ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 6, 2018

Участваме в проекта за рехабилитацията на язовир „Студена“

Разговор с инж. Владимир Цветков, Супервайзор, ПЕРИ България

Участваме в проекта за рехабилитацията на язовир „Студена“

Язовир „Студена“ се намира в Западна Витоша, област Перник. През периода 1953-1955 г.е изграден върху част от землището на село Витошко и Крапец с цел регулиране водите на река Струма и нейните притоци. Използва се като сновен източник за промишлено и питейно водоснабдяване на град Перник и региона, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения, поради което е охраняем.

Инж. Цветков, разкажете ни за спецификите на проекта за рехабилитацията на язовир “Студена”.
Схемата на язовир „Студена” включва: бетонна язовирна стена с челен преливник и енергогасител, водовземна кула, напорен тръбопровод, водно-електрическа централа и деривационен канал след ВЕЦ. Обемът му е 25,2 млн. m3. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, както и допълнителни води чрез събирателните канали. Методът на рехабилитация позволява ремонтните дейности да се извършват без спиране на водоподаването и без да се източва водният обект.

Съоръжението се експлоатира вече повече от 60 години, като не са правени ремонти от построяването му. С изпълнението на проекта ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията с около 50 години, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването.

Реконструкцията на язовирната стена стартира през 2017 г. На какъв етап е проектът към момента и какво предстои?
В момента се извършва саниране на преливника на зоната на язовирната стена, което обхваща обрушване на ерозирал бетон в отделни части на съоръжението и бетонооблицоване с минимална дебелина 20 сm и наклон спрямо вертикалата - 27 градуса. Изпълнява се с катереща система за едностранно кофриране при общо 19 такта, като първите 5 са с радиус на кривината 14,50 m, а останалите 14 такта следват наклона на преливника на язовирната стена.

Бихте ли ни запознали с подробностите по проектното решение на ПЕРИ България?
PERI участва с катереща кофражна система SCS 190 монтирана едностранно в комбинация с гъвкавата трегерна кофражна система VARIO GT 24. Ширината на преливника е 25,60 m, а височината – 45 m. Първите тактове стартират от дъното на енергогасителя, като размерите на кофражните елементи са 1,50 m на 3,00 m. Асемблирането на системата се извършва на място, тъй като някои от елементите са едрогабаритни. Технологията предполага монтаж на закладни части за всеки следващ етап, като тяхното залагане трябва да е с висока прецизност.

Мащабът на проекта е забележителен. Как е подсигурена безопасността при работа?
Катерещата система SCS осигурява три независими работни нива, които са изпълнени чрез стандартни платформи. Връзката между нивата се осъществява със стандартни алуминиеви стълби и люкове от системата. Работните площадки се обезопасяват с дървен парапет с височина 1,10 m, а платформитe се обшиват с дървен материал с дебелина 5 cm /талпи/. Това води до високо ниво на безопасност.

Монтажът на системата се извършва с кулокран, като манипулирането е улеснено максимално. Системата позволява триточково регулиране на геометрията на кофражните елементи, което допринася за бързо центриране спрямо проекта.

Вие сте част от сървиз тийма на ПЕРИ България. Каква е ролята на супервайзора в екипа на компанията?
Нашата цел е да е да бъдем близо до клиента при изпълнението на всеки проект, чието решение е дадено от техническия отдел на компанията. Ние следим за ефективното приложение на кофражните материали и скеле, по време на целия процес. Моето работно място е строителната площадка - координирам количеството и вида елементи, които са нужни за изпълнението на обекта, помагам за оптимизирането на материалите и разходите по време на строежа.