ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Зимно поддържане на пътищаЗимно поддържане на пътища

Автомобилният транспорт в България има водеща роля в обслужване на пътническия трафик и превоза на стоки както вътре в населените места, така и между тях и между границит ...

Техника за почистване на градската среда

Използването на различни модели на комунална техника създава възможност успешно да се поддържа чистотата на градските територии. Специализираната техника заменя ръчния чо ...

Биологично пречистване на индустриални отпадни водиБиологично пречистване на индустриални отпадни води

Биологичното пречистване на отпадните индустриални води от органични и неорганични замърсяващи вещества заема централно място в пречиствателната техника. От голямо значен ...