ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Проекти за подобряване на енергийната ефективност в община Смолян

Проекти за подобряване на енергийната ефективност в община Смолян

В община Смолян са приключени два проекта за енергийна ефективност на образователна инфраструктура, финансирани по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. С общо 623 417 лева е извършена подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) и инсталиране на соларна система за битово гореща вода в сградата на детска градина „Родопчанче” в кв. Райково и подмяна на горивната база и отоплителна инсталация за използване на биомаса (пелетно гориво) в сградата на ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров”. Съгласно енергийните обследвания на двата обекта на интервенция при подготовка на проектното предложение, очаквани спестявания на енергия - 437,5 МWh/годишно, т.е около 60%.

Чрез втория проект по същата програма в три детски градини - „Синчец“, „Зорница“ и „Веселушко“ са постигнати икономии по отношение на разходите на електрическа и топлинна енергия в сградите, чрез доставка и монтаж на соларни системи за битово гореща вода. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 174 218,41 лева. Очакваното увеличение на спестената енергия в MWh/годишно е 64.994.

С финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд са въведени мерки за енергийна ефективност в детска градина „Славейче“ и детска градина „Детелина“. Общата стойност на проекта е: 350 541 лева. С това почти всички сгради на предучилищното образование в града са с въведени мерки за енергийна ефективност. За тези, които все още не са санирани, Община Смолян е изготвила енергийни обследвания и търси финансиране.

По проект ЕМ 005 „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска администрация – Смолян“, финансиран от Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ е закупен електромобил. Използването на едно изцяло електрическо превозно средство е свързано с нулеви емисии на въглеводород и нулеви емисии на прахови частици. В случая използването на един електромобил ще намали годишните емисии на CO2 с 3292,86 кг. Общата стойност на проект е 44 880 лв. , от които 20 000 от НДЕФ, а останалите от община Смолян.

Изпълнени са международни проекти, като проект MUSTER по програма „Европа за гражданите“ и проект „SMARTIMPACT” програма URBACT III. Чрез тези проекти общината обменя опит с други общини за устойчиво и интелигентно развитие на градовете.

В рамките на Инвестиционната програма на Община Смолян по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Общината изпълнява проект „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ с общ бюджет 6 598 925 лв. По него са обновени дворните пространства и спортните площадки на сградите на VII СОУ „Отец Паисий“; Езиковата гимназия, VI ОУ „Иван Вазов“ и основен ремонт и реконструкция на детска градина „Буратино“. Извършен е цялостен ремонт на Профилираната природо-математическа гимназия „Васил Левски“. Той включва енергийна ефективност и реконструкция на сградата и обновяване на прилежащо дворно пространство. В момента се изгражда в близост до гимназията нов физкултурен салон. Предвидена е и система за видеонаблюдение. Проектът включва също и доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения за модернизиране на образователния процес и приключва през юни 2019 г.

През 2019 г. Община Смолян ще подаде проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура”, включено в инвестиционната програма на Община Смолян по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът ще бъде реализиран чрез комбинирано финансиране - безвъзмездна финансова помощ и кредит чрез финансов инструмент, и ще включва обновяване на сградата и доставка на специализирано оборудване.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на Списание ИНФРАБИЛД

още в рубриката

Новини

реклама