ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 1, 2019

Ще бъде изградена близо 800 км водопроводна мрежа

Ще бъде изградена близо 800 км водопроводна мрежа

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 1.2 млрд.лв. Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите(МОСВ) е 23 април 2019 г. Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. В момента МРРБ изпълнява 2 проекта по ОП „Околна среда 2014-2020“. Първият - „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”, е на стойност близо 58 млн. лв. В рамките на проекта са сключени 23 договора, като част от тях са за разработване на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК системите в 14 административни области (Бургас, Шумен, Сливен, Пловдив, Ямбол, Кърджали, Добрич, Варна, Силистра, Русе, Видин, Враца, Перник и Стара Загора). С РПИП са определени ВиК обектите, които ще се финансират по програмата за постигане на съответствие с директивата за отвеждане на отпадъчни води в 51 агломерации над 10000 е.ж., както и за устойчивост на водоснабдяването в съответните населени места. Вторият проект е „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК” на общата стойност 16 млн.лв. Дейностите по него са свързани с изпълнение на предварителни условия към Споразумението за партньорство с Европейския съюз за периода 2014 -2020, изготвяне на финансова стратегия за отрасъла, развитие на нормативната уредба, изграждане на специализирани информационни системи за ВиК услугите и водностопанската инфраструктура, обучения за ВиК операторите и асоциациите по ВиК и др.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама