ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

Инвестиции в отрасъл Водоснабдяване и канализация

Инвестиции в отрасъл Водоснабдяване и канализация

В началото на месец май се проведе дискусионен форум за новите инвестиции в отрасъла - „Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране по ОПОС 2014-2020 г.“ По време на форума бяха представени резултатите от проектите, които ВиК дружествата разработваха за финансиране по процедурата „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

„На финалната права сме в подготовката на инвестиция от близо 2 млрд. лв. в отрасъл ВиК, която не само ще подобри качеството на живот на над 2 милиона българи, но ще създаде заетост, нови възможности за бизнес, развитие, растеж. Ще помогне и за създаване на устойчив във финансово и технико-експлоатационно отношение бранш“. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на форума. Той поясни, че част от средствата са от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, други са от националния бюджет. Значителен е и размерът на финансирането, осигурено от ВиК операторите.

До момента всички ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по ОПОС 2014-2020, са подали проектните си предложения преди крайния срок – 23 април 2019 г. Сега проектите са в процес на оценка, а пилотният на ВиК Смолян за модернизация на мрежата в областта на стойност 91 млн. лв. е в изпълнение с обявени обществени поръчки. С обществените поръчки са готови и в Русе, Шумен, Стара Загора. Процедурите ще се обявяват под условие, защото все още няма сключени договори. „Очакваме колегите от ОПОС да разгледат бързо проектите, за да може до края на годината да се пристъпи към реалното им изпълнение“, каза Нанков.

14 ВиК дружества, които са бенефициенти по ОПОС 2014-2020 г. подадоха предсрочно проекти за финансиране по процедурата „Изграждане на ВиК инфраструктурата“. ВиК – Смолян е сключило договор с оперативната програма, а Столична община разработва РПИП, стана ясно още на срещата. В консолидираните области в страната ще се работи на над 400 обекта – водопроводи, канализация, пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции и др. В рамките на проекта са изготвени и анализи за водните баланси за всички региони, както и за промените в климата, свързани с намаляване на водоизточниците. Определени са места за изграждане на нови водоизточници, както и мерки за отвеждане на водите от интензивни валежи.

Още шест области в страната ще могат да разработят Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/, за да дефинират ВиК обектите, които ще реконструират или изградят с европейско финансиране. Това стана ясно в рамките на форума, организиран от МРРБ.

Областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище, Хасково и Софийска област ще могат да получат безвъзмездна европейска помощ за ВиК проекти през следващия програмен период 2021-2027 г. Така още близо 1 милион жители ще имат достъп до нови и модерни системи за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

От подалите по-рано проектни предложения припомняме, че ВиК – Сливен кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за подобряване на ВиК инфраструктурата на територията на областта. Той предвижда инвестиции в Сливен и Нова Загора с общ размер малко над 112 млн. лв. без ДДС. За гр. Сливен, включително кв. „Речица“, е предвидено доизграждане или реконструкция на 41 км водопроводи, ремонт на тръбни връзки в 2 резервоара и доизграждане на напорен водоем. Ще се реконструират три помпени станции. 26 км е канализационната мрежа, която ще бъде доизградена или ремонтирана. Предвижда се също реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води в града. В Нова Загора ще бъдат подменени агрегати в помпени станции и ще се реконструират 17,7 км от вътрешната водопроводна мрежа. 6,7 км канализационна мрежа ще бъде реконструирана или доизградена. Ще се изгради канализационна помпена станция и ще се реконструира пречиствателната станция за отпадъчни води.

ВиК - Силистра кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ за големия воден проект на стойност 78 млн. лв. Средствата ще бъдат вложени в реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи. За тези населени места ще бъде направена и реконструкция на външни довеждащи водопроводи.

Проектът на „Водоснабдяване и канализация“, гр. Пловдив, предвижда инвестиция в размер на 144 млн. лв. за реконструкция или изграждане на общо 39 км водопроводи и близо 17 км канализация в Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, Стамболийски и Хисаря. Разходите само за строителство са 27,6 млн. лв. за водоснабдяване и 81,6 млн. лв. за канализация.

Проектът на „Водоснабдяване и канализация“ – Перник предвижда инвестиции за 84 млн.лв. без ДДС в Перник и Радомир. Разходите само за строителство за двата града са 26 млн. лв. за водоснабдяване и 45 млн. лв. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. За град Перник е предвидена реконструкция на над 15 км водопроводи, три нови водоема с общ обем 13 300 куб. м, реконструкция и разширение на 29,2 км канализационна мрежа и реконструкция на Пречиствателната станция за отпадни води Батановци. В град Радомир ще бъдат изпълнени 2,2 км транзитен водопровод, почти 10 км вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на почти 7 км канализационна мрежа, 2 канализационни помпени станции и тласкатели.

През последните 10 години МРРБ води постоянна и дългосрочна политика в подкрепа на ВиК отрасъла. През първия програмен период по линия на европейската солидарност бяха изградени 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 2600 км водопроводна и канализационна мрежа. Отделно Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало близо 80 млн. лв. във ВиК инфраструктура, а със заем в размер на 130 млн. лв. от Световната банка за пръв път от 30 години се изграждат язовири за питейни нужди. Над 330 млн. лв. са реинвестирани и от самите ВиК оператори през последните три години и половина.

Сега постигнатото ще бъде надградено на база извършените регионални прединвестиционни проучвания в 15 области на страната, а проектите ще се изпълняват от консолидираните ВиК оператори. Това са и двете съществени разлики с предишния програмен период, когато бенефициент на средствата бяха общините. Зам.-министър Нанков подчерта, че дружествата са доказали своя капацитет за справяне с подобни проекти. Сега предизвикателствата пред тях ще бъдат още по-големи, тъй като ще се изграждат над 400 обекта в 50 населени места. Ще се строят над 800 км водопроводна мрежа, пречиствателни и помпени станции, съоръжения за третиране на утайки и други. Голямо предизвикателство ще бъде не само обемът на инвестициите и сложността на строително-ремонтните работи, но и съчетаването на различни източници на финансиране. Освен БФП и националното съфинансиране по проектите, дружествата ще ползват финансови инструменти от Фонда на фондовете. Те трябва да държат сметка и за фактора време - проектите са със строго фиксиран времеви диапазон и трябва да завършат до края на програмния период.

В дискусията взе участие и председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, която оцени високо свършената работа и пожела успех при изпълнението на проектите.

„Имаше много спекулации, че Регионалните прединвестиционни проучвания няма да бъдат подготвени в срок, както и че ВиК операторите няма да подадат навреме проектните си предложения. Твърдеше се даже, че ще бъде загубено европейското финансиране. Но фактът е факт. Дотук работата е свършена успешно. Сега се надяваме колегите от Управляващия орган на ОПОС да приключат бързо с оценката на проектите и да започне тяхното изпълнение“, каза Ивелина Василева. Тя подчерта, че постигнатото е резултат от труда на десетки хора, които всеотдайно работиха през изминалите години.

Инвестициите са ключови за отрасъла, който има огромна инфраструктура, включваща над 90 хил. км ВиК мрежа в страната в момента, над 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни.