ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

В програмния период до 2020 г. ще се реализират ключови железопътни проекти

Разговор с инж. Милчо Ламбрев, мениджър продажби „Вътрешни пазари“ във фьосталпине ФАЕ София

В програмния период до 2020 г. ще се реализират ключови железопътни проекти

Инж. Ламбрев, кои са ключовите проекти от железопътната инфраструктура, които предстои да бъдат реализирани?
Амбициозна е програмата на правителството по отношение на проектите от Оперативна програма „Транспорт и Транспортна инфраструткура“ 2014-2020 г., касаещи железопътния транспорт. Няколко са ключовите проекта, а финансирането им се осигурява от два фонда. Единият вариант за финансиране е чрез Механизма за свързана Европа. През този фонд се финансират обектите, които са продължение на проектите от предходния програмен период. Два са ключовите проекта – жп линията Костенец – Септември и линията София – Волуяк. Другият механизъм на финансиране е по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Проектите, които се финансират, са линиите София – Елин Пелин и Елин Пелин – Костенец.

Разкажете повече за обхвата на дейности по изброените проекти.
Участъкът Елин Пелин – Костенец е разделен на три лота. Лот 1, от км 22+848 до км 42+025 (Елин Пелин – Веринско) е с дължина 19,177 км. Тази част включва изграждане на железен път, 4 еднопътни тунела с обща дължина 1,930 км + 13,397км; мостове и естакади; други съоръжения, контактна мрежа, осигурителна техника и телекомуникации. Лот 2, от км 42+025 до км 62+400, е с дължина 20,373 (Веринско – Немирово). Частта включва железън път, мостове и естакади, съоръжения, контактна мрежа, осигурителна техника и телекомуникации. И Лот 3 – от км 62+400 до км 73+598, с дължина 11, 198 км (Немирово - Костенец). Дейностите включват железън път, 8 двупътни тунела с обща дължина 5, 478 км, мостове и естакади – 4524 кв. м + 22933 кв. м; други съоръжения; контактна мрежа, осигурителна техника и телекомуникации. Участъкът Костенец – Септември включва Лот 4, от км 73+598 до км 98+075, с дължина 24,477 км. В участъка са включени железен път, 3 двупътни тунела с обща дължина 4,568 км, мостове и естакади, други съоръжения, контактна мрежа и телекомуникации.

На какъв етап са проектите и какви са предизвикателствата, свързани с реализацията им?
По отношение на проектите Костенец – Септември и София – Волуяк, за съжаление и по двата проекта има забавяне със старта на строителните дейности, тъй като и по двата има подадени жалби от участници, които са взели участие в процедурата, но не са класирани на първите места. Към момента и двата проекта са на етап изчакване Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе. Надяваме се това да се случи скоро, да се решат всички проблеми и да се премине към подписване на договори и колкото се може по-скоро да започне фактическото строителство - може би през 2020 г. Освен административните казуси, тези проекти са свързани и с някои технически предизвикателства. Например по участъка Костенец – Септември ще се наложи прекарване на ново трасе, което да отговаря на европейските изисквания за скорост от 160 км/ч. Отсечката София – Волуяк включва ново проектиране за визия на стрелковия парк на Централна гара София. Що се касае до експлоатационните условия, ще се наложи допълнителна организация, за да не се прекъсне функцията на Централна гара София, и да не се прекъсват пътническите и товарните превози.

Проектът Елин Пелин – Костенец, както споменах, е разделен на 3 лота, всеки със своя специфика и включени редица пътни съоръжения. Изграждането на мостовете и тунелите е сериозно строителство, което изисква доста време. За съжаление и по този проект има доста подадени жалби и в административен план процедурите се бавят. Вероятно срокът за този проект ще се удължи до 2022 г. Отново се надяваме казусите да се решат колкото се може по-бързо, защото финансирането е осигурено. Ако не се справим в сроковете, държавата ще трябва да финансира завършването на обектите.

На финалната права сме съвместно с консорциум Келет, който изгражда отсечката София-Елин Пeлин. В края на миналия месец се проведе последната техническа приемка на общо 36-те стрелки, необходими за цялата отсечка.

Фьосталпине ФАЕ София има пълна готовност да се включи по всички нови проекти, като най-големи надежди таим за стартиране на отсечката София – Волуяк, защото в обекта има за изработване и доставка над 140 видове различни видове стрелки.

Ръководството на фирмата, в лицето на управителя г-н Вореопулос, и целият екип имаме готовност да се справим с всички предизвикателства на железопътния пазар в България и да допринесем за модернизацията на железопътната инфраструктура и подобряването на условията и комфорта при пътуване на българските граждани с пътнически влакове.