ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Добрите пътища и чистият град създават качествени условия в община Смолян

Разговор с Николай Мелемов, кмет на Община Смолян

Добрите пътища и чистият град създават качествени условия в община Смолян

Уважаеми г-н Мелемов, как се развива общината през последните години? Разкажете за някои реализирани инфраструктурни проекти.
Искам да благодаря на списание ИНФРАБИЛД за възможността да представя реализираните проекти и тези, по които работим. Добрите пътища, чистият град и добрата образователна инфраструктура създават качествен живот на хората и те са сред предпоставките жителите на Смолян да не напускат града, а да си останат в него.

Безспорно най-мащабният проект, който бе завършен в края на 2016 г., е Главна пътна комуникация /ГПК/ – Смолян, който е стартирал през 80-те години на миналия век, но не е реализиран. Това е една инвестиция, която значително подобрява транспортните комуникации в рамките на града и връзките с общинската пътна мрежа, както и подобрява естетическия облик на зоната. Изпълнението на проекта включва: Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл. предпортални пространства, електрозахранване, осветление, вентилация и др.; Етап II Рехабилитация на ГПК в участъка от км 0+910 до км 1+900; Етап III Ново строителство на път II 86 от км 96+560 до км 97+079; Етап IV Ново строителство на ГПК в участъка от км 0+000 до км 0+910 и в участъка от км 1+900 до км 2+284, включително и кръгово кръстовище между път II-86 и ГПК.

Новоизграденият участък с дължина 3,65 км от обходния път на Смолян започва от митницата в кв. „Устово“ и завършва при местността Бункера на кв. „Райково“. Със строителството на пътната отсечка се осигурява връзка на път II-86 Асеновград - Смолян и път III-866 Смолян – Рудозем, като се избягва преминаването през кв. „Устово“ на гр. Смолян. Инвестицията е за близо 28 млн. лв. с ДДС.

Изграждането на обходния път започва в периода 1988-2004 г. и е преустановено поради липсата на средства. В момента в експлоатация е 4,8-километров участък между кварталите Смолян и Райково. През ноември 2016 г. Управителният съвет на АПИ включи изградения сега участък към лот 14 на „Транзитни пътища V“. По проекта е доизграден тунелът в квартал „Устово“ с дължина 421 m, който е с две платна по 3,75 m и два тротоара, както и LED осветление. Рехабилитирани са 990 m от съществуващия път. Построени са 5 моста - над реките Бяла и Черна. Чрез три кръгови кръстовища се осигурява безопасната връзка с основни пътни артерии в областния град. Едното кръстовище е при пътен възел „Юг“, второто е при пресичането с път III-868 Смолян - Рудозем, а с третото кръстовище се осигурява връзката на обходния път на Смолян с ул. „Тракия“ в квартал „Райково“. По проекта са изградени още подпорни, укрепителни и облицовъчни стени. Новият участък от обходния път на Смолян е с нови ограничителни системи, хоризонтална маркировка и нови пътни знаци.

Към днешна дата какви са приоритетите, свързани с проекти за обновяване на градската инфраструктура?
В изпълнение на Инвестиционната програма на Община Смолян по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ Общината реализира по Инвестиционен приоритет „Градска среда“ и проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ с общ бюджет 4 772 320 лв. По проекта се реконструират и рехабилитират улиците „Спортна“, „Беклийца“, „Евридика“ и „Зорница“. Ремонтират се и 4 надлеза, които от 40 години не са ремонтирани. Предвижда се и изграждане на пешеходна алея от ул. „Снежанка“ до ул. „Добруджа“, както и изграждане и възстановяване на детска площадка над Aвтогара, гр. Смолян. Проектът приключва през м. май 2019 г.

Смолян е популярна туристическа дестинация. С какви проекти развивате тази сфера?
С проектно финансиране бяха изградени, консервирани и социализирани следните туристически атракции: еко-пътека и посетителски център „Каньона на водопадите“, крепостите Калето - в местностите Турлука и Кошница, Момчилова крепост и Алибеевия конак, в резултат на което се наблюдава завишен интерес от туристи към региона, който Община Смолян се стреми да поддържа. Ежегодно Община Смолян реализира Програма за развитие на туризма, в която се включват дейности по подобряване на туристическата инфраструктура, поддържане на туристическите атракции и популяризиране на региона като туристическа дестинация.

През 2018 г. в изпълнение на програмата са реализирани четири местни инициативи за подобряване туристическата привлекателност в села от общината, съфинансирани от Сдружение “Платформа Агора - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

В изпълнение на политиката си за развитие на региона като туристическа дестинация, Община Смолян подготвя и проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм”, Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, като проекта е насочен към разработване на цялостен туристически продукт, обвързан с недвижима културна ценност с категория „национално значение“

Какво предстои през тази година?
В изпълнение на Инвестиционната програма на Община Смолян по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Община Смолян подготвя проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, като в проекта са включени 12 сгради и в настоящия момент тече процедура за възлагане на архитектурни заснемания, енергийни и технически обследвания. До края на годината проектът ще бъда подаден за оценка.

По същата процедура за безвъзмездна помощ се изпълнява и проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Община Смолян ще изгради нова 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални жилища. Те се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение.

По процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, Приоритетна ос 5 „Регионална и социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се изпълнява и проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, като капацитетът на центъра ще бъде 40 човека. За целта ще бъде преустроена сградата на бившия Тубдиспансер в Смолян.

В следващите пет години Община Смолян ще реализира и проект „POSITIVE CITY EXCHANGE“ - „CITYXCHANGE“ (АБРЕВИАТУРА +CXC) в партньорство с още 6 европейски градове, финансиран от Програма „Хоризонт 2020“. Проектът си поставя амбициозната цел да доведе до препоръки за нови политики, ангажиране на общността, регулиране на пазара и бизнес модели, които ще дадат възможност за осъществяване на повече дейности за постигане на положителен енергиен баланс в рамките на един град и в целия ЕС.

Смолян е определил три демонстрационни зони, в които да бъдат приложени пилотни демонстрационни проекти. Те ще бъдат конкретно разработени и ще се търси финансиране по време на изпълнението на проект +CityxChange с помощта на водещите градове и другите партньори. Тези зони обхващат спортния комплекс, административния център – нов център и културния комплекс и спортната зона в кв. Райково. Целта е да се работи там, където има вече въведени мерки за енергийна ефективност или там където вече има разработени инвестиционни проекти или възможности за въвеждане на иновации и надграждане на вече постигнатото.

Бюджетът на община Смолян е 328 625 eвро, което е изцяло безвъзмездна помощ. В рамките на този бюджет ще бъдат разработени демонстрационните проекти по примера на водещите градове, но така че да отговарят на местните нужди и възможности, чрез конкретни подходящи решения и ще бъдат извършени дейности по обследване, проектиране, обмяна на опит, дейности по комуникация с гражданите и публичност. Ще бъде разработен и план с работна карта за реализирането на визията за развитие до 2050 г.