ЕЛ МЕДИА - направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕЛ МЕДИА - направление ЕНЕРГИЯ
ЕЛ МЕДИА - направление ИНДУСТРИЯ

ИНФРАБИЛД - Строители списание за инфраструктурно строителствогодина XIV, брой 4, 2019

Тематичните конференции на изложението Ecomondo 2019

Тематичните конференции на изложението Ecomondo 2019

Водещите събития „Beacon Conferences“ на европейското изложение на кръговата икономика - Ecomondo 2019, организирано от Italian Exhibition Group, са фокусирани към най-актуалните теми: Индустрия 4.0, Средиземно море и Синя икономика, иновации и опаковки. Програмата за дните на изложението в Римини, от 5 до 8 ноември, е определена от Научния комитет под председателството на професор Фабио Фава.

„Процесът, който води до кръговата икономика – обяснява Фабио Фава – е във фаза на определяне и прилагане в различните континенти, но е необходимо да се запази една дългосрочна визия, което може да се гарантира само от място за срещи и споделяне като Ecomondo: на събитието съжителстват научноизследователско и иновационно съдържание, регулаторни и политически аспекти, представя се индустриален опит на най-високо международно ниво, както и реалните възможности за финансиране“.

Индустрия 4.0 за оптимизиране на управлението и използването на отпадъците е водещото събитие на 6 ноември. Конференцията ще разкрие потенциала на иновативните решения и публичните и частни финансови инструменти, които допринасят за ускорено въвеждане на технологии, позволяващи повишаване на ефективността, гъвкавостта и икономическата и финансова устойчивост на сектора. Основният акцент на тази тема е анализът на жизнените цикли на продуктите, а благодарение на възможността за индивидуално проследяване на процеса и на сензорните мрежи, предаващи данни за обработка и споделяне в облак, е възможно те да бъдат оптимизирани чрез интегриран подход към потоците от материали по веригите за управление и оползотворяване на отпадъците.

В същия ден, на 6 ноември, друго водещо събитие е Structuring Italian Blue Growth: BLUEMED meets BIG.

Синята икономика в Европейския съюз непрекъснато се разраства и в момента е на стойност 0,5 трилиона евро и 5 милиона работни места. Международната конференция насочва вниманието си към Средиземно море и ще представи визия, мисия и актуално технологично състояние на инициативите, провеждани в региона, както и очакваните основни предизвикателства пред настъпващата морска икономика. Научните изследвания и иновациите са от основно значение за развитието на всички разработени или възникващи сектори, а за гарантиране на тяхната социално-икономическа и екологична устойчивост трябва да се интегрират мерки и програми, но преди всичко трябва да се консолидира една стратегическа визия, която събитието иска да предаде. С поглед към Средиземно море е и събитието на 7 ноември, което ще представи инициативата BLUEMED R&I с пилотния проект Plastic-free for a healthy Mediterranean Sea и ангажимента на 12-те страни от региона, решили да координират действията си, за да се изправят заедно пред трансграничния проблем с пластмасовите отпадъци, така че да мобилизират ключовите участници във веригата за оползотворяване на всяка Средиземноморска страна за съгласувани, комплексни и по-ефективни действия.

Цикълът на водещите събития, посветени на „mare nostrum“, ще приключи на 8 ноември с We are Med: предизвикателство за устойчиво Средиземноморие, за да представи програмата за транснационално сътрудничество INTERREG MED 2014-2020, която предвижда националните и регионални публични институции от 12 държави да разгледат необходимостта от засилване на инструментите за управление в стратегическото за Средиземноморието поле (туризъм, наблюдение на морското пространство, околна среда, иновации).

Икономиката, свързана с водата и морето, ще бележи датата 7 ноември с конференцията, посветена на Синята кръгова икономика, за устойчив и интегриран растеж, базиран на знанията и в съответствие с приоритетите на италианското участие в срещата на върха Les Deux Rives през юни 2019 г. в Марсилия, инициатива, създадена с цел възобновяване на сътрудничеството между северния бряг и южния бряг на Западното Средиземноморие.

Европейските програми за биоикономика и кръгова икономика ще бъдат основните участници в програмата на 8 ноември. Оползотворяването на градските отпадъчни води и органичната фракция, както и на широката гама от агро-хранителни странични продукти са приоритет за основните водещи биорафинерии. Появяват се и други „ресурси“, като CO2, строителни и пластмасови отпадъци, отработени масла, ОЕЕО и други, за които са в процес на изпълнение специални заводи за оползотворяване. Конференцията ще представи основните резултати от текущите европейски проекти в тези гранични сфери на кръговата икономика.

Пълната и актуализирана програма е на сайта на изложението.