ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Асфалтиране при ниски околни температури с решения от БЕТА ПРОИНВЕСТ

Асфалтиране при ниски околни температури с решения от БЕТА ПРОИНВЕСТ

Проблемите, свързани с полагането и уплътняването на асфалт при ниски околни температури, са добре известни. С понижението на температурите времето за превоз, полагане и уплътняване на асфалтовата смес става критично важно за качеството на крайния продукт. Всяко едно обстоятелство, свързано с изстиване на сместа под допустимата температура преди завършване на уплътняването, води до компрометиране на качеството и съкратен срок до следващ ремонт.

Поради това в Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съществува ограничение за полагане на асфалтови настилки при температури по-ниски от 5оС. Това механично ограничение обаче не отчита редица фактори и може да доведе до неблагоприятни последици. Така например ограничението не взема под внимание вида на използвания битум, дебелината на полаганата настилка, температурата на сместа след асфалтополагача, температурата на основата и силата на вятъра. Поради тази причина една и съща околна температура (примерно 6оС) може да е подходяща за биндер пласт с дебелина 15 cm, но е неподходяща за полагане на износващ пласт с полимер-модифициран битум и дебелина 4 cm.

Резонно възниква въпросът по какъв начин може да се определи разполагаемото време за уплътняване при конкретните условия и по какъв начин да се гарантира пълното уплътняване на асфалтовите пластове.

Фирма БЕТА ПРОИНВЕСТ – един от основните доставчици на добавки за асфалт в страната – препоръчва две стъпки при полагане на асфалт при ниски околни температури. На първо място, чрез използването на безплатен специализиран софтуер PAVECOOL* предварително да се определи разполагаемото време за уплътняване, в зависимост от входните параметри и, в случай че времето е недостатъчно, задължително да се използват нискотемпературни добавки.

PAVECOOL е изключително удобен и лесен за използване софтуер, приложим както за компютри и лаптопи, така и за мобилни устройства работещи с Андроид. Входните параметри, които се въвеждат, включват тип на асфалта (плътна, сплит-мастик и др), дебелина на полаганото покритие, вид на битума, температура на сместа, околна температура, температура на основата, сила на вятъра. Приложението автоматично изчислява разполагаемото време за уплътняване на сместа до изстиване до предварително зададена температура. Полученият резултат се визуализира във вид на графика и се запазва като PDF файл.

В случай че разполагаемото време е недостатъчно за завършване на уплътняването, е необходимо да се използват възможностите на съвременните технологии. БЕТА ПРОИНВЕСТ препоръчва използването на нискотемпературните добавки от типа EVOTHERM, WARM-MIX и LOW-THERM 4G. Те не променят параметрите на битума и асфалтовата смес, като в същото време позволяват уплътняване при около 30 градуса по-ниска температура. Освен това те изпълняват ролята на адхезионна добавка, поради което не оскъпяват значително асфалтовата смес.

Особено наложително е използването на нискотемпературните добавки при износващи пластове с малка дебелина и с полимер-модифицирани битуми, дори при разрешени температури. Показателна е промяната на времевия прозорец, изчислена с PAVECOOL. При околна температура 10оС само задаването на дебелина 40 mm, вместо 80 mm, съкращава времето за уплътняване от 40 на 15 минути. В тази връзка показателен е фактът, че някои рафинерии вече произвеждат полимер-модифициран битум с предварително вложени нискотемпературни добавки.

Механичното прилагане на забраната за асфалтиране при температура под 5оС не гарантира качеството на асфалта при определени условия. Използването на EVOTHERM, WARM MIX и LOW THERM 4G осигурява пълно уплътняване при формално разрешени, но неподходящи за конкретните условия, температури. Освен това те позволяват асфалтиране при температури под 5оС. Това удължава строителния сезон и води до по-пълно натоварване на производствените мощности на строителните фирми. От друга страна, механичното прилагане на ограничението от 5оС, без да се използват възможностите на съвременните технологии, води до ненужно прекъсване изпълнението на проекти, неспазване на срокове от страна на изпълнителите и в крайна сметка до пропуснати възможности за качествено завършване на важни обекти.

*Допълнителна информация относно инсталиране и използване на PAVECOOL е налична от БЕТА ПРОИНВЕСТ.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама