ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 4, 2017

SGS получи акредитация съгласно регламент (ЕС) 2015/757 (EU MRV)

SGS получи акредитация, съгласно ISO 14065:2013 от UKAS (United Kingdom Accreditation Services), да предоставя верификационни услуги съгласно Регламент (ЕС) 2015/757, касаещ мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (EU MRV).

Получената акредитация оправомощава SGS да верифицира плановете за мониторинг и емисиите на въглероден диоксид на морския транспорт в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/757 (EU MRV). Корабособствениците и операторите на корабите са задължени да извършват мониторинг и да докладват своите емисии на CO2 на годишна база. Плановете за мониторинг, както и годишните доклади за емисии на парникови газове, следва да бъдат верифицирани от независим, акредитиран верификационен орган.

Акредитацията на SGS покрива както оценка на съответствието и верификация на плановете за мониторинг, така и годишната верификация на докладите за емисии на парникови газове.

Първата стъпка към постигането на съответствие с Европейското законодателство изисква от корабособствениците и операторите на плавателни средства да подготвят план за мониторинг за всеки от своите кораби, попадащ в обхвата на EU MRV.

Плановете за мониторинг трябва да бъдат представени на акредитиран верификационен орган за оценка на съответствието до 31.08.2017 г. Верификационният орган следва да извърши оценката на плановете за мониторинг и да издаде документ за съответствие до 31.12.2017 г.

Първият отчетен период за морския транспорт започва на 1.01.2018 г. и завършва на 31.12.2018 г. През първите 12 месеца корабосоствениците и операторите на кораби следва да събират съответните данни за определяне на въглеродните емисии, като в края на периода следва да изготвят доклад за емисиите за всеки свой плавателен съд.

Докладите за емисиите на СО2 за първия отчетен период (2018г.) следва да бъдат верифицирани от независим акредитиран верификационен орган в срок до 31.04.2019г. и впоследствие всяка следваща календарна година.

SGS притежава дългогодишен опит като акредитиран верификационен орган на доклади за емисии на парникови газове, както съгласно задължителните, така и съгласно доброволните програми.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама