ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XI, брой 7, 2017

Преодоляваме предизвикателствата и работим качествено

Разговор с Д-р инж. Петко Николов, Изпълнителен директор на Пътстрой-92

Преодоляваме предизвикателствата и работим качествено

Инж. Николов, бихте ли представили компанията?
ПЪТСТРОЙ-92 е сред водещите компании в България в областта на пътното строителство и предлага пълен пакет от услуги – от идейно проектиране и инженеринг през цялостно изпълнение на строителните работи до поддържане на завършения обект. От септември 1997г. 100% от акциите на дружеството са частна собственост, а от август 2008г. Пътстрой-92 става част от Група ГЕОТЕХМИН. Най-важните направления в дейността на ПЪТСТРОЙ - 92 са: строителство и услуги в транспортната инфраструктура - ново строителство, ремонт и поддържане, пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура, аеродромно и жп строителство; изграждане и реконструкция на системи за пречистване на води и отпадъци. Дружеството има капацитет за проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност. Добиваме варовици и произвеждаме строителни материали. В над 20-годишната си история ПЪТСТРОЙ – 92 е изпълнило над 400 проекта. Мисията на фирмата е да изпълнява строителни проекти така, че да гарантира и съответства напълно на изискванията на възложителя и нормативната уредба. Удовлетворен съм, че тази година получих наградата на Intertek България за принос в осигуряване на качеството и съответствието в сектор Строителство.

Разкажете за някои текущи обекти от работата Ви?
От началото на септември 2016г. ПЪТСТРОЙ-92 участва в консорциума, който изгражда Лот 3.3. „Кресна – Сандански“ от км 397+000 до км 420+624. Нашите партньори в консорциума са ГБС Инфраструктурно строителство, Главболгарстрой и Геострой. Този проект трябва да бъде изпълнен на инженеринг в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. Лот 3.3 е с дължина около 23,6км. Предвидено е да бъдат изградени 27 големи съоръжения с обща дължина 2 985m. В обхвата на дейностите влизат земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, изграждане на малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонни подпорни стени с обща дължина 350m, армостени с обща дължина от около 2900m, 4 площадки за отдих, 9 мостови съоръжения с обща дължина от около 980m, 15 селскостопански подлези, надлези и подлези за достъп и 2 пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански.

ПЪТСТРОЙ-92 изпълнява дейности съобразно вътрешното разпределение и отговорности в рамките на Консорциум СТРУМА – ЛОТ 3.3. През юли 2017г. спечелихме обществена поръчка за изкопаване, извозване и депониране на земни маси извън сервитута на АМ „Струма“ за нуждите на пълното спасително археологическо проучване на археологически обект. Той е в участъка от км 419+670 до км 420+384 по трасето на Лот 3.3.

Какви са предизвикателствата в работата по АМ „Струма“?
В рамките на Консорциум СТРУМА – ЛОТ 3.3 ще бъдат изградени два големи моста над р. Струма. Единият е с дължина 300m, другият – 600m. На тези места реката е по-голяма и това ще бъде сериозно предизвикателство. Съвместно с Геострой ще изградим голяма естакада над ж.п. линията при гара Сандански. Друго предизвикателство е изграждането на сложни инженерни съоръжения. Това изисква от нас изготвянето на стриктни графици, логистика в доставките на материали, прецизност в строителния процес и непрекъснато променяща се временна организация на движението. Строително-монтажните работи на отделните участъци представляват комплекс от различни по характер, етапност и сложност производствени процеси и дейности, които изискват перфектна организация и логистика и ефективно използване на ресурси.

По време на работата по трасето строителите разкриха археологически обекти със значителна научна стойност. Спасителните разкопки на най-важните от тях продължават успоредно с работата по магистралния участък и към момента и това изисква особено внимание от нашите екипи.