ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XII, брой 7, 2018

Сентра Системс е съвременна, модулно базирана система за контрол и управление на водния цикъл

Разговор с Драгомир Бояджиев, Управител на Сентра

Сентра Системс е съвременна, модулно базирана система за контрол и управление на водния цикъл

Г-н Бояджиев, кои са актуалните проекти, по които работи фирма Сентра в момента?
През последните години изминахме дълъг път, като успяхме да се препозиционираме от чисто консултантски ориентирана фирма, предлагаща стратегическо партньорство и проектен мениджмънт, в иновативна и високотехнологична организация. Съвместната ни работа с големи и международно известни партньори ни позволи да локализираме по-лесно възможностите, които се разкриват пред съвременния бизнес, с все по-отчетливото навлизане на интернет и ИТ технологиите. Осъзнахме конкретните необходимости на различните сектори, в които работим и над които имаме поглед.

С помощта на програмите за европейско финансиране, в средата на 2018 година приключихме успешно първия си проект, свързан с разработката на модулно изградена, интегрирана система за контрол и управление на водния цикъл. Структурирана като клиентски ориентирана SCADA платформа, предлаганата от нас интегрирана система е насочена най-вече към операторите на ВиК мрежи.

За реалното изпълнение на този проект разчитахме основно на собствени усилия, но също така и на ключовата подкрепа и ноу-хау на някои партньори и подизпълнители. Така успешно съумяхме да изградим един комплексен продукт, който спокойно може да заеме своето място редом до големите световни имена в бранша.

Кажете малко повече за конкретните продукти, предлагани от Сентра? Какво представлява Сентра Системс?
Сентра Системс е замислена и изградена като модулно базирана система за контрол и управление на водния цикъл. По своята същност тя представлява облачно базирана услуга тип „Инфраструктура като услуга – IaaS”, интегрираща в себе си хардуерни елементи – крайни устройства – контролери и/или дейталогери и софтуерно решение за цялостно обслужване на мрежата. Предвид спецификата на наблюдаваните обекти и обичайните разположения на елементите от ВиК инфраструктурата, комуникацията в системата е решена посредством изграждане на частна, тунелна VPN мрежа с използване на най-високо съвременно ниво на защита и криптиране.

Реализирането на този проект бе продиктувано от желанието ни да предложим на клиентите си мащабируемо, модулно изградено решение, което да интегрира в себе си широк набор от функционалности. Обикновено предлаганите програмни пакети са насочени към софтуерно управление на отделни части от процеса, но не и към предоставяне на цялостно интегрирано решение. До този момент, независимо от големия брой сходни продукти на пазара, често се наблюдават трудности или ограничения при включването под наблюдение на устройства от различни производители, комплицирана скалируемост и персонализация на продукта, трудна или невъзможна интеграция на различни модули, липса на инструменти – използването на които, освен повишаване на общата функционалност на продукта, често помагат и за по-адекватното воденето на мониторинговия процес.

Как това ще въздейства върху ВиК сектора и какви са икономическите изгоди пред потребителите на услугата?
Сентра Системс позволява адекватно и контролирано осигуряване на чиста вода за клиентите на дадения ВиК оператор, а също така и управление и наблюдение на мрежата в реално време. Икономическото управление на процесите съдейства за повишаване на ефективността в работата на ВиК операторите, чрез точно и непрекъснато отчитане на доставените и употребени количества вода.

Предлаганата от нас услуга позволява значително понижение на инвестиционните и на експлоатационните разходи, тъй като в рамките й е възможно интегриране на съществуващото и вече инсталирано хардуерно оборудване на клиента – контролери и модули от ВиК мрежата. Оптимизирането на разходите за изграждане и поддръжка на информационни системи и център за управление при ВиК оператора също допринасят изключително много за намаляването на разходите.

В допълнение, посредством нашия продукт, ВиК операторите ще могат информирано да изготвят приоритизирани графици за подмяна на тръбопроводите, рехабилитация и поддръжка на ВиК мрежата, управлението й в краткосрочен и дългосрочен план, както и разходно-ефективни дългосрочни капиталови програми. Резултатът би следвало да бъде подобрено управление на активите и капиталово планиране, повишаване на капацитета, надеждността и ефективността на мрежите и устойчивостта на услугите, а не на последно място и повишаване на показателите за екологична и социална отговорност на дружествата.

Как ще се развива този вид услуга в бъдеще и какво е мястото на интернета на нещата в нея?
По своето същество Сентра Системс интегрира в себе си функционалности на интелигентна мрежа от най-ново поколение, базирана на IoT (интернет на нещата) решения. Основните предимства за ВиК оператора и за крайните потребители, при внедряване на подобни решения, са подобрените надеждност, ефективност и устойчивост на всички съществуващи комунални селищни системи. Не на последно място се повишава и общата сигурност в мрежата, поради възможността за предиктивно информиране на заинтересованите страни и превантивно въздействие и контрол над съоръженията.

Налице е бързо нарастващ интерес към инвестиции в IoT мрежи в множество сектори от съвременната икономика. Днес технологичните решения достигат отвъд простото инсталиране на сензорите за контрол. Съвременните платформи се простират до изграждане на автоматика и имплементиране на активни технологии за контрол, пренос, разпределение и автономно управление на сигурността и ефективността на мрежата.

Какви са бъдещите планове за развитие на Сентра и предлаганите от нея услуги?
Желанието ни е да продължим да развиваме и надграждаме услугата. Сентра Системс може да намира своето приложение в дистанционното наблюдение на различни критични обекти и инфраструктури, в ранното предупреждение за аварии и бедствия, в интегрираните градски системи. Услугите, които можем да предлагаме, са много и разнообразни – от наблюдение на пътната, железопътната и водната инфраструктури, до мониторинг и ранно оповестяване на събития, свързани с наблюдението на свлачища; язовири и язовирни стени; речни корита и т.н. Критични процеси от най-висока степен на важност, изискващи все по-отговорно отношение.

Реално, предлаганата от Сентра услуга лесно ще може да бъде адаптирана, надграждана и интегрирана за управление на почти всички процеси, протичащи в съвременния град. От гледна точка на изпълнение, интелигентната мрежа се основава на изграждането на сигурна цифрова инфраструктура, като тези системи са ключови елементи на зараждащата се интелигентна селищна система.

Също така, постоянно следим и възможностите, които IoT продължава да разкрива, и работим в посока на диверсифициране на продуктовия ни портфейл. Предвид особеностите на IoT технологията и възможността за имплементирането й в редица и разнообразни сектори – от контрол на градските процеси, през управление на устройствата и микроклимата в сгради и жилища, до земеделие, животновъдство, производство, пласмент и логистика. Технологията „интернет на нещата“ намира своето приложение в практически всички сфери на съвременните икономика и бит. В този смисъл и иновациите приложими и развиващи технологията намират своето място в различни сектори.

През месец ноември очакваме да стартираме проект за разработка на потребителски насочена IoT платформа, акцентираща към управлението на градски и частни системи и интегрираща в себе си високонадеждна криптирана комуникационна среда на всички нива и разпределени (block-chain) елементи. При изпълнението на този проект ще работим активно и в посока оползотворяване на възможностите, предоставяни от съвременните ниско-мощностни комуникационните мрежи – като LoRa например.

В средата на 2019 година предвиждаме да стартираме и партньорство с един от най-големите световни производители на IoT сензори и датчици за бита и обществената инфраструктура, което ще ни помогне да се позиционираме по-сериозно в сектора на интелигентните домове и градове.