ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIII, брой 2, 2019

Приоритет на ВиК-Русе е модернизацията на мрежата

Разговор с д-р инж. Сава Савов, управител на ВиК - Русе

Приоритет на ВиК-Русе е модернизацията на мрежата

Инж. Савов, кои са проектите, по които работи дружеството?
Към настоящия момент актуалните проекти по които работи ВиК ООД гр. Русе са: Инвестиционен проект за изграждане на канализация в кв. Средна кула и кв. Долапите и подмяна на водопроводи (главни и разпределителни клонове) на територията на гр. Русе по оперативна програма „Околна среда“ 2017-2021 год. При обща стойност на проекта 110 милиона лева.Втори проект, по който работим с партньори, касае зони за управление на налягане, потребление по програма „LIFE“. Към момента успешно са реализирани следните начинания: Реализиране на първи етап по изграждане на Географска информационна система (ГИС) - като по програма „Околна среда“ ще бъде реализиран втори етап. Успешно са изградени СКАДА системи на основните водоизточници, експлоатирани от ВиК ООД гр. Русе. Основният акцент в работата на ВиК -Русе е предоставянето на услуги на потребителите, измерими с въведените от регулаторния орган показатели за качество.

От какво естество са предизвикателствата в работата Ви?
Главно предизвикателство е състоянието на ВиК мрежата за подобряването на която разчитаме основно на Европейско финансиране, финансиране от Държавния бюджет, както и на инвестиции от собствени средства.

Не на последно място разчитаме на високата мотивация, квалификация и отговорност на персонала на дружеството.

Какво е състоянието на ВиК мрежите и съоръженията, стопанисвани от дружеството?
Както в цялата държава, така и във ВиК- Русе мрежите и съоръженията са изградени през 60-те и 70-те години на миналия век, което естествено обуславя и тяхната силна амортизация. Последните 20 години дружеството е реализирало няколко мащабни проекта по обновяване на ВиК структурата, като заем от Световната банка, осъществена предприсъединителна програма на ЕС ИСПА, а също така са реализирани инвестиции със собствени средства. Въпреки това мащабите и темповете на подновяване на ВиК мрежите и съоръженията не са достатъчни.

Разкажете повече за пречиствателните съоръжения, стопанисвани от дружеството.
Градската пречиствателна станция – ГПСОВ Русе, е въведена в експлоатация през 2012 г. Оразмерена е за 240 000 еквивалентни жители. Поречието на река Дунав, заедно с всичките му притоци е обявено за чувствителна зона, т.е. застрашена от замърсяване с биогенни елементи (азот, фосфор) и по тази причина ГПСОВ трябва да пречиства отпадъчните води до степен, отговаряща на изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Пречистването на отпадъчните води включва механично, биологично стъпало, неутрализация плюс когенерация на метана от утайката.

ПСОВ – гр. Бяла е въведена в експлоатация през 2017 година.
Всички технологични съоръжения са разположени в един стоманобетонен резервоар, който е затворен с ограждаща конструкция и покрив също от стоманобетон. В него протичат всички технологични процеси, а също така и мониторинга за хода на работата, управлението и рециркулациите между отделните сектори на резервоара. В технологичната схема са предвидени следните стъпала на пречистване на постъпващата в станцията отпадъчна вода – механично пречистване, биологично пречистване обеззаразяване в случай на епидемия и линия за стабилизиране и механично обезводняване на излишната утайка.

Какви проекти са залегнали в инвестиционната програма на дружеството занапред?
По-мащабните инвестиционни намерения за ремонт и модернизация на мрежата са свързани с проект, който ще бъде реализиран по програма „Околна среда“, „LIFE“, както и съвместен проект с Европейската банка за внедряване и развитие за обновяване на мрежата на община Сливо поле.