ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 3, 2019

С европроекти се стремим към качествено развитие на ВиК сектора в област Сливен

Разговор с инж. Севдалин Рашев, управител на ВиК - Сливен

С европроекти се стремим към качествено развитие на ВиК сектора в област Сливен

При визитата си в Сливен министър Петя Аврамова похвали усилията на Сливенското водно дружество в разработването на европейските проекти за качественото развитие на ВиК сектора. Очакваните европейски средства са най-голямата инвестиция във ВиК системата от десетилетия насам. ВиК – Сливен подаде апликационна форма за финансиране по ОП “Околна среда” на 25 март. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за 2014-2020 г. прие и регистрира проектното предложение за „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 жители в обхвата на ВиК- Сливен“, с което водното дружество кандидатства за безвъзмездна помощ. Министерството на околната среда ще определи точната дата на подписване на договора.

Инж. Рашев, какви са основните предизвикателства пред ВиК – Сливен?
Основните проекти, върху които сме съсредоточили вниманието си и които имат принос за качественото развитие на ВиК сектора в сливенска област, са европейските проекти с привлечени средства от програма „Околна среда“.

Предстои дружеството да реализира сериозни проекти за реконструкция на водопроводните и канализационните мрежи на градовете Сливен и Нова Загора. Общата сума на помощта е 133 552 000 лева. Строителните дейности се разделят на четири приблизително равни дяла. Ще стартираме с подмяната на

23 км водопроводи в Сливен и 17 км в Нова Загора, заедно с по 5 км канализационни мрежи в двата града. Вторият голям проект е изграждането на връзки към пречиствателната станция за питейни води на Сливен и довеждащ водопровод към нея от яз. „Асеновец“. Много съществен момент е довършването на пречиствателната станция за питейни води на Сливен, което е ангажимент на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. То подготвя обществена поръчка за довършването є. Трябва да съгласуваме действията си с министерството така, че в момента на завършването на пречиствателната станция да имаме изградени водопроводни връзки и когато тя заработи, да захраним двете зони на Сливен с вода от станцията.

Европейските средства са по програма на Министерството на околната среда и водите, затова двете министерства и водното дружество трябва да работят в пълен синхрон. Сливен е добре водоснабден град – от основния водоизточник яз. „Асеновец“ и от три помпени системи по терасата на р. Тунджа. Модернизацията ще позволява, ако се появи проблем с пречиствателната станция за питейни води, да включим помпените системи. В Сливен и в Нова Загора те ще бъдат основно обновени. На трета позиция са основните ремонти и рехабилитация на пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова Загора. В Сливен ще се извърши реконструкция на каловото стопанство, а в Нова Загора пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде изцяло подновена. И накрая – изграждане на 35 км канализационна мрежа на кв. Речица, част от главните водопроводни клонове в квартала, канална помпена станция и тласкателен колектор до градската пречиствателна станция. Съпътстващи съоръжения ще се изграждат към всеки от четирите големи обекта от ВиК-инфраструктурата на Сливен и Нова Загора, които решават натрупани с години проблеми.

Целият проект е насочен към изпълнението на европейската директива за пречистване на отпадъчните води почти на 100 процента и подмяна на част от старите водопроводни мрежи в Сливен и Нова Загора. С тази подмяна, новата водопроводна мрежа в Сливен ще надвиши 50 процента, което е много сериозно подобрение.

С още 23 км нови водопроводи в Сливен, плюс подменените в текущата дейност на дружеството, ние ще достигнем граничната стойност, в която осезаемо ще се почувства намаляване на загубите. В областния град ще надхвърлим 100 км нова водопроводна мрежа от съществуващата общо 240 км. Това са дълготрайните инвестиции, свързани с нашите очаквания за усвояване на европейски средства.

При осигурено финансиране е възможно дейностите да започнат скоро, с образуване на обществени поръчки. За всяка стъпка по реализирането на проекта обществеността ще бъде информирана подробно. Изключително съм признателен на всички привлечени специалисти и експерти и на служителите на дружеството, които вложиха много професионализъм и старание в различните етапи на кандидатстване и изготвяне на идейните проекти и документите.

Какви инвестиции и мерки предвиждате за подобряване състоянието на водопроводната мрежа, ограничаване на авариите и загубите на вода?
В изпълнение на инвестиционната си програма ВиК – Сливен направи редица подобрения в район Нова Загора, като осъществи реконструкция на водопроводи по няколко новозагорски улици. Монтирани са нови пожарни и водопроводни кранове, които осигуряват по-добра локализация на аварии, без за отстраняването им да се спира водоснабдяването в целия град. Предстои рехабилитация на водопроводната мрежа и по други улици. Старата итернитова мрежа е над 50-годишна, силно корозирала и с големи загуби на вода. Реконструкцията дава възможност за по-бързо и качествено ликвидиране на авариите, за по-добро качество на водата и на ВиК услугата.

За изпълнение на инвестиционни и ремонтни програми в по-малките населени места, в бизнес плана сме заложили над 1 милион лева. Ако вложим европейските пари в Сливен и Нова Загора, ще успеем да насочим средствата на дружеството към двата общински центъра Котел и Твърдица и селата, което е сериозна възможност за реконструкция на мрежи и помпени станции. Полагаме сериозни усилия за решаване на стари проблеми в община Твърдица. Включваме допълнителен водоизточник в гр. Шивачево, където в предишни години се въвеждаше режим поради недостатъчност на водните количества. Така в централната помпена станция въвеждаме допълнителни количества вода, които ще разпределим към различните зони на града. За да може в пиковите моменти водата да се разпределя справедливо, в Шивачево се изгражда зониране, което ще бъде завършено през юни. Осигурените водни количества ще са достатъчни, за да избегнем летния режим в Шивачево. За пречиствателната станция в Шивачево е закупена и допълнителна сонда за автоматично измерване мътността на водата. Когато замътването при валежи е над допустимото, сондата автоматично ще изключва замърсените количества, докато те влязат в норма. Сонда за измерване на мътността ще се монтира и в с. Сборище, към водата, която идва от микровеца. Възстановена е помпената станция в селото, която ще захранва високата му част. Разработен е проект за възстановяване на разрушените прагове по реката, за улесняване подхранването на дренажа в пикови моменти.

Работи се по избягване и намаляване на водните режими и в община Котел. И тук по трасето на старата мрежа има големи загуби на вода, поради което в Котел в момента се реконструира водопроводът към промишлената зона. Още в началото на работите се постигна икономия на вода от 10 литра в секунда, което показва какви големи загуби ще бъдат спестени след реконструкцията на целия водопровод.

В каква степен в дейността на ВиК-Сливен са заложени нови технологии?
Новите технологии могат да бъдат разпределени в няколко направления. Едното е свързано с управлението на водните потоци със системата SCADA за дистанционно управление и контрол, която ние разработваме от много години частично. Аз лично съм започнал внедряването на тази система и сега се отдава възможност да развием нашите виждания в пълен обем. Що се отнася до иновативните технологии в управлението на водоснабдяването, съществува географско-информационна система, която аз много отдавна искам да внедрим, но това не се случи отново поради липса на средства. Тази система дава възможност бързо да се уточнява броят на авариите в даден район, видът и диаметърът на тръбите, потребителите, водомерите. Тя може да събере дейността на няколко отдела и да извлече максималната информация, за да се вземе бързо най-доброто решение.

Идейните и работните проекти ще ни дадат възможност да въведем и Водомерни зони, в които налягането ще се поддържа константно, съобразно състоянието на тръбите в зоната. Изискването е големите градове да се разпределят на водомерни зони, в които, с монтираните уреди, ще добиваме информация в каква посока тече водата, какви са промените в обема и налягането є, за да можем да направим изводите си за това, което се случва в мрежата. Когато добием възможност да наблюдаваме водомерните зони, вече няма да вървим след авариите, а ще можем да вземаме превантивни мерки, да установим какви са загубите, къде са проблемите и да намерим най-добрия начин за отстраняването им.