискове. Те се изследват, идентифицират и описват при изготвяне на план по безопасност и здраве, набелязват се мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, прави се списък с машините, подлежащи на контрол, и се определят отговорниците за контрол и координиране при обучение, работа и евакуация. Много важно е да се определят и обозначат транспортните пътища и зони, да се поставят ограждения и светлинна сигнализация. Всяка строителна машина трябва да има определена опасна зона на работа, с ограничаване на достъпа на външни лица в тази зона.

Много повишен специфичен риск за работещите съществува при изпълнение на изкопни работи, когато е възможно срутване на земни маси в изкопа, върху хората, или сриване на откос, ако близо до него преминава тежка машина. Самите строителни машини, с които се извършват земни работи, трябва да се допускат до работа само на терени с наклон, който не е по-голям от максимално допустимия по инструкцията за експлоатация на съответната машина.

Особеностите на пътните, железопътните и тунелните работи също са свързани с повишен риск за работещите, поради голямата вероятност от настъпване на нещастен случай поради недоглеждане и незабелязване на лица в обсега на механизацията. Това е и една от причините за задължителното използване на работно облекло със светоотразяващи елементи и сигнални жилетки. При тези дейности съществуват рискове от удар от машина, пътно транспортно произшествие, премазване, затрупване от земни маси, падане от височина, удар от пренасян товар. Вентилирането на работния участък при нужда е важен елемент за безопасността на работниците.

В случаите, когато се налагат строителни работи в близост до електропроводи, машините и транспортните средства се допускат до работа при изрично спазване отстоянията, които зависят от напрежението на електропровода и отговарят на изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Преминаване на машини с извънгабаритни товари под електропроводи без изключване на напрежението се извършва също при спазване на лимитирани разстояния между най-високата точка на машината или товара и най-ниската точка на електропровода. Един лесен вариант за маркиране на допустимата габаритна височина на машина, която може да премине, е окачването на свободно висяща дъска от ограничители на височината, поставени на стойки. Забранява се работата на багери, стрелови кранове, автотоваръчни и други машини и съоръжения непосредствено под проводниците, като на съответните места се поставят предупредителни табели и надписи. Само в изключителни случаи работата на изброените машини и съоръжения в близост до електропроводните линии се допуска, но при точно определени условия.

Основни мерки за безопасност
Всички налични на обекта строителни машини трябва да са картотекирани и да притежават пълна документация с отчети и записи на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти. Тази техника подлежи на постоянен контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да рефлектират върху безопасността или здравето на работещите. Не се разрешава работа с неизправни или необезопасени строителни машини. Качването и слизането от машините по време на работа е забранено. Не се допускат външни хора в района на действие на стрелата, кофата или лопатата. Управлението на строителните машини и специализираните транспортни средства се поверява на обучени правоспособни оператори, снабдени с подходящи лични предпазни средства. Именно те са и лицата, които най-добре могат да следят състоянието на машините, и при установена неизправност да прекратят работата.

Незаменими помощници при извършване на тежка работа, строителните машини могат да бъдат и опасни, ако не се спазват някои твърдо установени правила. Отново отбелязваме необходимостта от изработване на План за безопасност и здраве за конкретния обект.

Преди започване на СМР всички работници, водачи на транспортни средства, оператори на строително-монтажни машини и техника трябва да преминат през задължителен инструктаж по БХТПО. Движението на строителните машини се регулира с необходимите за целта пътни знаци, като скоростта на движение на машините на строителната площадка се ограничава до 20km/h. Много от злополуките се случват при движение на заден ход, когато водачът няма добра видимост. Ако не е възможно осигуряването на допълнителен наблюдател, водачът трябва всеки път да оглежда добре мястото на маневрата, да е сигурен, че отзад няма никой, а преди самото започване на маневрата да подаде звуков сигнал.

Не се позволява извършването на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,50m, от подземни инсталации и съоръжения, които задължително се означават преди започването на изкопните работи. Това не изключва непрестанното наблюдение на работния участък, тъй като често подземният кадастър не показва всички съществуващи подземни линии. Разполагането на изкопаната пръст, строителни материали, изделия и други подобни, както и движението на строителни машини, да става извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, и на не по-малко от 1,00m от горния ръб, при налични изчисления. Не се допуска разстоянието между колело на автокран или на самоходно и несамоходно шаси, или от верига на багер, до горния ръб на земния откос на изкопа да бъде по-малко от определеното в нормите. При дълбочина на изкопа над 6,00m или при невъзможност да се спазят минималните нормативни разстояния, изкопът трябва да се укрепи или да се копае на отстъпи, с обезопасителни берми.

При работа с багер също има някои специфични изисквания - не се допуска чистенето на кофата да става във вдигнато положение, и за престой, или за преглед и ремонт на намиращите се върху стрелата механизми кофата трябва да се свали на земята; не се допуска зимно време двигателят да се подгрява с открит огън, без предварителни противопожарни мерки; не се допуска внезапно даване на контра или въртенето на багера с вериги и др.

Самоходните кранове изискват специално внимание. Ако се използва на терен с неуплътнена почва или с наклонена повърхност, такъв кран може лесно да се преобърне. Именно с цел избягване на преобръщането на автокрана, при работа допълнителните опори трябва да са поставени в работен режим. Операторите трябва много добре да осъзнават какви опасности крие отказът от използване на допълнителните опори при работа на крана. Стрелата на крана трябва да е на достатъчно безопасно разстояние от преминаващите транспортни средства и сгради, както и от електропреносни мрежи. Не се допуска вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на елементи при неблагоприятни климатични условия и силен вятър, теглене странично на елементи, престой на хора под повдигнати за монтиране елементи. Стоманените въжета, макарите и блокировките на спирачките подлежат на системна проверка, регулиране и подмяна. Работниците трябва да са обучени така, че убедено и съзнателно да не изключват индикаторите за пределна товароподемност, както и автоматичните блокировки и изключватели, задействащи се при претоварване.

Последна дума на техниката
Вече има на пазара строителни машини, работата с които е истинско удоволствие.

Няколко примера:
Колесният багер е самоходна колесна машина за земна работа, имаща оборудване и конструирана да извършва изкопни работи, товарене, транспортиране, разстилане или каналокопаене на земни, скални и други почви, т.е е предназначена за извършване на специфични дейности. Широкото му използване е подтикнало водещите производители на тази техника да създадат безопасни и прецизни модели, с възможност за висока скорост на придвижване, с уникална хибридна система, осигуряваща отлична производителност, с надеждност и удобства за оператора, в съчетание със здрава и стабилна конструкция. Високата товароподемност и стабилност са допълнително осигурени от оборудване с предпазни клапани на стрелата и аларма за претоварване. Специалната хидравлична система, съчетана с мощността за вдигане, осигуряват забележителна сигурност и прецизност при вдигане. А на комфорта, създаден за оператора, може само да се завижда – кабината, обезшумена и антивибрационна, е издадена напред за по-добра видимост, седалката е проектирана специално за позата на оператора при работа с колесната машина, и дори лостовете за управление са ергономични.

Верижният багер със супер дълга стрела е подходящ за изключително дълбоки изкопи. Стрелата на багера достига максимална дълбочина на копаене почти 12,00m. Идеален е за строителни приложения. Този багер комбинира точност, скорост и оптимална производителност чрез надеждната си конструкция. За по-голяма сигурност багерът е снабден с допълнителна противотежест, но въпреки това машината може лесно да се разглобява и транспортира. Освен това багерът със супер дълга стрела е оборудван с модерна система за мониторинг, което повишава ефективността на работа на оператора и помага да се минимизират разходите за гориво.

Челните товарачи, вече с товароподемност от 7,4 до 122t, са перфектната комбинация от мощност, надеждност, икономичност и комфорт за оператора, с възможност за прецизна работа с тежки прикачни съоръжения. Тези машини са изключително здрави и ефективни и, благодарение на огромния избор на прикачно оборудване, те могат да изпълнят всяка задача. Машините от последните серии са оборудвани с уникална система за мониторинг. Високотехнологичният икономичен двигател е с много висок въртящ момент, с подобрена работа при ниски обороти и нисък разход на гориво. Кабината за оператора е най-удобната и просторна кабина за машини в този клас, и според работещи, които са я използвали, предлага комфорт и удобство, съизмерими с тези на съвременен автомобил.

Булдозерът е мощен трактор с гъсенична верига, оборудван с гребло в предната си част. Най-новите модели са със скосена предна част, така че предлагат прекрасна видимост от кабината и към работното оборудване, и към работната площадка. С работно тегло от 8 до 108t, мощен двигател и уникална конструкция на ходовата част, новите модели булдозери се представят отлично през целия работен цикъл. Голям двоен въздушен филтър осигурява максимална защита на двигателя от запрашаване. Горивото преминава през предварителен филтър с воден сепаратор и специален краен филтър, а това удължава експлоатационния живот на двигателя и занижава разходите за поддръжка. Радиаторът е на ново място – в задната част на машината, вентилаторът е хидравлично задвижван, с подбрани ниски обороти, и тези фактори допринасят за намаляване на нивата на работния шум и разхода на гориво. За оператора също е създадена удобна работна среда.

Човекът е незаменим
И най-съвършената строителна машина е помощник, помощно средство в ръцете на достатъчно обучени правоспособни оператори. Колкото операторът е по-добър, толкова помощникът е по-услужлив. Добрият оператор трябва да притежава много умения – да има основни познания по механика, добро зрение и слух, отлична концентрация и добри практически умения. Нещо повече – той трябва да има дисциплината за стриктно спазване на инструкциите за работа с техниката и на нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран. Негова е отговорността да използва коректно машините и съоръженията. Да, съвременните модели челни товарачи с маса над 700kg са оборудвани с кабина, осигурена срещу падащи отгоре предмети и срещу странично преобръщане на машината; компактните багери с маса от 1000 до 6000kg и странично въртяща се стрела разполагат със система срещу преобръщане напред – но операторът е факторът, който преценява кога и как да използва дадена машина и докъде да разчита на заводските решения за осигуряване на безопасност. Пак операторът има задължението да не забравя или да не игнорира средствата за индивидуална и колективна защита. Той уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве. Задължителното обучение, което дава познания върху правилата за здраве и безопасност на работното място, трябва да бъде прието и осмислено по начин, който да гарантира стриктното спазване на тези правила. С общи усилия трябва да се реализират всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората.