ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 6, 2017

С всеки осъществен проект подобряваме състоянието на инфраструктурата в Община Кнежа

Разговор с Илийчо Лачовски, Кмет на Община Кнежа

С всеки осъществен проект подобряваме състоянието на инфраструктурата в Община Кнежа

Уважаеми г-н Лачовски, кои реализирани проекти промениха облика на града?
Проектите, които са изпълнени до момента и тези, които сега се изпълняват, отговарят на заложените приоритети, цели и мерки в Общинския план за развитие на Община Кнежа. Усилията ни са съсредоточени върху подобряване на общинската, социалната и здравната инфраструктура в общината, общинските пътища и уличната мрежа и енергийната ефективност на сградите като цяло. Преди много години започва изграждането на газопреносната мрежа в Кнежа и в с. Бреница, благодарение на което са газифицирани почти всички общински сгради, училища, детски градини, болницата. Имаме около 15 производствени сгради снабдени с газ, както и 117 домакинства, а към днешна дата дължината на газопреносната мрежа на територията на общината е 49 338m.

Изпълнени в голяма степен са стратегическите инвестиции в направление околна среда – сектор води и отпадъци. В Кнежа функционира частично обновена ВиК система. Положени са близо 20 км нови мрежи. Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води. Поставено е началото на модерното управление на отпадъците на регионален принцип, с нова чувствителност към проблематиката на разделното събиране.

Разкажете повече за някои текущи инфраструктурни проекти.
Съвсем скоро приключихме изпълнението на проект, финансиран от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По тази програма е саниран блок Победа в центъра на град Кнежа, подменена е дограмата на апартаментите, направена е хидроизолация на покрива, топлоизолация на стени и подпокривно пространство, подменено е стълбищното осветление с енергоефективно такова, на обща стойност 713 059 лв.

С финансови средства в размер на 774 391 лв., осигурени от Норвежката програма към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, се финансира и изпълни проект за изграждане и инсталиране на Възобновяеми енергийни източници в МБАЛ Кнежа. Извършена е подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна и соларна система в сградата на МБАЛ-Кнежа, използваща конвенционални горива и възобновяеми източници.

Като продължение на този проект по същата програма кандидатствахме и получихме още 143 898 лв. за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Общинския комплекс за социални услуги - извършен е монтаж на слънчеви колектори за топла вода, реализирана е икономия на енергия в размер на 28 290kWh, равняващи се на 21,42 тона въглеродни емисии.

Към настоящия момент сме сключили и договор за финансова помощ с Фонд „Социална закрила“ към МТСП в размер на 29 641 лв. за извършване на текущ ремонт в сградата на Общинския социален комплекс, където се приготвя храна за близо 400 социално слаби лица.

В момента тече ремонт на ДГ Огнян Михайлов, където се възпитават около 100 деца. Средствата за ремонта са общо 276 283 лв., от които 100 000 лв. са осигурени от Проект Красива България, а останалите от общината като съфинансиране. Ремонтните дейности се очаква да приключат през м. октомври т.г. На сградата се изпълняват мерки за енергийна ефективност – подмяна на стара дограма с нова PVC, външна топлоизолация на всички стени, изолация на покрив, доставка и монтаж на нова отоплителна инсталация и водогреен котел.

Още миналата година през м. декември подписахме с МРРБ договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП Региони в растеж за финансиране ремонт на ПГЗ Стефан Цанов в гр. Кнежа на стойност 1 300 000 лв. По проекта е предвидено да се изпълнят мерки за енергийна ефективност на училищната сграда, основен ремонт на санитарните помещения, цялостно хидроизолиране на основите на сградата, вътрешен ремонт на помещенията и боядисване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните кабинети. Ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания и ще се извърши вертикална планировка.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ отпусна тази година на Община Кнежа финансови средства за два проекта. Единият е в размер на 10 000 лв. и предвижда обособяване на зона за отдих и спорт, като включва монтиране на 8 уреда за фитнес на открито, пейки, кошчета, засаждане на дървета и храсти. Вторият проект е за изграждане на канализация по ул. Назъм Хикмет в ромския квартал на град Кнежа и е на стойност 406 512 лв.

На какво разчитате за успешния ход на поставените цели?
В началото на изминалата година подготвихме бюджет 2017 със задача да изпълним един цикъл от дейности за изграждане на нова градска визия. Това е свързано с изпълнение на европейски политики за благоустрояване на жизнената среда, изграждане на нова екологична инфраструктура и осигуряване на социална ангажираност на населението. Не на последно място имаме намерение да осигурим добра проектна готовност за новия програмен период 2014 – 2020 чрез изготвяне на предпроектни проучвания, технически анализи и работни проекти за последващо благоустрояване и обновяване на ключови обекти.

Не само за нас, но и за всички общини, европейските проекти са вариант за решаване на основните проблеми на дадена територия. В общинска администрация работи екип от експерти в областта на инвестиционните проекти. Постоянно се търсят начини и средства за осигуряване на финансов ресурс за осъществяване на разработените проекти с европейски средства по различните оперативни и национални програми. Усилията ни са съсредоточени в разработване и изпълнение на проекти, които са от особена важност за населението и решават неотложни, трупани с годините проблеми на хората. Целта ни е с всеки финансиран и осъществен инвестиционен проект да се подобрява състоянието на общинската инфраструктура и качеството на живот на хората.

Споделете за предстоящи ключови проекти или инвестиции?
В момента се проектира изграждане на Център за обществена подкрепа, с капацитет 30 човека – родители и деца, нуждаещи се от социална подкрепа. Смятаме да търсим външно финансиране от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ или от други донорски програми.

Подали сме 3 големи инфраструктурни проекта за финансиране от ПРСР:
За рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършен ремонт на канализационната система на стойност 1 905 000 лв.; За ремонт на ОУ Христо Ботев в с. Бреница на стойност 1 190 000 лв.; За ремонт и мерки за енергийна ефективност на ДГ Звездица в гр. Кнежа на стойност 1 955 000 лв. Очакваме оценяването на проектите да приключи скоро и да получим финансиране.

Скоро предстои да се ремонтира кубето на църковния храм в града. Храмът е основан през 1860г. и има регионално значение за религиозния живот в общината. Проектира се ремонтът на градския площад и парковите алеи в ЦГЧ на Кнежа. Имаме готовност за цялостен ремонт и обновление на градския площад. По отношение на спорта в града, амбицията ни е да направим ремонт на спортната площадка, като се изгради на нея и закрита спортна зала. Разполагаме с изготвен работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Бреница и Лазарово. Чакаме отварянето на подходяща програма или схема за финансиране на проекта. Предстои асфалтиране на улиците в общината, които досега не са имали никаква асфалтова настилка. Средствата за това сме заделили от общинския бюджет.

За втори път кандидатстваме по трансграничната програма с Румъния за реконструкция, обновяване и разширение на зоопарка в Кнежа. Първият път без успех, но тази година през м. май сме подали отново заявка за интерес по същата програма, като сме разделили проекта на 2 части и се надяваме да бъдем одобрени, за да получим така необходимото финансиране, което никак не е малко – около 3 млн. лв. Целта ни е да разширим и реконструираме зоопарка, така че да отговаря на изискванията на нормативната уредба, като в същото време в идейния проект са заложени и дейности за създаване на нови туристически услуги и атракции, както и съвместни трансгранични екотуристически продукти от двете страни на р. Дунав.

Към Националния доверителен екофонд сме подали проектни идеи за два общински обекта - Прилагане на мерки за енергийна ефективност на помощна сграда и Корпус 4 – физкултурен салон към Стара гимназия –училище Кнежица в гр. Кнежа на обща стойност 603 000 лв. Проектът е в процес на оценка.